Návod k použití TOSHIBA QOSMIO F750

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce TOSHIBA QOSMIO F750. Doufáme, že uživatelská příručka pro TOSHIBA QOSMIO F750 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku TOSHIBA QOSMIO F750.


TOSHIBA QOSMIO F750 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2873 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   TOSHIBA QOSMIO F750 (3000 ko)
   TOSHIBA QOSMIO F750 (2960 ko)
   TOSHIBA QOSMIO F750 (2833 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze TOSHIBA QOSMIO F750

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud pouzíváte spoic obrazovky, nastavte jej do rezimu aktivní obrazovky. Vyobrazení zde uvedená mají jen referencní úcel a nevztahují se na vsechny pípady (nebo zem). Odkaz na pokyny ohledn potlacení efektu zbytkového obrazu Nepouzívejte poskozený napájecí kabel nebo zástrcku ani poskozenou nebo uvolnnou zásuvku. · V opacném pípad mze dojít k úrazu elektrickým proudem nebo pozáru. Kdyz zasunujete napájecí zástrcku do zásuvky nebo ji vytahujete, nedotýkejte se jí vlhkýma rukama. [. . . ] Ve vtsin pípad probhne instalace monitoru automaticky, pokud si uzivatel nepeje zvolit odlisné nastavení. Vadné body Panely TFT-LCD jsou vyrobené pokrocilou polovodicovou technologií s pesností 1 ppm (jedna miliontina). Pixely v CERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BÍLÉ barv se nkdy jeví svtlejsí, mohou být pozorovány i cerné pixely. Není to zpsobeno spatnou kvalitou panelu, mzete jej bez obav pouzívat. Poznámka Provedení a specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Zaízení tídy B (Informacní komunikacní zaízení pro domácí pouzití) Tento výrobek spluje pozadavky smrnice týkající se elektromagnetické komptability pro domácí pouzití a lze jej pouzívat bzných obytných oblastech. (Zaízení tídy B ovlivuje ostatní zaízení elektromagnetickými vlnami mén nez zaízení tídy A. ) PowerSaver Tento monitor má vestavn systém ízení spoteby s názvem PowerSaver. Systém umozuje dosáhnout úspory energie pepnutím monitoru do rezimu s nízkou spotebou, pokud se urcitou dobu nepouzívá. Pi stisknutí nkteré z kláves na klávesnici se monitor automaticky vrátí k bznému provozu. Chcete-li spoit energii, vypnte monitor, kdykoli jej nebudete potebovat nebo delsí dobu pouzívat. Systém PowerSaver funguje s pocítaci, které jsou osazeny videokartou kompatibilní se standardem VESA DPM. K nastavení této funkce pouzijte softwarový nástroj nainstalovaný v pocítaci. Stav Indikátor napájení Spoteba energie Bzný provoz Svítí 34 watt Rezim úspory energie Bliká Mén nez 1 watt Napájení vypnuto (vypínac) EPA/ENERGY 2000 Vypnutý Mén nez 1 watt Tento monitor vyhovuje specifikaci EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000 pi pouzití s pocítacem s funkcí VESA DPM. Spolecnost TOSHIBA, jako partner programu ENERGY STAR®, prohlasuje, ze tento výrobek spluje smrnice programu ENERGY STAR® pro energetickou úspornost. Pednastavené rezimy casování Pokud signál penesený z pocítace odpovídá následujícím pednastaveným rezimm casování, bude nastavení obrazovky upraveno automaticky. Interakce monitoru a pocítacových systém zajistí nejlepsí pracovní podmínky a nastavení monitoru. Ve vtsin pípad probhne instalace monitoru automaticky, pokud si uzivatel nepeje zvolit odlisné nastavení. Vadné body Panely TFT-LCD jsou vyrobené pokrocilou polovodicovou technologií s pesností 1 ppm (jedna miliontina). Pixely v CERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BÍLÉ barv se nkdy jeví svtlejsí, mohou být pozorovány i cerné pixely. Není to zpsobeno spatnou kvalitou panelu, mzete jej bez obav pouzívat. Poznámka Provedení a specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Zaízení tídy B (Informacní komunikacní zaízení pro domácí pouzití) Tento výrobek spluje pozadavky smrnice týkající se elektromagnetické komptability pro domácí pouzití a lze jej pouzívat bzných obytných oblastech. (Zaízení tídy B ovlivuje ostatní zaízení elektromagnetickými vlnami mén nez zaízení tídy A. ) Specifikace PowerSaver Tento monitor má vestavn systém ízení spoteby s názvem PowerSaver. Systém umozuje dosáhnout úspory energie pepnutím monitoru do rezimu s nízkou spotebou, pokud se urcitou dobu nepouzívá. Pi stisknutí nkteré z kláves na klávesnici se monitor automaticky vrátí k bznému provozu. Chcete-li spoit energii, vypnte monitor, kdykoli jej nebudete potebovat nebo delsí dobu pouzívat. Systém PowerSaver funguje s pocítaci, které jsou osazeny videokartou kompatibilní se standardem VESA DPM. K nastavení této funkce pouzijte softwarový nástroj nainstalovaný v pocítaci. Stav Indikátor napájení Spoteba energie Bzný provoz Svítí 34 watt Rezim úspory energie Bliká Mén nez 1 watt Napájení vypnuto (vypínac) EPA/ENERGY 2000 Vypnutý Mén nez 1 watt Tento monitor vyhovuje specifikaci EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000 pi pouzití s pocítacem s funkcí VESA DPM. [. . . ] Rozdíl v naptí mezi elektrodami se postupem casu zvysuje, címz dojde k naklonní tekutého krystalu. Pokud k tomu dojde, pi zmn obrazu je stále viditelný pedchozí obraz. Aby k takové situaci nedoslo, musí být snízen rozdíl v naptí. 49 Informace Nás monitor LCD vyhovuje smrnici tolerance vadných bod ISO13406-2 tída II. 50 Píloha Kontaktujte TOSHIBA WORLDWIDE (Samsung po celém svt) Poznámka Pokud máte dotazy nebo pipomínky týkající se výrobk Samsung, kontaktujte stedisko péce o zákazníky spolecnosti TOSHIBA. North America U. S. A CANADA MEXICO 1-800-TOSHIBA(726-7864) 1-800-TOSHIBA(726-7864) http://www. samsung. com/us http://www. samsung. com/ca 01-800-TOSHIBA(726-7864) http://www. samsung. com/mx Latin America ARGENTINA BRAZIL 0800-333-3733 0800-124-421 4004-0000 http://www. samsung. com/ar http://www. samsung. com/br CHILE COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS JAMAICA NICARAGUA PANAMA PUERTO RICO REP. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky TOSHIBA QOSMIO F750

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu TOSHIBA QOSMIO F750 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag