Návod k použití SONY WS-46SE1B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY WS-46SE1B. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY WS-46SE1B bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY WS-46SE1B.


SONY WS-46SE1B : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (10453 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY WS-46SE1B (4065 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY WS-46SE1B

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. US Patent No 5818437 and other pending patents. [. . . ] Systém GPS by nemìl být pou¾íván pro pøesné urèování polohy a nikdy byste nemìli výhradnì spoléhat na data o poloze získaná z pøijímaèe GPS pro zji¹»ování polohy nebo navigaci. Tento pøístroj podporuje slu¾bu A-GPS (Assisted GPS) Slu¾ba Assisted GPS (A-GPS) naèítá pøes paketové datové spojení asistenèní data pro zlep¹ení výkonu systému GPS. Zatímco pøístroj pøijímá signály z dru¾ic, zkracuje dobu výpoètu aktuální polohy pøístroje. Pøístroj je pøedem nakonfigurován pro práci se slu¾bou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení slu¾by A-GPS provozovatele slu¾by). Data jsou ze serveru slu¾by Nokia A-GPS naèítána pouze v pøípadì potøeby. Pro naèítání dat slu¾by Nokia A-GPS musíte mít v pøístroji definován paketový pøístupový bod k internetu. Pro definování pøístupového bodu pro slu¾bu A-GPS stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Nástroje > Nastavení > Obecné > Poloha > Server zji¹». Pro tuto slu¾bu nelze vyu¾ít pøístupový bod bezdrátové sítì WLAN. Pøi prvním pou¾ití systému GPS vás pøístroj po¾ádá o zadání paketového pøístupového bodu k internetu. 78 signál. · Pokud je zavøen posuvný kryt èíselné klávesnice, vysuòte ho. Pøijímaè GPS Pøijímaè GPS je umístìn ve spodní èásti pøístroje. Pøi práci s pøijímaèem vysuòte èíselnou klávesnici a dr¾te pøístroj v ruce v úhlu pøibli¾nì 45 stupòù, v místì s nekrytým výhledem na oblohu. Navázání spojení GPS mù¾e trvat nìkolik sekund a¾ minut. Pokud chcete, aby aplikace Mapy navazovala pøipojení k internetu automaticky ji¾ pøi svém spu¹tìní, zvolte v aplikaci Mapy mo¾nost Volby > Nástroje > Nastavení > Internet > Pøipojit pøi spu¹tìní > Ano. Mapy Stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Mapy. Aplikace Mapy zobrazuje aktuální místo na mapì, umo¾òuje hledat v mapách rùzných mìst a zemí, hledat adresy a rùzná zajímavá místa, plánovat trasy z jednoho místa na druhé, zobrazovat dopravní informace a ukládat místa jako orientaèní body a posílat je do kompatibilních pøístrojù. Mù¾ete si zakoupit i dal¹í slu¾by, napøíklad prùvodce mìsty, podrobnou hlasovou navigaci pro automobilisty i pì¹í a slu¾bu dopravních informací. Metody urèování polohy pøístrojem mù¾ete definovat v nastavení pøístroje. Nejpøesnìj¹í informace o místì získáte interní funkcí GPS nebo externím pøijímaèem GPS. 80 Pohyb a zmìna mìøítka Pro pohyb na mapì stisknìte navigaèní tlaèítko nahoru, dolù, vlevo èi vpravo. Pøi výchozím nastavení je mapa orientována na sever. Orientaci mapy ukazuje kompasová rù¾ice, která se pøi zmìnì orientace otáèí. Kdy¾ pøi procházení mapy na displeji pøejdete do oblasti, která není pokryta ¾ádnou ze sta¾ených map, pøístroj automaticky stáhne novou mapu. Tyto mapy jsou poskytovány zdarma, stahování v¹ak mù¾e vy¾adovat pøenos velkého mno¾ství dat sítí provozovatele slu¾eb. Dal¹í informace o cenách za datové pøenosy zjistíte u svého provozovatele slu¾by. Mapy jsou automaticky ukládány do pamìti pøístroje nebo na pamì»ovou kartu (je-li vlo¾ena a nastavena jako výchozí místo pro ukládání map). [. . . ] Pou¾ití bezdrátových pøístrojù v letadle mù¾e být pro provoz letadla nebezpeèné, mù¾e naru¹it bezdrátovou telefonní sí» a mù¾e být i nezákonné. Doplòkové bezpeènostní informace Tísòová volání Dùle¾ité: Bezdrátové telefony, vèetnì tohoto pøístroje, pracují na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Z tohoto dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako napøíklad v pøípadì lékaøské pohotovosti, byste nikdy nemìli spoléhat pouze na bezdrátový pøístroj. Certifikaèní informace (SAR) TENTO MOBILNÍ PØÍSTROJ SPLÒUJE NAØÍZENÍ PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM. Tento mobilní pøístroj je vysílaèem a pøijímaèem rádiových vln. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY WS-46SE1B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY WS-46SE1B bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag