Návod k použití TOSHIBA SATELLITE P750

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce TOSHIBA SATELLITE P750. Doufáme, že uživatelská příručka pro TOSHIBA SATELLITE P750 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku TOSHIBA SATELLITE P750.


TOSHIBA SATELLITE P750 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4325 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   TOSHIBA SATELLITE P750 (4001 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze TOSHIBA SATELLITE P750

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PO OTEVENÍ HROZÍ OZÁENÍ VIDITELNÝM I NEVIDITELNÝM LASEROVÝM PAPRSKEM. NEVYSTAVUJTE SE OZÁENÍ. Tentovýrobekodpovídápozadavkm Evropskéunienavysokofrekvencní odrusení. Výrobekodpovídá pozadavkmnásledujících evropskýchsmrnic: 73/23/EEC+89/336/EEC+ 93/68/EEC Tento výrobek byl navrzen a vyroben z vysoce kvalitních materiál a díl, které je mozno recyklovat a znovu pouzít. Oznacení výrobku symbolem peskrtnuté popelnice znamená, ze výrobek vyhovuje evropské smrnici 00/96/EC. [. . . ] Uzitecné tipy: ­ Soubory s titulky ve formátech . srt, . smi, . sub, . ssa, . ass jsou podporovány, nezobrazí se vsak v nabídce soubor. ­ Název souboru s titulky se musí shodovat s názvem souboru filmu. ­ Titulky se zobrazují do prmrné délky 45 znak. l 4 Soucasné pehrávání ukoncíte stiskem DISCMENU a x. l l PehráváníGoGear/iPod Pehráváníhudbyzezaízení kompatibilníchsGoGear/iPod Hudbu ze zaízení Philips GoGear/ Apple iPod mzete v tomto systému pehrávat po vlození do dokovací stanice Philips HTD 7001 (prodávaná samostatn). DokovacístanicePhilipsHTD7001 podporujetytovýrobkyGoGear/ iPod: GoGear HDD1420, 1430 HDD1620, 1630, 1635 HDD1820, 1830, 1835 HDD1840, 1850 HDD6320, 6330 SA9100, 9200 SA9220, 9420 GoGear Cesky iPod 3 Stiskem DOCK na ovladaci pepnte systém do rezimu DOCK. c Po rozpoznání zaízení se pro podporované stroje zobrazí na displeji , , GOGEAR DOCKED" nebo , , IPOD DOCKED". iPod 60/80GB (video) 40/60GB (barevný displej) 30GB (video) 20/30GB (barevný displej) Nano 40GB 20GB 4 Spuste pehrávání na GoGear/iPod. l Ovládání pehrávání je výchozí funkcí zaízení GoGear/iPod, nazývá se , , Simple Control mode". Pipojené zaízení mzete nicmén ovládat i pomocí ovladace systému, k dispozici jsou základní funkce, jako PLAY, PAUSE, OK, STOP, NEXT/FFW a PREV/REW. Pouze pi pehrávání ze zaízení iPod mzete stiskem DISPLAY na ovladaci pepínat mezi , , Simple Control mode" a , , Extended Control mode". Nezzacnete. . . Pipravte dokovací stanici Philips HTD7001 nasazením správného dokovacího adaptéru do správného drzáku. Postupujte podle návodu k dokovací stanici. SATELLITE P750 l , , ExtendedControlMode" dostupné pouze pi pehrávání hudby z iPod l V tomto rezimu ovládací prvky pístroje iPod nepracují. Hudební obsah se zobrazuje na TV a pístroj i hudební obsah/playlisty ovládáte ovladacem systému. Uzitecné tipy: ­ Dokovací stanice Philips HTD7001 je urcena pouze pro tento systém. polozku nastavení a potvrte kurzorem doprava. Video Setup Page TV Type TV Display Picture Setting Component Progressive Adv Picture 3 Pomocí kurzoru nahoru/dol vyberte 4 Vyberte nastavení a potvrte je stiskem OK, vrátíte se zpt do pedchozí polozky. c Pokyny a vysvtlení k polozkám jsou na následujících stranách. c Pokud je nkterá polozka nabídky sedá, znamená, to, ze nastavení není dostupné a není je mozné v tomto stavu pístroje mnit. viz str. 40~4 Preference Page Audio Subtitle Disc Menu Parental PBC MP3/JPEG Nav Password DivX Subtitle Default viz str. 4~44 5 Nabídku opustíte stiskem SETUP. 7 Cesky Otevenínabídkynastavení MoznostinabídkySetup(pokracování) GeneralSetupPage(podtrzené moznosti jsou tovární nastavení) AmbisoundSetup Moznosti nastavení reproduktor. { RoomAcoustics } ­ Zvolte typ stn místnosti se systémem. Ne vsechny disky jsou vybaveny hodnocením obsahu od výrobce. Mzete uzamknout libovolný disk proti pehrávání. ­ Volbou nastavíte uzamcení práv vlozeného { Lock } disku. Dalsí pehrávání tohoto disku je mozné po vlození ctymístného kódu. Výchozí kód je , , 0000" (viz { Preference Setup Page ­ Password }). Zárove jsou vypnuty vsechny kontrolky LED a ikony na panelu systému. [. . . ] HDCP: (High-bandwidth Digital Content Protection) je specifikace zajisující bezpecný penos digitálního obsahu mezi rznými pístroji (pro zabránní neautorizovanému kopírování). JPEG: Rozsíený formát digitální fotografie. Systém komprese dat statického obrazu, vyvinutý Joint Photographic Expert Group. Dosahuje malého snízení kvality obrazu pi velké redukci dat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky TOSHIBA SATELLITE P750

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu TOSHIBA SATELLITE P750 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag