Návod k použití SAGEM AS1110

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAGEM AS1110. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAGEM AS1110 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAGEM AS1110.


SAGEM AS1110 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (25012 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAGEM AS1110

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Bluetooth QD ID: B014856 www. samsungmobile. com Printed in Korea Code No. : GH68-22806A Czech. 1. 0 Bezpecnostní upozornní Vzdy ite bezpecn Nepouzívejte telefon pi ízení a dodrzujte veskeré pedpisy, které omezují pouzívání mobilního telefonu bhem ízení. Je-li to mozné, pouzívejte handsfree. Na palub letadla vypnte telefon nebo jeho bezdrátové funkce Telefon mze rusit pístroje letadla. Dodrzujte veskeré pedpisy letecké spolecnosti a na výzvu jejích zamstnanc vypnte telefon nebo aktivujte rezim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce. Manipulujte s telefonem opatrn a rozumn · Chrate telefon ped vodou ­ tekutiny mohou zpsobit vázné poskození. [. . . ] · Nikdy nepouzívejte poskozenou nabíjecku ani baterii. Dodrzujte veskerá bezpecnostní upozornní a pedpisy ite se pedpisy, které omezují pouzívání mobilního telefonu v urcitých oblastech. Pouzívejte pouze píslusenství schválené spolecností Samsung Pi pouzívání nekompatibilního píslusenství mze dojít k poskození telefonu nebo k zranní. Tento telefon mze opravovat pouze kvalifikovaný personál Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, mze dojít k poskození telefonu a bude zrusena platnost záruky. Vypnte telefon v blízkosti zdravotnických pístroj Telefon mze rusit lékaské pístroje v nemocnicích a zdravotnických zaízeních. Dodrzujte veskeré pedpisy, upozornní a pokyny lékaského personálu. Ochrana ped rusením jiných elektronických pístroj Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rusit nestínné nebo nedostatecn stínné elektronické vybavení, napíklad kardiostimulátory, naslouchadla, lékaské pístroje a dalsí elektronické pístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémm s rusením, obrate se na výrobce elektronického zaízení. Zajistní maximální zivotnosti baterie a nabíjecky · Nenabíjejte baterie déle nez týden, pílisné nabíjení mze zkrátit zivotnost baterie. · Nepouzívané baterie se casem vybíjejí a ped pouzitím je nutné je znovu nabít. · Není-li nabíjecka pouzívána, odpojte ji od napájení. · Pouzívejte baterie pouze ke stanovenému úcelu. Manipulujte se SIM kartami a pamovými kartami opatrn · Nevyndávejte kartu, kdyz telefon penásí informace nebo k nim pistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrát dat nebo poskození karty nebo telefonu. · Chrate karty ped silnými nárazy, statickou elektinou a elektrickým sumem z jiných zaízení. · Casté zapisování a mazání zkracuje zivotnost pamových karet. · Nedotýkejte se zlatých kontakt a terminál prsty ani kovovými pedmty. Pokud je znecistná, otete kartu mkkým hadíkem. Zajistní dostupnosti tísových sluzeb V nkterých oblastech nebo za urcitých okolností nemusí být z vaseho telefonu mozná tísová volání. Stisknutím <Vybrat>, <OK> nebo [ ] potvrdíte zvýraznnou moznost. Stisknutím <Zpt> pejdete o úrove výse; stisknutím [ ] se vrátíte do základního rezimu. Zmna vyzvánní 1. Stisknte <Ulozit>. Rezim ABC Tisknte píslusné alfanumerické tlacítko, dokud se na displeji nezobrazí pozadovaný znak. Rezim císel Zadejte císlo stisknutím píslusného alfanumerického tlacítka. Rezim symbol Vyberte symbol stisknutím píslusného alfanumerického tlacítka. Kurzor lze pesunout pomocí navigacního tlacítka. Vsechny znaky odstraníte stisknutím a podrzením [C]. · Interpunkcní znaky lze zadat stisknutím [1]. · · [ < ] > Volání 1. V základním rezimu zadejte smrové císlo oblasti a telefonní císlo. V základním rezimu aktivujete rezim Menu stisknutím <Menu>. Pejdte k menu nebo moznosti pomocí navigacních tlacítek. Odesílání a zobrazování zpráv Odeslání textové zprávy 1. V rezimu Menu vyberte Zprávy Vytvoit novou zprávu SMS. [. . . ] V rezimu Menu vyberte Nastavení Zabezpecení Mobilní stopa. Po vybrání kontakt se vrate na seznam píjemc stisknutím <Volby> Pidat. Píjemce ulozíte stisknutím <Volby> Ulozit. Stisknte [ ] <Pijm. >. Prohlízení fotografií V rezimu Menu vyberte Moje soubory Obrázky Moje fotografie soubor s fotografií. Aktivace a odeslání zprávy SOS V nouzové situaci mzete odeslat zprávy SoS rodin nebo pátelm. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAGEM AS1110

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAGEM AS1110 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag