Návod k použití WHIRLPOOL MIKROVLNYA TROUBA AVM 450WP/WH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce WHIRLPOOL MIKROVLNYA TROUBA AVM 450WP/WH. Doufáme, že uživatelská příručka pro WHIRLPOOL MIKROVLNYA TROUBA AVM 450WP/WH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku WHIRLPOOL MIKROVLNYA TROUBA AVM 450WP/WH.


WHIRLPOOL MIKROVLNYA TROUBA AVM 450WP/WH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (294 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze WHIRLPOOL MIKROVLNYA TROUBA AVM 450WP/WH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Odblokování praèky Prací agregát praèky je po dobu pøepravy pevnì spojen se skøíní praèky. Pøed zapnutím je potøebné praèku úplnì rozbalit, sundat ji z polystyrénového podstavce obalu a demontovat z její zadní stìny pøepravní blokovací litu (viz kapitola Odblokování praèky) V pøípadì zapnutí neodblokované praèky hrozí, e se praèka vánì pokodí. První prací cyklus Pøed prvním pouitím praèky nechte probìhnout jeden prací cyklus bez prádla, aby se vyèistil vnitøní prostor praèky od pøípadného prachu a jiných neèistot. Do násypky II nasypte 2 polévkové líce pracího prostøedku. [. . . ] Natoète knoflík programátoru ve smìru chodu hodinových ruèièek na zaèátek zvoleného programu. Pøi praní s polovièní náplní stlaète tlaèítko 1/2. 4 4. Knoflík volby teploty nastavte na poadovanou teplotu praní. 5 5. Zapnuto/Vypnuto do polohy : 120 - 800 - jestlie chcete aby do programu bylo zaøazeno odstøeïování - kdy chcete aby prádlo po skonèení praní zùstalo plavat ve vodì. 22 DÙLEITÉ INFORMACE O FUNKCI PRAÈKY Prací progam praèky je pøíli sloitý na to, aby se dal popsat v návodu na obsluhu. Pøi jeho sestavování sa vycházelo z nejnovìjích poznatkù o praní, o vlastnostech pracích prostøedkù a o oetøování textilií. Proto jsou pouity rùzné délky jednotlivých krokù programátoru, rùzné reimy otáèení se bubnu , atd. . Abychom se vyhli Vaim obavám, e Vae praèka nefuguje správnì, chceme Vás upozornit na nìkteré zvlátnosti : 1. Praèka se po zapnutí neuvede ihned do chodu - ale zaène napoutìt vodu a po 15 - 20 sekundách, co je doba potøebná na elektrické uzamknutí dvíøek. Buben se zaène otáèet a po naputìní urèitého mnoství vody. Pøi praní bavlny a odolné syntetiky po ukonèení závìreèného odstøeïování program nekonèí a buben jetì cca 3 minuty reverzuje (støídavì se otáèí v jednom a v druhém smìru), co slouí k uvolnìní prádla po odstøeïování. Odstøeïování má pøeruovaný nábìh - buben se nìkolikrát rozbìhne a zùstane stát - je to tzv. intervalové odstøeïování vyznaèujíci se zvýenou úèinností odstøedìní prádla. Jestlie nastavíte knoflík volby otáèek odstøedìní na symbol , praèka se zastaví pøed závìreèným odstøeïováním a prádlo zùstane plavat ve vodì. Pøední èást horní desky a skøíò praèky se po dobu chodu praèky ohøívají od elektrického zámku dvíøek, co není na závadu. PØERUENÍ PROGRAMU Kdy chcete zmìnit nastavený program 1. Vypnìte praèku nastavením knoflíku Zapnuto/ Vypnuto do polohy O 2. Knoflíkem volby teploty nastavte poadovanou teplotu praní 4. Zapnìte praèku otoèením knoflíku Zapnuto/Vypnuto na ádané obrátky odstøeïování. Jestlie chcete pøidat kus prádla Prací cyklus mùete pøeruit v kterékoliv jeho èásti : 1. Protoe po dobu celého pracího cyklu jsou dvíøka praèky elektricky uzamèena, musíte po vypnutí praèky poèkat pøiblinì 1 minutu (jestlie jste vypnuli praèku v dobì kdy byla v praèce horká voda, mùe se doba na odemèení dvíøek prodlouit a na 15 minut - v závislosti na teplotì vody) 3. Otevøte dvíøka nádre a bubnu a pøidejte do bubnu prádlo. Zapnìte praèku knoflíkem Zapnuto/Vypnuto a praèka bude pokraèovat v nastaveném pracím cyklu Na konci programu Prací cyklus je ukonèen, jestlie se knoflík programátoru zastaví na konci odstøeïování. Praèku vypnìte nastavením knoflíku Zapnuto/Vypnuto do polohy O. [. . . ] Naklopte praèku dozadu a vyndejte zpod ní polystyrénový podstavec. Zkontrolujte, jestli v praèce nezùstal èerný díl z plastu, který je souèástí polystyrénového podstavce obalu. Odmontujte kovovou litu od zadní stìny praèky, která fixovala nádr ke skøíni praèky · roubovákem, nebo klíèem è. 8 odroubujte 2 roubky A · stejným nástrojem odroubujte 4 roubky B a odeberte blokovací litu 4. Z dráku hadic na zadní stìnì praèky vyjmìte 2 edé obdélníkové krytky C a vlote je do otvorù v skøíni praèky, které zùstaly po pøepravní blokovací litì. INSTALACE PRAÈKY Kdy potøebujete praèku pøesunout na jiné místo, vyklopte páku výsuvného podvozku (nachází se na levé stranì soklu) pøiblinì kolmo k soklu praèky, èím se vysune podvozek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky WHIRLPOOL MIKROVLNYA TROUBA AVM 450WP/WH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu WHIRLPOOL MIKROVLNYA TROUBA AVM 450WP/WH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag