Návod k použití PANASONIC RF-3500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC RF-3500. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC RF-3500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC RF-3500.


PANASONIC RF-3500 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (274 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC RF3500 (9422 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC RF-3500

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SíÈov˘ pfiívod pfiíli‰ neoh˘bejte, netahejte za nûj ani jej nenastavujte. • Pfii vytahování síÈového pfiívodu ze zásuvky netahejte za samotn˘ pfiívod, ale za síÈovou vidlici. Jinak by mohlo dojít k po‰kození síÈového pfiívodu, popfi. [. . . ] • NepouÏívejte souãasnû rÛzné druhy baterií (alkalické s manganov˘mi apod. ) • Pfii vkládání nov˘ch baterií dbejte na správnou polaritu (+) a (–). • Pfii del‰í pfiestávce baterie z pfiístroje vyjmûte. • Pokud je pfiístroj napájen pouze ze sítû, vyjmûte z nûj baterie. • Baterie nevhazujte do ohnû, nezkratujte je, nenahfiívejte ani nerozebírejte. Poslech rozhlasového vysílání D Postupujte dle bodÛ 1 – 4 na obr. D . : 1 Zapnûte pfiístroj stisknutím OPERATION do polohy ON. 4 Nastavte tónovou clonu a regulátorem VOLUME hlasitost. Je-li stanice naladûna, rozsvítí se indikátor TUNING. I Antény E FM (VKV): VysuÀte teleskopickou anténu na maximální délku a zmûnou její délky a polohy nastavte nejlep‰í pfiíjem naladûné stanice. LW/MW (DV/SV): Ve vût‰inû oblastí poskytuje vestavûná ferritová anténa dobr˘ pfiíjem na dlouh˘ch (LW) i stfiedních (MW) vlnách. Vylep‰it pfiíjem lze natáãením celého pfiístroje, jelikoÏ vestavûná anténa je smûrová. SW (KV): VysuÀte plnû teleskopickou anténu a postavte ji kolmo. A ÚdrÏba K ãi‰tûní pfiístroje pouÏívejte such˘ mûkk˘ hadfiík. Pokud je povrch pfiístroje pfiíli‰ za‰pinûn˘, pouÏijte jemn˘ hadfiík mírnû navlhãen˘ m˘dlov˘m roztokem nebo jemn˘m saponátem. NepouÏívejte k ãi‰tûní skfiíÀky pfiístroje benzín nebo rozpou‰tûdla. ChraÀte pfiístroj pfied nadmûrnou vlhkostí. • NepouÏívejte k ãi‰tûní ãisticí prostfiedky ve sprejích. Nûkteré spreje obsahují chemikálie, které by mohly zpÛsobit korozi vnitfiních dílÛ pfiístroje nebo deformaci skfiíÀky. [. . . ] • NepouÏívejte k ãi‰tûní ãisticí prostfiedky ve sprejích. Nûkteré spreje obsahují chemikálie, které by mohly zpÛsobit korozi vnitfiních dílÛ pfiístroje nebo deformaci skfiíÀky. V pfiípadû jak˘chkoli problémÛ se obraÈte na autorizovan˘ servis nebo konzultujte problém v prodejnû, kde jste pfiístroj zakoupili. Zasunutí nástrãky do síÈové pfiívodky A JelikoÏ dokonalé pfiipojení síÈového pfiívodu závisí na typu pouÏité pfiívodky, mÛÏe se stát, Ïe ãelní stûna nástrãky nedosedne aÏ na stûnu pfiístroje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC RF-3500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC RF-3500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag