Návod k použití SONY VRD-P1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VRD-P1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VRD-P1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VRD-P1.


SONY VRD-P1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (456 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VRD-P1 (745 ko)
   SONY VRD-P1 annexe 1 (738 ko)
   SONY VRD-P1 (5578 ko)
   SONY VRD-P1 (3270 ko)
   SONY VRD-P1 annexe 1 (683 ko)
   SONY VRD-P1 annexe 3 (5565 ko)
   SONY VRD-P1 annexe 2 (452 ko)
   SONY VRD-P1 DATASHEET (428 ko)
   SONY VRD-P1 DVDIRECT EXPRESS COMPATIBLE HANDYCAM CAMCORDERS (34 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VRD-P1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Místo toho by ml být odlozen do sbrného místa, urceného k recyklaci elektronických výrobk a zaízení. Dodrzením této instrukce zabráníte negativním dopadm na zivotní prostedí a zdraví lidí, které naopak mze být ohrozeno nesprávným nákladním s výrobkem pi jeho likvidaci. Recyklováním materiál, z nichz je vyroben, pomzete zachovat pírodní zdroje. [. . . ] Dalsí informace o kompatibilních modelech videokamery Handycam naleznete na následující adrese: http://sony. storagesupport. com/DVDirectcompatibility Tuto jednotku nelze pouzívat s nekompatibilní videokamerou Handycam nebo videokamerou jiné znacky nez Sony. Tuto jednotku nelze pouzívat ke kopírování nebo pehrávání disku po pipojení k pocítaci ani ji nelze vyuzívat jako externí disk. Podporované disky S jednotkou jsou kompatibilní následující nové nebo dosud nepouzívané 12 cm zapisovatelné disky. Typ disku DVD+R DVD-R Logo Rychlost zápisu Az 16× Az 16× Dvojité/dvouvrstvé disky a 8cm disky nejsou podporovány. Disky DVD+RW a DVD-RW nejsou podporovány. Poznámky k pouzívání disk S touto jednotkou lze pouzívat pouze nové nebo dosud nepouzité disky. Kvalita bzn dostupných zapisovatelných disk se mze lisit. Je mozné, ze disky nizsí kvality nebudou nahrávat normáln. Je mozné, ze nkteré nahrané disky nebude mozné z dvodu kvality nahrávky, fyzického stavu disku nebo vlastností zaízení pro pehrávání zvuku pehrát. Nelze pehrávat disky nahrané na jiných videozaízeních, ani disky nahrané z výroby. Soucásti a ovládací prvky Horní panel Kabel USB (viz str. 8, 9) Tlacítko Tlacítko (pehrávání) (viz str. 8) O kabelu USB Vytazení kabelu USB Vytáhnte konektor kabelu USB z bocní drázky jednotky. V pípad problém zatlacte na hranu konektoru tak, aby konektor vycníval z jednotky, a poté jej vytáhnte. Skladování kabelu USB Kabel USB ulozte v bocní drázce jednotky. Pední strana Pihrádka pro disk Kontrolka PÍSTUP Tlacítko (vysunutí) Otvor pro nouzové vysunutí Pokud nelze otevít pihrádku pro disk pomocí tlacítka (vysunutí), vlozte spendlík nebo narovnanou kanceláskou sponku do tohoto otvoru a otevete zásuvku disku. O napájení Jednotka je napájena prostednictvím pipojené videokamery Handycam. Zajistte, aby byla videokamera Handycam pipojena k zásuvce napájení pomocí síového adaptéru. Jednotka nemusí být pipojena k zásuvce napájení. Vkládání disku Jednotka mze otevít pihrádku pro disk, pouze pokud je pipojena k videokamee Handycam. Stisknutím tlacítka (vysunout) otevete pihrádku pro disk. Pihrádka pro disk se oteve pouze do poloviny. Otevete ji rukou do konecné polohy. Umístte disk nahranou stranou dol do pihrádky pro disk. Disk by ml zaklapnout na místo. Nahrané strany disku se nedotýkejte. Zatlacením zavete pihrádku pro disk. Zatlacte na pihrádku pro disk, az zaklapne. Nahrávání Pokud jednotku pipojíte k videokamee Handycam, mzete nahrávat videa na disk pouhým stisknutím tlacítka (DISC BURN). 1 2 3 4 Zapnte videokameru Handycam. Zajistte, aby byla videokamera Handycam pipojena k zásuvce napájení pomocí síového adaptéru. Pokud nepouzijete síový adaptér urcený k pouzití s videokamerou Handycam, nebude jednotka pipojená k videokamee Handycam pracovat. Pipojte jednotku k portu USB na videokamee Handycam. Port USB (Typ Mini-AB) Nelze pouzít prodluzovací kabel USB. Vlozte nový nebo dosud nepouzitý disk. Podrobné informace naleznete v cásti , , Vkládání disku" (viz str. 7). Stisknte tlacítko (DISC BURN). Videa, která byla nov nahraná prostednictvím videokamery Handycam a která nebyla dosud zkopírována, jsou nahraná na disk. Pokud délka videa pesahuje kapacitu jednoho disku, zopakujte kroky 3 a 4. Prostednictvím této jednotky nelze pidávat videa na disk, na kterém jiz je nco nahrané. Obsluha prostednictvím videokamery Handycam Pokud jednotku ovládáte prostednictvím videokamery Handycam, máte pi nahrávání k dispozici nkolik pohodlných funkcí. [. . . ] Pi peprav vyjmte z jednotky vsechny disky. Disky neskladujte v prasném ani vlhkém prostedí, na pímém slunci nebo v blízkosti zaízení generujících teplo. Z dvodu ochrany dlezitých dat uchovávejte disky v obalech. Neotírejte zapisovatelné disky ped nahráváním dat pomocí nástroje pro rychlé cistní disk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VRD-P1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VRD-P1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag