Návod k použití SONY VRD-MC6

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VRD-MC6. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VRD-MC6 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VRD-MC6.


SONY VRD-MC6 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9006 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VRD-MC6 (2969 ko)
   SONY VRD-MC6 annexe 2 (2915 ko)
   SONY VRD-MC6 annexe 1 (2961 ko)
   SONY VRD-MC6 DATASHEET (180 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VRD-MC6

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 12 Pouzívání dálkového ovládání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Pipojení Krok 1: Základní pipojení rekordéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Pipojení anténních kabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Pipojení video kabelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Pipojení audio kabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Krok 2: Volitelná pipojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Pipojení ke kabelovému nebo satelitnímu pijímaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Pipojení k videorekordéru nebo podobnému zaízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pipojení k videorekordéru a kabelovému/satelitnímu pijímaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Pipojení videokamery k pedním zásuvkám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] B Stisknte tlacítko DISC MENU. Zobrazí se nabídka disku. A Vlozte disk DVD. Pokud se zobrazí nabídka disku, pomocí tlacítek vyberte moznost pehrávání nebo zadejte výbr prostednictvím císelné klávesnice 0­9 a tlacítkem OK spuste pehrávání. Výbr znacky pedcházející nebo následující kapitoly/titulu Bhem pehrávání stisknte . / >. C Tlacítky zvolte titul a stisknutím tlacítka u spuste jeho pehrávání. D Chcete-li pehrávání zastavit, stisknte tlacítko STOP x. Pehrávání zvukového disku CD (MP3/WMA) Tento rekordér umí pehrávat vtsinu zvukových soubor MP3 a obrazových soubor JPEG zaznamenaných na nahrávatelných nebo komercn vyrábných discích. B Chcete-li pehrávání zastavit, stisknte tlacítko STOP x. Pehrávání disku (Super) Video CD Nkteré disky (Super) Video CD jsou opateny funkcí , , PBC" (Play Back Control ­ ízené pehrávání). To umozuje pehrávat disky Video CD interaktivn podle nabídky na obrazovce. A Vlozte disk MP3. Objeví se nabídka s obsahem disku. Pokud je na disku velké mnozství písnicek nebo obrázk, zobrazení nabídky s obsahem disku mze rekordéru trvat delsí dobu. Cesky Pehrávání disku DVD Video Pehrávání nahrávatelného disku DVD W H A Vlozte disk (Super) Video CD. Pokud se zobrazí nabídka indexu disku, vlozte pomocí císelných tlacítek 0-9 vybranou polozku nebo pomocí tlacítek vyberte moznost pehrávání a stisknutím tlacítka ji OK potvrte. Chcete-li se vrátit k pedchozí nabídce, stisknte tlacítko BACK na dálkovém ovládání. Chcete-li rezim ízené pehrávání (PBC) zapnout nebo vypnout, v prbhu pehrávání stisknte na dálkovém ovládání tlacítko DISPLAY. Vyberte { PBC } a tlacítka pouzijte k pepínání mezi { Zapnuto } nebo { Vypnuto }. B Tlacítky vyberte polozku { Zvuk } a stisknutím u spuste pehrávání. Datový disk / Zvuk / MP3 Polozka: 0003 / 0010 + Obrazek + Zvuk + Video Stopa01. mp3 Stopa02. mp3 Stopa03. mp3 Stopa04. mp3 Stopa05. mp3 Stopa06. mp3 Stopa07. mp3 Stopa08. mp3 Pes Vybrat PLAY Pehrát OK Ovládání C Chcete-li pehrávání zastavit, stisknte tlacítko STOP x. Pokud soubor MP3 obsahuje znacku (tag) ID3, vyberte MP3 a stisknutím DISPLAY zobrazte údaje ID3. B Chcete-li pehrávání zastavit, stisknte tlacítko STOP x 41 1_VRD-MC6_Cze_09741. indd 41 2008-03-12 3:48:22 PM Pehrávání z disku (pokracování) Praktické tipy: ­ Na disku CD s více sekcemi se bude pehrávat pouze první sekce. ­ Tento rekordér nepodporuje zobrazení zvlástních znak v názvu skladby MP3 (ID3) nebo v názvu alba. Tyto znaky mohou vypadat zkreslen. Pehrávání disku DivX® Tento rekordér podporuje pehrávání film ve formátu DivX®, které jste zkopírovali z pocítace na disk CD-R/RW nebo DVD±R/ ±RW. Cesky A Vlozte disk DivX®. NEBO Stisknutím tlacítka DISPLAY vyvolejte zobrazení nabídky mozností pehrávání. soubor Tlacítky stisknutím vyberte z nabídky ikonu titulu a zmte císlo titulu. 1/3 B Vyberte { Otevít } a stisknte OK. Zobrazí se seznam slozek. C Vyberte pozadovanou slozku a stisknte OK. Vyberte polozku { Seznam skladeb } a stisknutím OK zaate vybranou slozku do seznamu. D Tlacítky vyberte polozku { Seznam skladeb } a stisknutím u spuste pehrávání. Chcete-li pejít nahoru do pedcházející úrovn, stisknte tlacítko . Pehrávání vybraných soubor A V nabídce disku vyberte tlacítky pozadovaný soubor. Tlacítkem oznacte. B Po dokoncení stisknte OK. Zobrazí se nabídka mozností. C Vyberte polozku { Seznam skladeb } a stisknte OK. Vybrané soubory jsou pidány do seznamu. Tlacítky vyberte z nabídky ikonu kapitoly a stisknutím zmte císlo kapitoly. 3/8 D Tlacítky vyberte polozku { Seznam skladeb } a stisknutím u spuste pehrávání. 44 1_VRD-MC6_Cze_09741. indd 44 2008-03-12 3:48:23 PM Dalsí funkce pehrávání (pokracování) Cesky Pozastavení pehrávání/ zpomalené pehrávání (Nevztahuje se na disky VCD/SVCD nebo DivX®). Moznosti opakovaného pehrávání Moznosti opakovaného pehrávání se lisí podle typu disku. A V prbhu pehrávání stisknte tlacítko u. Takto pozastavíte pehrávání a zobrazíte nepohyblivý obraz. Posun statického snímku po jednotlivých snímcích Opakovaným stisknutím nebo se pesute vzad nebo vped. Spustní zpomaleného pehrávání Opakovaným stisknutím a pidrzením tlacítka . (rychlý posun vzad) nebo > (rychlý posun vped) a budete procházet rznými rychlostmi zpomaleného chodu. Opakování kapitoly/titulu/vsech titul A Bhem pehrávání vyberte tlacítkem REPEAT1/ALL jednu z mozností opakovaného/pehrávání. Opakovat kapitolu (DVD/DVD±R/±RW) Opakovat skladbu/titul (CD/VCD/DVD) Opakovat vse (CD/VCD/DVD) B Chcete-li opakované pehrávání zrusit, vyberte opakovaným stisknutím tlacítka REPEAT1/ ALL { Vypnout } nebo stisknte STOP x. B Chcete-li obnovit normální pehrávání, stisknte tlacítko u. Opakování urcitého úseku (A-B) Vyhledávání dopedu/dozadu Bhem pehrávání se lze na disku posunout rychle dopedu nebo dozadu a vybrat pozadovanou rychlost vyhledávání. Tato moznost slouzí k opakovanému pehrávání urcitého úseku v rámci jednoho titulu/kapitoly/stopy. Pokud chcete tento rezim pouzít, musíte oznacit zacátek a konec pozadovaného úseku. A Bhem pehrávání vyvolejte stisknutím tlacítka DISPLAY nabídku mozností pehrávání. A Bhem pehrávání stisknte a podrzte . (rychlý posun vzad) nebo > (rychlý posun vped), dokud se na televizoru nezobrazí indikátor rychlosti vyhledávání (2X). Zvuk bude potlacený. B Tlacítky vyberte ikonu d a v míst oznacte tlacítkem OK zacátek úseku. Pehrávání pejde na zacátek oznaceného úseku. [. . . ] Ke kazdé kapitole je piazené císlo kapitoly, umozující najít pozadovanou kapitolu. Digitální zvuk: Zvuk, který byl peveden na císelné hodnoty. Digitální zvuk je k dispozici, pokud pouzijete koaxiální výstup COAXIAL/ DIGITAL . Tyto zásuvky vysílají zvuk pes více kanál, namísto pouhých dvou kanál, jako je tomu u analogového zvuku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VRD-MC6

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VRD-MC6 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag