Návod k použití TOSHIBA SATELLITE C670

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce TOSHIBA SATELLITE C670. Doufáme, že uživatelská příručka pro TOSHIBA SATELLITE C670 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku TOSHIBA SATELLITE C670.


TOSHIBA SATELLITE C670 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4056 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   TOSHIBA SATELLITE C670 (4056 ko)
   TOSHIBA SATELLITE C670 (4015 ko)
   TOSHIBA SATELLITE C670 (4015 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze TOSHIBA SATELLITE C670

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Po pectení si tyto bezpecnostní poznámky ulozte na bezpecném míst. Odpojte ze zásuvky VAROVÁNÍ Pokud se vyskytne problém, vypnte fotoaparát, vyjmte baterie a odpojte síový adaptér a vypojte jej ze zásuvky. Dalsí pouzívání fotoaparátu, kdyz z nho vystupuje kou, neobvyklý zápach nebo je v njakém jiném neobvyklém stavu, mze zpsobit pozár nebo úraz elektrickým proudem. Nedovolte, aby se do fotoaparátu dostala voda nebo cizí pedmty. Pokud se do fotoaparátu dostane voda nebo cizí pedmty, vypnte fotoaparát, vyjmte baterie a odpojte síový zdroj a vypojte jej ze zásuvky. [. . . ] Jakmile jsou vsechny pozadované snímky vymazány, stisknte DISP/BACK pro vystoupení z rezimu mazání. Pro vymazání vsech nechránných snímk zvýraznte OK a stisknte MENU/OK. Bhem mazání je zobrazován dialog ukázaný vpravo. Chcete-li ukoncit mazání jest ped tím, nez byly vymazáZRUSIT ny vsechny snímky, stisknte DISP/BACK (zádný ze snímk, které byly vymazány ped tím, nez bylo stisknuto toto tlacítko, nemze být obnoven). Pehrávání snímk detailn 51 F Zaznamenání film Snímá krátké filmy pi rychlosti 30 snímk za vteinu. Zvuk je zaznamenán prostednictvím zabudovaného mikrofonu; nezakrývejte mikrofon bhem záznamu. 1 Otoctefivolic snímacích rezim na F (rezim lmu). 12s PIPRAVEN 3 Stisknutím MENU/OK zobrazte nabídku snímání SNÍMACÍ REZIM TYP VIDEA ZOOM NASTAVENÍ OFF DIGITÁLNÍ DIGITAL OPTICKÝ Dostupný cas je zobrazen na monitoru volbu velikosti 2 Prostisknte tlacítkosnímku Fa Videosekvence MENU PEHR. REZIMU ROZLISENÍ 5m00s 10m00s 15m30s vyberte nabídku O ROZLISENÍ. Vyberte moznost c (1280 × 720 pixel) pro pomr stran 16 : 9 (vysoké rozlisení), moznost a (640 × 480 pixel) pro videosekvence se standardním rozlisením ve vysoké kvalit nebo moznost b (320 × 240 pixel) pro delsí videosekvence. Pro pechod do rezimu filmu stisknte MENU/OK. a vyberte typ zoomu dostupného v rezimu filmu v nabídce Q TYP VIDEA ZOOM. Výbrem volby 2 OPTICKÝ povolte optický zoom (vezmte na vdomí, ze zaznamenány mohou být i zvuky vydávané fotoaparátem pi piblizování obrazu). Výbrem volby 1 DIGITÁLNÍ povolte digitální zoom (vezmte na vdomí, ze digitální zoom mze produkovat obraz nizsí kvality nez optický zoom). Pro pechod do rezimu filmu stisknte MENU/OK. 52 F Zaznamenání film Pedcházení rozmazaným snímkm Je-li objekt nedostatecn osvtlen, je mozné snízit rozmazání zpsobené otesy fotoaparátu pomocí volby L DUÁLNÍ STAB. V rezimu B se také snizuje rozmazání zpsobené pohybem objektu (duální stabilizace). Monitor fotoaparátu se vypne 2 a snímky a fifotoaparátu stisknte a po dobu pibliznna pamti, ze ízení hlasitosti na fotoaparátu lmy jsou pehrávány na televizoru. Mjte nemá zádný vliv na zvuk pehrávaný na televizoru; pro nastavení hlasitosti pouzijte ovládání hlasitosti na televizoru. 1 Poznámky · Pi pehrávání filmu klesá kvalita snímk. · Pro zobrazení videosekvencí s vysokým rozlisením zaznamenaných fotoaparáty série S1600/S1700 a série S1800/ S1900 na zaízeních s vysokým rozlisením je nutné volitelné píslusenství. Více informací získáte na následující webové stránce: http://www. fujifilm. com/products/digital_cameras/accessories/hdtv/ 3 Upozornní Pi pipojování kabelu se ujistte, ze konektory jsou správn zasunuty. 56 Tisk snímk prostednictvím USB Jestlize tiskárna podporuje PictBridge, fotoaparát mze být pipojen pímo k tiskárn a snímky mohou být tistny pímo, aniz by byly nejdíve kopírovány do pocítace. Mjte na pamti, ze v závislosti na typu tiskárny nemusí být podporovány vsechny funkce dále popsané. Pipojení fotoaparátu Tisk vybraných snímk tisknout. dole pro 1­2 pro výbr dal3 Opakujte kroky dokoncení nastavesích snímk. Po ní stisknte MENU/OK pro zobrazení potvrzovacího dialogu. TISK TCHTO SNÍMK TOTAL: 9 SN Pipojte dodaný USB-A/V kabel, jak je ukázáno, 1 Stisknte volic vlevo nebo vpravo 1 a zapnte tiskárnu. pro zobrazení snímku, který chcete 2 Pro zapnutí fotoaparátu stisknte tlacítko a po dobu piblizn jedné vteiny. Na monitoru se zobrazí t USB a následuje displej PictBridge, jak je ukázáno dole vpravo. USB PICTBRIDGE TOTAL: 00000 Propojení fotoaparátu 00 SN SNÍMEK OK NASTAVIT OK ZRUSIT 4 Stisknutím MENU/OK spustíte tisk. 57 Tisk snímk prostednictvím USB 2 Tip: Tisk data zápisu Chcete-li tisknout datum záznamu snímku, stisknte DISP/BACK v krocích 1­2, aby se zobrazila nabídka PictBridge (viz , , Viz tiskový píkaz DPOF" dole). Stisknte volic nahoe nebo dole, aby se zvýraznil TISK S DATEM s a stisknte MENU/OK pro návrat do displeje PictBridge (chcete-li tisknout snímky bez data záznamu, zvolte TISK BEZ DATA). Abyste zajistili, ze datum bude správné, nastavte hodiny fotoaparátu ped poízením snímk. [. . . ] Tento proces je znám jako , , vyvázení bílé barvy. " 115 Doplující informace Vnitní pam/Kapacita pamové karty Následující tabulka ukazuje cas nahrávání a pocet dostupných snímk pi rzných kvalitách snímk. Vsechna císla jsou piblizná; velikost souboru se lisí v závislosti na zaznamenané scén a mnozství soubor, které lze ulozit, je tudíz rzné. Pocet expozic nebo zbývající délka se nemusí pi stejné rychlosti zmensit. O VELIKOST SNÍMKU (Jednotlivé snímky) 4:3 FINE NORMAL 12 M 6, 0 MB 3, 1 MB 3 80 150 320 640 1300 2680 7 160 310 630 1270 2560 5270 O 3:2 FINE NORMAL 11 M 5, 3 MB 2, 7 MB 4 90 170 360 720 1460 3010 8 180 340 710 1430 2870 5920 16 : 9 FINE NORMAL 9M 4, 5 MB 2, 3 MB 5 100 200 420 860 1720 3560 10 210 400 840 1680 3380 6970 4:3 FINE NORMAL 6M 3, 0 MB 1, 6 MB 8 160 310 640 1280 2580 5320 15 310 600 1240 2490 5000 10310 P 3:2 FINE NORMAL 5M 2, 7 MB 1, 4 MB 9 180 350 720 1450 2910 6000 18 350 670 1400 2800 5620 11590 16 : 9 NORMAL 4M 2, 3 MB 1, 2 MB FINE 10 210 400 840 1690 3400 7020 21 400 770 1620 3250 6530 13470 Velikost snímku Velikost souboru Vnitní pam (pibl. 23 MB) 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB SD karta SDHC karta SD karta SDHC karta 116 Vnitní pam/Kapacita pamové karty Velikost snímku Velikost souboru Vnitní pam (pibl. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky TOSHIBA SATELLITE C670

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu TOSHIBA SATELLITE C670 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag