Návod k použití SONY WS-32SE1B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY WS-32SE1B. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY WS-32SE1B bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY WS-32SE1B.


SONY WS-32SE1B : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (10453 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY WS-32SE1B (4065 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY WS-32SE1B

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. [. . . ] Tím mù¾e být provozovatel slu¾eb, operátor sítì nebo jiný prodejce. Chcete-li zobrazit jména a telefonní èísla ulo¾ená na SIM kartì, stisknìte tlaèítko a zvolte Kontakty > Volby > SIM kontakty > Adresáø SIM. V adresáøi SIM karty mù¾ete pøidávat, upravovat a kopírovat èísla a kontakty a mù¾ete uskuteèòovat hovory. Chcete-li zobrazit seznam povolených èísel, zvolte Volby > SIM kontakty > Kontakty povol. Toto nastavení je k dispozici pouze v pøípadì, ¾e je SIM karta podporuje. Chcete-li volání z pøístroje omezit pouze na povolená èísla, zvolte Volby > Aktiv. Chcete-li do seznamu Kopírování kontaktù Pro zkopírování jednotlivých jmen a èísel ze SIM karty do pøístroje stisknìte tlaèítko a zvolte Kontakty > Volby > SIM kontakty > Adresáø SIM. Vyberte jména, 66 Pou¾íváte-li funkci Povolená èísla, nejsou k dispozici paketová datová spojení kromì odesílání textových zpráv pøes paketové spojení. V takovém pøípadì musí být v seznamu povolených èísel uvedeno èíslo støediska zpráv i telefonní èíslo pøíjemce. I kdy¾ je aktivní funkce povolených èísel, je mo¾né uskuteènit hovory na oficiální èísla tísòových linek naprogramovaná v pøístroji. Vytváøení skupin kontaktù 1 V menu Kontakty otevøete stisknutím tlaèítka seznam skupin. 2 Zvolte Volby > Nová skupina. 3 Napi¹te název skupiny nebo pou¾ijte výchozí název Skupina a zvolte OK. 4 Otevøete skupinu a zvolte Volby > Pøidat èleny. U mezinárodních hovorù vlo¾te dvojím stisknutím tlaèítka znak + (nahrazuje mezinárodní pøístupový kód) a zadejte kód zemì (podle potøeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní èíslo. 2 Stisknutím tlaèítka telefonní èíslo vytoèíte. 3 Stisknutím tlaèítka ukonèíte hovor (nebo zru¹íte pokus o navázání hovoru). Stisknutím tlaèítka aktivní jiná aplikace. Chcete-li v prùbìhu hovoru zavøít klávesnici, ale neukonèit tím hovor, stisknìte a poté bìhem nìkolika sekund zavøete klávesnici. Mù¾ete zavøít klávesnici bez ukonèení hovoru pøed pøijmutím hovoru. Chcete-li volat ze seznamu Kontakty, stisknìte tlaèítko a zvolte Kontakty. Vyhledejte po¾adované jméno nebo Konferenèní hovor 1 Zavolejte prvnímu úèastníkovi. 2 Zavolejte dal¹ímu úèastníkovi zvolením Volby > Nový hovor. První hovor je automaticky ulo¾en do poøadí. 68 prvního úèastníka do konferenèního hovoru zvolením Volby > Konference. Chcete-li k hovoru pøipojit dal¹ího úèastníka, opakujte krok 2 a zvolte Volby > Konference > Pøidat do konf. . [. . . ] Patøí mezi nì: podpalubí lodí, prostory pro pøevá¾ení nebo ukládání chemikálií, vozidla pou¾ívající kapalné ropné plyny (napø. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií nebo malých èástic, napøíklad zrnka, prach nebo kovové èásteèky. 133 Doplòkové bezpeènostní informace Máte-li nìjaké dotazy ohlednì pou¾ívání va¹eho bezdrátového pøístroje s implantovaným zdravotnickým pøístrojem, informujte se u svého lékaøe. dojde k aktivaci airbagù, mù¾e dojít k vá¾nému osobnímu poranìní. Doplòkové bezpeènostní informace Tísòová volání Dùle¾ité: Bezdrátové telefony, vèetnì tohoto pøístroje, pracují na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Z tohoto dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako napøíklad v pøípadì lékaøské pohotovosti, byste nikdy nemìli spoléhat pouze na bezdrátový pøístroj. Certifikaèní informace (SAR) TENTO MOBILNÍ PØÍSTROJ SPLÒUJE PRÁVNÍ PØEDPISY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY WS-32SE1B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY WS-32SE1B bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag