Návod k použití BRANDT TI112B & TI112V,MV

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BRANDT TI112B & TI112V,MV. Doufáme, že uživatelská příručka pro BRANDT TI112B & TI112V,MV bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BRANDT TI112B & TI112V,MV.


BRANDT TI112B & TI112V,MV : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (316 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BRANDT TI112B & TI112V,MV

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] • Pokud pfiístroj nebudete pouÏívat, vytáhnûte síÈov˘ pfiívod ze síÈové zásuvky. Nikdy nenechávejte síÈov˘ pfiívod, kter˘ není zapojen do síÈové pfiívodky na pfiístroji, zasunut v zásuvce el. V pfiípadû nutnosti sejmutí krytu nutno nejprve vytáhnout vidlici síÈového pfiívodu ze zásuvky. SW UPOZORNùNÍ: P¤ÍSTROJ NEVYSTAVUJTE ÚâINKÒM KAPAJÍCÍ NEBO ST¤ÍKAJÍCÍ VODY, DE·TI ANI VLHKU, NEBOË BY MOHLO DOJÍT K POÎÁRU âI ÚRAZU ELEKTRICK¯M PROUDEM. [. . . ] • Nikdy nezapojujte pfiístroj do sítû v koupelnû, neboÈ je zde zv˘‰ené nebezpeãí úrazu el. • Pokud pfiístroj nebudete pouÏívat, vytáhnûte síÈov˘ pfiívod ze síÈové zásuvky. Nikdy nenechávejte síÈov˘ pfiívod, kter˘ není zapojen do síÈové pfiívodky na pfiístroji, zasunut v zásuvce el. V pfiípadû nutnosti sejmutí krytu nutno nejprve vytáhnout vidlici síÈového pfiívodu ze zásuvky. SW SW UPOZORNùNÍ: P¤ÍSTROJ NEVYSTAVUJTE ÚâINKÒM KAPAJÍCÍ NEBO ST¤ÍKAJÍCÍ VODY, DE·TI ANI VLHKU, NEBOË BY MOHLO DOJÍT K POÎÁRU âI ÚRAZU ELEKTRICK¯M PROUDEM. FM FM LW LW MW I PouÏití baterií • NepoÏívejte souãasnû nové a vybité baterie. • NepouÏívejte souãasnû rÛzné druhy baterií (alkalické s manganov˘mi apod. ) • Pfii vkládání nov˘ch baterií dbejte na správnou polaritu (+) a (–). • Pfii del‰í pfiestávce baterie z pfiístroje vyjmûte. • Pokud je pfiístroj napájen pouze ze sítû, vyjmûte z nûj baterie. • Baterie nevhazujte do ohnû, nezkratujte je, nenahfiívejte ani nerozebírejte. Poslech rozhlasového vysílání D Postupujte dle bodÛ 1 – 4 na obr. D . : 1 Zapnûte pfiístroj stisknutím OPERATION do polohy ON. Vylep‰it pfiíjem lze natáãením celého pfiístroje, jelikoÏ vestavûná anténa je smûrová. SW (KV): VysuÀte plnû teleskopickou anténu a postavte ji kolmo. A ÚdrÏba K ãi‰tûní pfiístroje pouÏívejte such˘ mûkk˘ hadfiík. Pokud je povrch pfiístroje pfiíli‰ za‰pinûn˘, pouÏijte jemn˘ hadfiík mírnû navlhãen˘ m˘dlov˘m roztokem nebo jemn˘m saponátem. NepouÏívejte k ãi‰tûní skfiíÀky pfiístroje benzín nebo rozpou‰tûdla. ChraÀte pfiístroj pfied nadmûrnou vlhkostí. • NepouÏívejte k ãi‰tûní ãisticí prostfiedky ve sprejích. Nûkteré spreje obsahují chemikálie, které by mohly zpÛsobit korozi vnitfiních dílÛ pfiístroje nebo deformaci skfiíÀky. V pfiípadû jak˘chkoli problémÛ se obraÈte na autorizovan˘ servis nebo konzultujte problém v prodejnû, kde jste pfiístroj zakoupili. Zasunutí nástrãky do síÈové pfiívodky A JelikoÏ dokonalé pfiipojení síÈového pfiívodu závisí na typu pouÏité pfiívodky, mÛÏe se stát, Ïe ãelní stûna nástrãky nedosedne aÏ na stûnu pfiístroje. Text k obrázku: a nástrãka b cca 6mm c pfiívodka B C B B C C D D D Rozmístûní ovládacích prvkÛ B ➀ Vypínaã (OPERATION) ➁ Indikátor naladûní (TUNING) ➂ Knoflík ladûní (TUNING) ➃ Pfiepínaã tónové clony (TONE) ➄ Regulátor hlasitosti (VOLUME) ➅ Indikátor hlasitosti (VOLUME) ➆ Pfiepínaã kmitoãtov˘ch pásem (BAND) ➇ Indikátory kmitoãtov˘ch pásem (FM, LW, MW, SW) ➈ Konektor pro pfiipojení sluchátka (EARPHONE) ➉ SíÈová pfiívodka (AC IN) I PouÏití sluchátka (není pfiiloÏeno) SniÏte hlasitost. Do konektoru pro sluchátko ➈ zasuÀte kolík sluchátka. • Abyste pfiede‰li pfiípadnému po‰kození sluchu, pfii del‰ím poslechu udûlejte pfiestávku. [. . . ] • KdyÏ jsou baterie slabé, je zvuk zkreslen˘ a hlasitost klesá. V takovém pfiípadû vymûÀte v‰echny baterie za nové. 4 smûrem k minus – pólu a vyjmûte jej z pfiístroje. Rozmístûní ovládacích prvkÛ B ➀ Vypínaã (OPERATION) ➁ Indikátor naladûní (TUNING) ➂ Knoflík ladûní (TUNING) ➃ Pfiepínaã tónové clony (TONE) ➄ Regulátor hlasitosti (VOLUME) ➅ Indikátor hlasitosti (VOLUME) ➆ Pfiepínaã kmitoãtov˘ch pásem (BAND) ➇ Indikátory kmitoãtov˘ch pásem (FM, LW, MW, SW) ➈ Konektor pro pfiipojení sluchátka (EARPHONE) ➉ SíÈová pfiívodka (AC IN) I PouÏití sluchátka (není pfiiloÏeno) SniÏte hlasitost. Do konektoru pro sluchátko ➈ zasuÀte kolík sluchátka. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BRANDT TI112B & TI112V,MV

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BRANDT TI112B & TI112V,MV bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag