Návod k použití SONY XAV-60

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY XAV-60. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY XAV-60 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY XAV-60.


SONY XAV-60 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4264 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY XAV-60 (2900 ko)
   SONY XAV-60 annexe 1 (3128 ko)
   SONY XAV-60 DATASHEET (197 ko)
   SONY XAV-60 INSTALLATION GUIDE (559 ko)
   SONY XAV-60 INSTALLATION/CONNECTIONS (394 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY XAV-60

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud subwoofer vypne zvuk, kontrolka se rozsvítí oranzov. Obnovení hlasitosti zvuku: > Odpojte subwoofer od síového napájení. > Znovu pipojte subwoofer do síového napájení. Pokud problém petrvává, kontaktujte svého prodejce Bang & Olufsen. Kontrolka Cistní subwooferu Prach z povrch utírejte mkkou, suchou utrkou. [. . . ] K cistní zádné cásti subwooferu nepouzívejte líh ani jiná rozpoustdla! POZNÁMKA!Dlouhodobý poslech pi vysoké hlasitosti mze zpsobit poskození sluchu. 4 Nastavení subwooferu Doporucujeme dodrzovat následující postup: ­ Odpojte systém od síového napájení. ­ Umístte subwoofer podle pokyn uvedených v kapitole , , Pizpsobení subwooferu vasemu nastavení" (str. Informace o pipevnní subwooferu k volitelným píslusenstvím najdete v pírucce dodané s daným píslusenstvím. ­ Odpovídajícím zpsobem nastavte spínace. Tento krok je popsán v kapitole , , Pizpsobení subwooferu vasemu nastavení" (str. ­ Zapojte systém reproduktor podle pokyn uvedených v kapitole , , Pipojení systému reproduktor" (str. ­ Znovu pipojte celý systém k síovému napájení. Upozornní ­ Zkontrolujte, zda je subwoofer umístn a zapojen v souladu s pokyny uvedenými v této pírucce. Abyste se vyvarovali zranní, pouzívejte pouze schválené podstavce a nástnné drzáky Bang & Olufsen!­ Subwoofer lze zcela vypnout pouze odpojením ze zásuvky síového napájení. ­ Subwoofer je urcen pouze k domácímu pouzití v suchém prostedí a v teplotním rozmezí 10­40 °C. Nastavení spínace -dB/0dB Spínac -dB/0dB pouzijte k pizpsobení výstupu subwooferu hladinám citlivosti rzných pipojených reproduktor BeoLab. Pouze pokud pouzíváte subwoofer s reproduktorem BeoLab 4 PC, nastavte spínac na -dB. U vsech ostatních reproduktor nastavte spínac na 0dB. L R Ideáln by ml být subwoofer umístn piblizn ve stejné vzdálenosti od vasí oblíbené poslechové polohy jako pední sestava reproduktor, coz je levý, (stedový) a pravý reproduktor. Pokud je to mozné mli byste jej umístit mezi dva pední reproduktory. 9 POS. Doporucujeme neumisovat zádné reproduktory do prostoru uvnit teckované oblasti. Nastavení spínace EXT. BASS MANAGEMENT V závislosti na vasem nastavení musíte nastavit funkci ízení bas. BASS MANAGEMENT", pokud je subwoofer pipojen ke konektoru pro subwoofer na pístroji a k subwooferu nejsou pipojeny zádné reproduktory. BASS MANAGEMENT", pokud jsou ostatní reproduktory pipojeny pímo k subwooferu. Spínac pozice slouzí k filtrování pirozené zmny basových tón, kdyz je subwoofer umístn nap. v rohu, a to ve srovnání s voln stojícím umístním. závisí na poctu povrch, v jejichz bezprostední blízkosti se subwoofer nachází (do vzdálenosti cca 50 cm). Spínac POS. [. . . ] závisí na poctu povrch, v jejichz bezprostední blízkosti se subwoofer nachází (do vzdálenosti cca 50 cm). Spínac POS. má ti polohy nastavení: POS. 1: Pouzijte toto nastavení, kdyz je subwoofer umístn v blízkosti jednoho povrchu (voln stojící v místnosti nebo pipevnný ke stn). POS. 2: Pouzijte toto nastavení, kdyz je subwoofer umístn v blízkosti dvou povrch (umístn na podlaze v blízkosti jedné stny). POS. 3: Pouzijte toto nastavení, kdyz je subwoofer umístn v blízkosti tí povrch (v rohu). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY XAV-60

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY XAV-60 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag