Návod k použití SONY WMC-NWR1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY WMC-NWR1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY WMC-NWR1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY WMC-NWR1.


SONY WMC-NWR1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (76 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY WMC-NWR1 (86 ko)
   SONY WMC-NWR1 (86 ko)
   SONY WMC-NWR1 annexe 1 (87 ko)
   SONY WMC-NWR1 annexe 2 (87 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY WMC-NWR1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] JestliÏe máte bûhem pouÏívání sluchátek pocit zvonûní v uích, okamÏitû si sundejte sluchátka a sniÏte hlasitost. Vyvarujte se nebezpeãí dopravní nehody NepouÏívejte sluchátka pfii jízdû na kole, v automobilu nebo na motocyklu. Mohlo by dojít ke vzniku váÏné nehody. Kromû toho je pouÏívání sluchátek v tûchto situacích v nûkterch zemích a oblastech zakázáno zákonem. Pfii pouÏívání sluchátek bûhem chÛze, zejména na pfiechodu pro chodce, mÛÏe dojít k váÏné dopravní nehodû. Nenechávejte pfiístroj na vlhkch nebo pranch místech, protoÏe by mohlo dojít ke vzniku poÏáru nebo úrazu elektrickm proudem. [. . . ] V oblasti se patnm pfiíjmem pfiehrávaã nevyhledá Ïádné dostupné frekvence. I Poslech FM rádia Nastavení frekvence CZ Automatické nastavení frekvencí Go to Preset Mo. . Add to Preset RDS Display Auto Preset FM Region FM Sensitivity 1 2 3 Stisknûte tlaãítko [MENU] v reÏimu FM rádia. Stisknûte tlaãítko [ ] pro volbu poloÏky <Auto Preset> [ ]. (automatická pfiedvolba) a pak stisknûte tlaãítko I Zobrazí se okno Auto Preset Confirm (Potvrzení automatické pfiedvolby). Stisknûte tlaãítko stisknûte tlaãítko I [ [ ]. ] pro volbu poloÏky <Yes> (ano) a pak Zobrazí se okno <Auto Preset> (automatická pfiedvolba), které vám umoÏní nastavit aÏ 30 frekvencí. Zruení bûhem nastavování Pro zruení nastavování v prÛbûhu funkce <Auto Preset> (Automatická pfiedvolba) stisknûte tlaãítko I [ ]. Automatické ukládání na pfiedvolby se zruí a vyhledané stanice se uloÏí. I POZNÁ MKA Pfii dalím sputûní funkce <Auto Preset> (Automatická pfiedvolba) a po uloÏení stanic na pfiedvolby se uloÏené stanice vymaÏou a spustí se nové vyhledávání. 49 Poslech FM rádia Nastavení frekvence (pokraãování) Ruãní ukládání stanic 1 2 BBC R2 Stisknûte tlaãítko I [ [ ] pro volbu poloÏky <MANUAL> (ruãní). ] pro volbu poÏadované frekvence do B/ ] button. V pravém horním rohu se zobrazí <MANUAL>. Stisknûte tlaãítko pfiedvolby. Stisknûte tlaãítko I 3 4 I [A [ [ Pfied zobrazení ãísla pfiedvolby bliká <ADD> (pfiidat). Stisknûte tlaãítko ] pro volbu poÏadovaného ãísla pfiedvolby a ]. pak stisknûte tlaãítko I Vybrané stanice se uloÏí do pfiedvolby. POZN ÁMKA I Frekvenci pfiedvolby mÛÏete nastavit stiskem [MENU] pro volbu <Add to Preset> (pfiidat do pfiedvolby) v reÏimu <MANUAL>. Pokud nastavíte identickou frekvenci, uvidíte <Same frequency exists. Stisknûte tlaãítko [ ] pro volbu poloÏky <Yes> (ano) nebo No> (ne) a pak stisknûte tlaãítko [ ]. Vyhledávání stanic v reÏimu PRESET (Pfiedvolba) 1 BBC R2 Stisknûte tlaãítko I [ ] pro volbu poloÏky <PRESET> (pfiedvolba). V pravém horním rohu se zobrazí <PRESET>. 2 Stisknûte tlaãítko I [ ]. Vybere se ãíslo pfiedvolby a nyní mÛÏete poslouchat uloÏenou stanici. I 50 POZNÁMKA Pokud jste nenastavili frekvenci pfiedvolby, uvidíte <No preset> (bez pfiedvolby) a nelze pfiepnout do reÏimu <PRESET>. Poslech FM rádia Vymazání stanic v pfiedvolbách CZ 51 Pfiedtím neÏ zaãnete! I Pro vymazání frekvencí stanic bûhem poslechu FM rádia postupujte podle níÏe uvedench pokynÛ. 1 BBC R2 Stisknûte tlaãítko I [ ] pro volbu poloÏky <PRESET> (pfiedvolba). V pravém horním rohu se zobrazí <PRESET>. 2 3 4 Stisknûte tlaãítko I [A B/ ]. Bliká <DELETE> (vymazat). Stisknûte tlaãítko [ ] pro volbu frekvence, kterou chcete ]. odstranit ze seznamu P¤EDVOLBY a stisknûte tlaãítko[ I Zobrazí se okno Delete (Smazaní) pfiedvolby. Stisknûte tlaãítko stisknûte tlaãítko I I [ [ ]. ] pro volbu poloÏky <Yes> (ano) a pak Vybrané ãíslo pfiedvolby bude vymazáno. Pokud nechcete vymazat ãíslo pfiedvolby, zvolte <NO> (NE). I POZNÁMKA Frekvenci pfiedvolby mÛÏete odstranit stiskem [MENU] pro volbu <Delete Preset> (vymazat pfiedvolbu) v reÏimu <PRESET>. Poslech FM rádia PouÏívání menu FM rádia Pro nastavení RDS displeje Go to Preset Mo. . Add to Preset RDS Display Auto Preset FM Region FM Sensitivity Funkce RDS (Radio Data System) umoÏÀuje pfiíjem a zobrazování informaãních zpráv ve vysílání. Na displeji se zobrazují informace o programu, napfiíklad typ programu: News (Zprávy), Sports (Sport) nebo Music (Hudba) nebo informace o vysílané stanici. 1 2 3 I Stisknûte tlaãítko [MENU] v reÏimu FM rádia. Stisknûte tlaãítko [ ] pro volbu poloÏky <RDS Display> [ ]. (zobrazení RDS) a pak stisknûte tlaãítko I Program Service Program Type Zobrazí se nabídka RDS Display (RDS displej). Stisknûte tlaãítko [ ] pro volbu poloÏky RDS Display> [ ]. (zobrazení RDS) a pak stisknûte tlaãítko I MÛÏete zvolit z <Program Service> (servis programÛ) a <Program Type> (typ programu). <Program Service> : Zobrazuje se název vysílané stanice, kter je sloÏen z 8 znakÛ. Pokud je pfiijímána informace PS, zobrazuje se na displeji název stanice (PS) (BBC, AFO, NDR atd. ). I Zafiízení Bluetooth mÛÏe zpÛsobit um nebo poruchu, v závislosti na podmínkách pouÏití. I Elektrické ruení z fyzického kontaktu s vrobkem, napfiíklad, pokud se chytíte vrobku jednou rukou a nasadíte si stereo sluchátka. Z fyzického kontaktu na vysílaãi nebo pfiijímaãi vrobku nebo stereo náhlavní soupravû Elektrick vkyv z elektrického ruení stûnou, rohem nebo rozdûlením v kanceláfii Elektrické ruení ze zafiízení stejného frekvenãního pásma, vãetnû zdravotního vybavení, mikrovlnné trouby a bezdrátové sítû LAN. I I I I âím je delí vzdálenost mezi vrobkem a stereo náhlavní soupravou, kvalita bude v pomûru sníÏena a pokud vzdálenost pfiekroãí urãen rozsah, bezdrátová síÈ bude odpojena. I Pokud párujete Bluetooth zafiízení s vrobkem, provádûjte jej v co nejkratí moÏné vzdálenosti. I Nedoporuãujeme vám, abyste pouÏívali reÏimy prohlíÏení textu a fotografií, kdyÏ posloucháte hudbu pomocí sluchátek. V opaãném pfiípadû to mÛÏe zpÛsobit zpoÏdûnou odezvu provozních tlaãítek a ruení s Bluetooth komunikací. I V oblastech s malou citlivostí, jako je uvnitfi vtahu nebi podzemí nemusí pfiipojení Bluetooth fiádnû fungovat. I Soubor, kter má ménû neÏ 32 kHz nemusí bt pfiehrávateln v závislosti na specifikaci stereo náhlavní soupravy. 57 CZ Funkci Bluetooth lze pouÏít pouze u pfiísluného modelu (YP-T9B, T9JB). Bluetooth PouÏívání Bluetooth (pokraãování) Specifikace Bluetooth Vkon zafiízení Bluetooth se mÛÏe liit v závislosti na specifikaci. Tento vrobek je kompatibilní se standardní Bluetooth specifikací. I Specifikace pro urãité úãely: Obecnû, vysílání je vborné, zpÛsobuje ménû omezení síly signálu, vyÏaduje vak více napájení z akumulátoru. I Standardní specifikace: Vysílání srovnatelnû nízké, coÏ zpÛsobuje více omezení síly signálu, avak minimalizuje spotfiebu energie pro zvení doby vkonu. I POZNÁ MKA Pokud jej nepouÏíváte, nastavte <Bluetooth Mode> (reÏim bluetooth) na <OFF> (vypnuto). Pokud jej necháte <ON> (zapnut), doba vkonu akumulátoru je sníÏena. 58 Pfiedtím neÏ zaãnete! I Ujistûte se, Ïe je zafiízení Bluetooth pro pfiipojení, pfiipraveno pro párování. (Viz dokumentace vrobku. ) Registrace stereo náhlavní soupravy (Jednodue ji zaregistrujte jen jednou) 1 2 3 1, 2, 3 I Stisknûte tlaãítko [ ] pro volbu poloÏky <Bluetooth> ]. a pak stisknûte tlaãítko [ Stisknûte tlaãítko [ ] pro volbu poloÏky <Bluetooth [ ]. Mode> (reÏim bluetooth) a pak stisknûte tlaãítko Stisknûte tlaãítko [ ] pro volbu poloÏky <On> (zap[ ]. nuto) a pak stisknûte tlaãítko POZN ÁMKA Bluetoot pfiipojení mÛÏete pouÏít pouze pro poslech hudby. [. . . ] Pokud je nastavena hodnota <LCD Off> (Vypnout displej) pro <Settings> (Nastavení) ¡ <Display> (Displej), LCD displej se vypne. Stisknûte jakékoli tlaãítko a podívejte se, zda se vypne. Obrazovka displeje se nezapne. I Pfiístroj se vypíná. Provozní Ïivotnost akumulátoru se lií od hodnoty uvedené v návodu k obsluze. Chybná funkce programu Napájení se automaticky vypne, jestliÏe je akumulátor úplnû vybit. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY WMC-NWR1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY WMC-NWR1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag