Návod k použití TOSHIBA SATELLITE PRO R850

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce TOSHIBA SATELLITE PRO R850. Doufáme, že uživatelská příručka pro TOSHIBA SATELLITE PRO R850 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku TOSHIBA SATELLITE PRO R850.


TOSHIBA SATELLITE PRO R850 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3698 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   TOSHIBA SATELLITE PRO R850 (3650 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze TOSHIBA SATELLITE PRO R850

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Omezení jsou navrzena tak, aby zajisovala pimenou ochranu proti nezádoucímu rusení pi instalaci v domácnosti. Zaízení vytváí, pouzívá a mze vyzaovat elektromagnetické záení na rádiových frekvencích a pi zanedbání pokyn pro instalaci a pouzívání mze zpsobit nezádoucí rusení rozhlasového a televizního vysílání. Nelze vsak zarucit, ze se urcité instalaci rusení nevyskytne. Pokud k rusení rozhlasového ci televizního píjmu, jehoz vznik lze jednoznacn urcit vypínáním a zapínáním pístroje, skutecn dojde, doporucujeme uzivateli, aby se pokusil rusení omezit nkterým z následujících opatení: Zmte polohu nebo orientaci pijímací antény. [. . . ] Sestavte zábr a stisknte tlacítko . -32- Cesky Následující tabulka vám pomze s výbrem vhodného rezimu blesku: Rezim blesku Automatický blesk Potlacení efektu cervených ocí Blesk se nespustí. Tento rezim pouzijte pi fotografování na míst, Blesk vypnutý kde je zakázáno pouzívat blesk nebo pokud se objekt nachází mimo úcinnou vzdálenost. Tento rezim pouzívejte pro fotografování Nucený blesk pi umlém osvtlení, napíklad pi zadním svtle, pi záivkovém osvtlení, atd. Popis Blesk se aktivuje automaticky podle vnjsích svtelných podmínek. Tento rezim pouzívejte pro bzné fotografování s bleskem. Tento rezim redukuje efekt cervených ocí pi poizování pirozených fotografií osob a zvíat pi slabém osvtlení. POZNÁMKA Blesk nelze pouzít v rezimu videa. Pouzívání samospoust Pomocí samospoust se mzete vyfotografovat na skupinové fotografii. Digitální videokamera se musí nacházet v rezimu fotografování. Opakovaným stisknutím tlacítka vyberte nastavení. -33- Cesky Opakovaným stisknutím tlacítka budete procházet ikony v následujícím poadí, které se bude zobrazovat na displeji. Do aktivace samospoust bliká na displeji ikona nebo . Indikátor samospoust zacne blikat a po uplynutí pednastaveného casu bude poízen snímek. Následující tabulka vám pomze s výbrem vhodného rezimu samospoust: Rezim samospoust 3sekundové zpozdní Popis Snímek bude vyfotografován po uplynutí piblizn tí sekund po stisknutí tlacítka závrky. Snímek bude vyfotografován po uplynutí piblizn deseti 10sekundové zpozdní sekund po stisknutí tlacítka závrky. Bhem prvních 7 sekund bude indikátor samospoust blikat pomalu a po dobu posledních 3 sekund bude blikat rychle. POZNÁMKA Samospous nefunguje v rezimu videa. Po vyfotografování snímku se nastavení samospoust automaticky vypne. Sekvencní snímání Tato funkce umozuje sekvencn vyfotografovat nkolik snímk bezprostedn po sob jedním stisknutím tlacítka závrky. Je teba upozornit, ze zlutá zdíka RCA je urcena pro signál videa a ostatní zdíky RCA (obvykle cervená a cerná) jsou urcena pro signál zvuk (levý a pravý kanál). V digitální videokamee podle poteby spuste pehrávání videoklip nebo prohlízení fotografií (pokyny viz pedchozí cásti). Zpsob ovládání je stejný, jako pi pehrávání videoklip a prohlízení fotografií v digitální videokamee. Zvtsování pi prohlízení Mzete zvtsovat fotografie, aby byly zejmé jemnjsí detaily. Z normální velikosti lze zobrazení zvtsit maximáln 8krát. 1. Zapnte digitální videokameru. Digitální videokamera se musí nacházet v rezimu pehrávání videa/prohlízení fotografií. Na displeji LCD se zobrazí poslední videoklip/snímek. 2. 3. Pomocí tlacítek / vyberte snímek, který chcete zvtsit. Pomocí ovladace zoomu nastavte pomr zvtsení. Bílý rámecek pedstavuje celý snímek, zatímco cervené pole zobrazuje polohu zvtsíte snímek. Snímek bude zobrazen zvtsený. Zobrazí se bílý rámecek s cerveným polem -37- Cesky zvtsené oblasti. , dokud se na displeji nezobrazí Opakovan posute ovladac zoomu smrem k snímek v normální velikosti. POZNÁMKA Rozsah pomru zvtsení fotografií je 1x az 8x. Funkce zoomu pi prohlízení není k dispozici pi pehrávání videoklip. Zobrazení miniatur Tato funkce umozuje zobrazit na displeji LCD soucasn devt miniatur snímk pro jednodussí vyhledávání pozadovaného snímku. [. . . ] Naformátujte pamovou kartu, pokud ji pouzíváte poprvé nebo pokud byla pouzívána v jiné digitální videokamee. Zapnte napájení. -64- Cesky Na displeji LCD se nezobrazuje zádný obraz. Vzdálenost fotografovaného objektu je mensí, nez je efektivní dosah blesku. V nabídce SYSTEM MENU (NABÍDKA SYSTÉMU) upravte jas displeje LCD. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky TOSHIBA SATELLITE PRO R850

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu TOSHIBA SATELLITE PRO R850 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag