Návod k použití PANASONIC SC-ALL05

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC SC-ALL05. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC SC-ALL05 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC SC-ALL05.


PANASONIC SC-ALL05 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2414 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC SC-ALL05

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k použití Bezdrátový reproduktorový systém Model č. Tento návod si před používáním výrobku pečlivě přečtěte a uschovejte si jej pro budoucí potřebu. Přípona čísla modelu „EB“ značí UK model. Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ Jednotka  Abyste předešli nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození výrobku: - Chraňte přístroj před deštěm, vlhkostí, postříkáním nebo politím. - Nepokládejte na tuto jednotku žádné těžké předměty naplněné kapalinami, například vázy. [. . . ] (V případě novější verze běžné GNU General Public License nežli verze 2, je možné v případě uvážení použít tuto novější verzi. ) Neprovádějte v těchto upozorněních žádné jiné změny. a) K dílu přiložte odpovídající úplný strojově čitelný zdrojový kód Knihovny včetně jakýchkoliv změn, které byly v díle provedeny (musí být šířeny v souladu s oddíly 1 a 2 výše); a je-li dílo spustitelný soubor propojený s knihovnou, přiložte také úplné strojově čitelné "dílo, které využívá knihovnu" jako objektový kód a/nebo zdrojový kód, aby tak uživatel mohl Knihovnu upravit, a potom znovu sestavit za účelem vytvoření upraveného spustitelného souboru obsahujícího modifikovanou Knihovnu. (Má se za to, že uživatel, který změní obsah souborů s definicemi v Knihovně, nemusí být nutně schopen aplikaci znovu zkompilovat tak, aby využívala modifikované definice. ) b) Pro propojení s Knihovnou použijte vhodný mechanizmus sdílení knihoven. Vhodný mechanizmus je takový, který (1) při běhu používá kopii knihovny, která v uživatelově počítačovém systému již existuje, namísto toho, aby knihovní funkce kopíroval do spustitelného souboru, a (2) nainstaluje-li uživatel upravenou verzi knihovny, bude s ní tento mechanizmus řádně fungovat tak dlouho, dokud tato upravená verze bude mít rozhraní kompatibilní s verzí, s níž bylo dílo vytvořeno. c) K dílu přiložte písemnou nabídku s platností nejméně tři roky na poskytnutí prostředků uvedených v pododdílu 6a stejnému uživateli, a to buď bezplatně, nebo za cenu nepřevyšující skutečné náklady na provedení dodání. d) Šíříte-li dílo tak, že nabízíte přístup ke zkopírování z určitého místa, musíte nabídnout srovnatelný přístup i ke zkopírování výše uvedených prostředků ze stejného místa. e) Ověřte, že uživatel kopii těchto prostředků již přijal, nebo že taková kopii byla uživateli již zaslána. U spustitelných souborů musí požadovaná forma "díla, které využívá Knihovnu" zahrnovat data a programové nástroje potřebné pro reprodukci spustitelného souboru. Distribuované prostředky však nemusí zahrnovat stejné položky, jaké jsou šířeny (ať už ve zdrojové nebo binární formě) s hlavními součástmi (překladač, jádro, atd. ) operačního systému, na němž spustitelný soubor běží, s výjimkou případů, kdy tato součást doplňuje spustitelný soubor. Může se stát, že tento požadavek bude v rozporu s licenčními omezeními jiných proprietárních knihoven, které běžně nedoprovázejí operační systém. Takovýto rozpor znamená, že je ve vámi šířeném spustitelném souboru nemůžete užít společně s Knihovnou. Knihovní prostředky, které jsou dílem založeným na Knihovně, smíte umístit do jedné knihovny spolu s jinými knihovními prostředky, na které se tato licence nevztahuje, a takovouto kombinovanou knihovnu smíte šířit pouze za předpokladu, že samostatné šíření původního díla založeného na Knihovně a stejně tak ostatních knihovních prostředků je umožněno jiným způsobem, a zároveň splníte tyto dvě podmínky: a) Ke kombinované knihovně připojíte kopii stejného díla založeného na Knihovně, avšak nezkombinovaného s žádnými jinými knihovními prostředky. Tuto kopii lze šířit jen v souladu s podmínkami uvedenými v oddílech výše. b) Poskytnete ke kombinované knihovně zřetelné upozornění, které bude obsahovat skutečnost o tom, že její část je dílem založeným na Knihovně, a které rovněž informuje, kde najít doplňující nezkombinovanou podobu stejného díla. Knihovnu nesmíte kopírovat, upravovat, udělovat na ni licenci, propojovat nebo šířit jinak, než je výslovně stanoveno touto licencí. Jakákoliv snaha kopírovat, upravovat, udělovat licenci na, sestavovat nebo šířit Knihovnu jinak je neplatná a automaticky vás zbavuje práv daných touto licencí. Stranám, které od vás obdržely kopie nebo práva podle této licence, nebudou jejich licence vypovězeny, dokud se jimi tyto strany budou v plném rozsahu řídit. Není vaší povinností tuto licenci přijmout, neboť jste ji nepodepsal. Povolení upravovat nebo šířit Knihovnu nebo díla od ní odvozená ale není možné obdržet jinými způsoby. V případě nepřijetí licence jsou takové činnosti zákonem zakázány. Úpravou nebo šířením Knihovny (nebo jakéhokoliv díla založeného na Knihovně) proto dáváte najevo, že tuto licenci se všemi jejími podmínkami pro kopírování, šíření či úpravy Knihovny nebo děl na ní založených pro tyto účely přijímáte. Pokaždé, když budete Knihovnu (nebo jakékoliv dílo založené na Knihovně) šířit dále, musí příjemce od původního poskytovatele automaticky obdržet licenci na kopírování, šíření, propojování nebo upravování Knihovny v souladu s těmito podmínkami. Je zakázáno dále omezovat zde uvedená a zaručená práva příjemce. [. . . ] Prosím, neobviňujte mě, pokud kvůli němu exploduje váš satelit za 30 miliard dolarů. Pokud jej budete v jakékoliv podobě dále šířit, ocenil bych, pokud v něm ponecháte toto upozornění. ========================================================== ========================================================== Copyright (c) 2004 Richard J. Wagner Povolení nakládat se softwarem a souvisejícími dokumentačními soubory ("Softwarem") bez omezení, a to včetně neomezených práv na použití, kopírování, úpravu, slučování, publikování, šíření, sublicencování, a/nebo prodej kopií Softwaru, a také umožnění takto činit i osobám, kterým je Software určen, se tímto povoluje jakékoliv osobě, která obdrží kopii Softwaru, za předpokladu splnění následujících podmínek: Výše uvedené upozornění o autorských právech a toto povolení musí být součástí všech kopií nebo podstatných částí Softwaru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC SC-ALL05

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC SC-ALL05 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag