Návod k použití SONY VRD-MC5

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VRD-MC5. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VRD-MC5 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VRD-MC5.


SONY VRD-MC5 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3863 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VRD-MC5 (3523 ko)
   SONY VRD-MC5 annexe 2 (3510 ko)
   SONY VRD-MC5 annexe 3 (293 ko)
   SONY VRD-MC5 annexe 1 (3536 ko)
   SONY VRD-MC5 DATASHEET (660 ko)
   SONY VRD-MC5 QUICK START GUIDE (1024 ko)
   SONY VRD-MC5 OPERATING INSTRUCTIONS SUPPLEMENT (296 ko)
   SONY VRD-MC5 ABOUT RECOMMENDED DISCS AND COMPATIBILITY (53 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VRD-MC5

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] W-273-384-11(2) Multifunkcní DVD rekordér Návod k obsluze VRD-MC5 © 2007 Sony Corporation P/N 7819901876 VRD-MC5 Prvodce rychlým uvedením do provozu TM © 2007 Sony Corporation Kopírování z vasí videokamery Handycam® pomocí tlacítka DISC BURN (Vypálení disku) Stisknutím tlacítka DISC BURN (Vypálení disku) na vasí videokamee Handycam jednoduse spuste kopírování videozáznam poízených od posledního kopírování provedeného pomocí tlacítka DISC BURN (Vypálení disku). 1 2 Pipojte síový adaptér a síový napájecí kabel a stisknutím tlacítka zapnte pístroj DVDirect. Stisknte tlacítko a vlozte disk. 3 Zapnte videokameru. 2 Prvodce rychlým uvedením do provozu 4 HANDCAM Pomocí USB kabelu (není dodáván) pipojte videokameru k pístroji DVDirect. 5 60min USB SELECT 6 DISC BURN PictBridge PRINT COMPUTER END DISC BURN Stisknutím tlacítka DISC BURN (Vypálení disku) spuste kopírování. Pockejte, dokud není kopírování dokonceno. Prvodce rychlým uvedením do provozu 3 Kopírování z vasí videokamery Handycam® Zkopírování veskerého video obsahu ulozeného ve vasí videokamee Handycam na DVD. 1 2 Pipojte síový adaptér a síový napájecí kabel a stisknutím tlacítka zapnte pístroj DVDirect. Stisknte tlacítko a vlozte disk. 3 Zapnte videokameru. 4 Prvodce rychlým uvedením do provozu 4 HANDCAM 5 60min USB SELECT DISC BURN PictBridge PRINT COMPUTER END 60min USB SELECT END Pomocí USB kabelu (není dodáván) pipojte videokameru k pístroji DVDirect. Píprava pro USB pipojení se mze lisit podle typu vasí videokamery. Viz návod k obsluze vasí videokamery. Na LCD displeji videokamery se dotknte tlacítka média, ze kterého kopírujete videozáznam nebo fotografie. 6 7 Stisknutím tlacítka kopírování. spuste Po dokoncení kopírování se disk automaticky vysune. Prvodce rychlým uvedením do provozu 5 Kopírování z vasí videokamery Handycam® Zkopírování veskerého obsahu DV kazety na DVD. 1 2 Pipojte síový adaptér a síový napájecí kabel a stisknutím tlacítka zapnte pístroj DVDirect. Stisknte tlacítko a vlozte disk. 3 Zapnte videokameru a pepnte ji do rezimu PLAY/EDIT (Pehrávání/úpravy). 6 Prvodce rychlým uvedením do provozu 4 DV IN Pomocí DV kabelu (není dodáván) pipojte videokameru k pístroji DVDirect. 5 6 Stisknutím tlacítka kopírování. spuste Po dokoncení kopírování se disk automaticky vysune. Prvodce rychlým uvedením do provozu 7 Kopírování z videokamery nebo jiného video zaízení Zkopírování vybraných úsek videozáznamu z kazety na DVD. 1 2 Pipojte síový adaptér a síový napájecí kabel a stisknutím tlacítka zapnte pístroj DVDirect. Stisknte tlacítko a vlozte disk. 3 Power ON ! Zapnte a nastavte vase video zaízení na pehrávání videozáznamu. 8 Prvodce rychlým uvedením do provozu 4 or R AUDIO IN L VIDEO IN R AUDIO OUT L VIDEO OUT Pomocí vhodných kabel (nejsou dodávány) pipojte zaízení k pístroji DVDirect. 5 6 RETURN Spuste pehrávání na video zaízení. Spuste/pozastavte/obnovte kopírování. Vyjmte disk. Prvodce rychlým uvedením do provozu 9 Kopírování fotografií Zkopírování vsech fotografií z pamové karty na DVD. 1 Pipojte síový adaptér a síový napájecí kabel a stisknutím tlacítka pístroj DVDirect. zapnte 2 Stisknte tlacítko a vlozte disk. 10 Prvodce rychlým uvedením do provozu 3 SD xD CF Vlozte pamovou kartu do píslusného slotu. 4 5 Stisknutím tlacítka kopírování. spuste Po dokoncení kopírování stisknte tlacítko a vyjmte disk. Prvodce rychlým uvedením do provozu 11 Bezpecnostní opatení VAROVÁNÍ Tento stítek je umístn na ochranném zakrytování laseru uvnit skíky pístroje. Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na pístroj nádoby naplnné tekutinou, jako napíklad vázy. [. . . ] Disk se automaticky vysune a na displeji se zobrazí následující zpráva. Vlozte prázdný disk. Kopírování bude automaticky pokracovat. 4 Po dokoncení se kopírování automaticky ukoncí. Po dokoncení kopírování se disk automaticky vysune. Disk Video DVD (nebo AVCHD) je dokoncen a lze jej nyní pehrávat na DVD pehrávacích nebo v DVD mechanikách pocítac. Disk AVCHD lze pehrávat na zaízení kompatibilním s AVCHD. Ukoncení kopírování Kopírování nelze ukoncit v jeho prbhu. Mzete jej pouze zrusit stisknutím tlacítka (zastavení) pi výmn disku. Inkrementální kopírování Po zkopírování video obsahu videokamery na disky, lze na tyto disky pidat dodatecné videozáznamy poízené stejnou videokamerou, aniz by byl znovu zkopírován i pedchozí obsah. 1 Opakovan stisknte tlacítko < nebo , , az se v pravé horní cásti displeje zobrazí nápis , , Incremental" (Inkrementální kopírování). 38 2 Stisknutím tlacítka (záznam) spuste kopírování. Bhem kopírování je na displeji zobrazen nápis , , Recording to disc. . . " (Záznam na disk. . . ) a tlacítko (záznam) svítí. Vytvoení Video DVD 3 Pokud je disk plný, vymte jej za prázdný. Pokud obsah videokamery nelze zkopírovat na jeden disk, bude disk po zaplnní finalizován. Disk se automaticky vysune a na displeji se zobrazí následující zpráva. Vlozte prázdný disk. Kopírování bude automaticky pokracovat. Poznámka Pokud videokamera neobsahuje nový videozáznam (veskeré videozáznamy jiz byly zkopírovány na DVD), není inkrementální kopírování dostupné. 4 Po dokoncení se kopírování automaticky ukoncí. Pi kopírování videozáznamu v kvalit HD (vysoké rozlisení): Disk je automaticky vysunut. Pi kopírování videozáznamu v kvalit SD (standardní rozlisení): Na displeji se zobrazí nápis , , Complete" (Dokonceno) a kopírování se automaticky ukoncí. 39 Stisknte tlacítko Z (vysunutí) pro vysunutí disku a vyberte, zda má být disk finalizován (strana 65). Nebo se stisknutím tlacítka RETURN (Zpt) vrate do nabídky. Tip Pokud po zkopírování videozáznam vysunete disk, aniz by byl finalizován, mzete na tento disk pozdji pidat dodatecné videozáznamy. Ukoncení kopírování Kopírování nelze ukoncit v jeho prbhu. Mzete jej pouze zrusit stisknutím tlacítka (zastavení) pi výmn disku. Poznámka k inkrementálnímu kopírování Tato funkce je inicializována v následujících situacích: · Do videokamery Handycam® (Memory Stick) je vlozena jiná pamová karta, nez která byla pouzita pi posledním kopírování. · K pístroji DVDirect je pipojena jiná videokamera Handycam® (HDD), nez která byla pouzita pi posledním kopírování. Kopírování seznamu videozáznam Mzete zkopírovat vsechny scény ulozené v seznamu videozáznam vytvoeném na vasí videokamee. Ped pouzitím této funkce vytvote na vasí videokamee seznam videozáznam. 1 Opakovan stisknte tlacítko < nebo , , az se v pravé horní cásti displeje zobrazí nápis , , Playlist" (Seznam videozáznam). 2 Stisknutím tlacítka (záznam) spuste kopírování. 40 Bhem kopírování je na displeji zobrazen nápis , , Recording to disc. . . " (Záznam na disk. . . ) a tlacítko (záznam) svítí. 3 Provete kroky 3 az 4 uvedené v cásti , , Inkrementální kopírování" (strana 38). Vytvoení Video DVD Ukoncení kopírování Po spustní kopírování jej nelze ukoncit. Mzete jej pouze zrusit stisknutím tlacítka (zastavení) pi výmn disku. Kopírování vybraných scén Mzete zkopírovat scény vybrané pomocí zobrazení miniatur nebo data poízení. 1 Opakovan stisknte tlacítko < nebo , , az se v pravé horní cásti displeje zobrazí nápis , , Select Videos" (Výbr videozáznam). 2 Stisknutím tlacítka M nebo m vyberte , , Thumbnail" (Miniatura) nebo , , Shooting Date" (Datum poízení) a stisknte tlacítko (výbr). 41 3 Stisknutím tlacítek M m < , vyberte miniaturu nebo datum poízení scény, kterou chcete zkopírovat a stisknutím tlacítka (výbr) ji zaskrtnte. Budou zkopírovány pouze zaskrtnuté scény nebo videozáznamy. Miniatura: Vybraná scéna Datum poízení: Zaskrtnutá scéna pro zkopírování Pocet potebných disk Zaskrtnuté datum poízení scény pro zkopírování Datum poízení aktuální fotografie Tip Opakovaným stisknutím tlacítka (výbr) provete nebo zruste zaskrtnutí. 4 Stisknutím tlacítka (záznam) spuste kopírování. Bhem kopírování je na displeji zobrazen nápis , , Recording to disc. . . " (Záznam na disk. . . ) a tlacítko (záznam) svítí. 5 Provete kroky 3 az 4 uvedené v cásti , , Inkrementální kopírování" (strana 38). Ukoncení kopírování Po spustní kopírování jej nelze ukoncit. Mzete jej pouze zrusit stisknutím tlacítka (zastavení) pi výmn disku. 42 Kopírování z videokamery Handycam® (DVD) Pokud je k pístroji DVDirect pipojena videokamera Handycam® (DVD), mzete vybrat úplné kopírování nebo kopírování se sloucením videozáznam. Ped výbrem rezimu kopírování. . . Vytvoení Video DVD 1 Stisknutím tlacítka 1 (napájení) zapnte pístroj DVDirect a vlozte disk (strana 19). Pístroj DVDirect spustí nacítání vlozeného disku. Tip Videozáznam mzete zkopírovat rovnz pomocí nabídky. Stisknutím tlacítka RETURN (Zpt) zobrazte nabídku a vyberte polozku , , Video , DVD". Na obrazovce pro výbr vstupu potom vyberte moznost , , USB". 2 3 Zapnte videokameru a nastavte ji na rezim pehrávání. Pomocí USB kabelu (není dodáván) pipojte USB konektor videokamery (typu mini B) k USB konektoru na pístroji DVDirect (typu A). HANDCAM USB kabel (není dodáván) Po pipojení USB kabelu se na LCD displeji videokamery zobrazí obrazovka [USB SELECT] (Výbr USB zaízení). 43 4 Dotknte se tlacítka [COMPUTER] (Pocítac) na LCD displeji videokamery. Dotknte se tlacítka [ COMPUTER] (Pocítac). Jakmile se dotknete tlacítka na LCD displeji videokamery, rozpozná pístroj DVDirect pipojenou videokameru a zobrazení na displeji pístroje DVDirect se zmní. Poznámka Podle typu pouzívané videokamery se výse uvedená obrazovka [USB SELECT] (Výbr USB zaízení) nemusí automaticky zobrazit a mze být nutné provést nastavení pipojení. [. . . ] · Nepouzívejte kovový adaptér pro pamové karty, protoze by mohlo dojít k poruse. · Data chránná autorskými právy nelze císt. 80 Bezpecnostní upozornní Podmínky pro pouzívání a skladování Pístroj DVDirect nepouzívejte nebo neskladujte na místech vystavených horku, vlhkosti, vibracím ani pímému slunecnímu svtlu. · Neskladujte disky v prasných nebo vlhkých místech, na pímém slunecním svtle ani v blízkosti zaízení produkujících teplo. · Kvli ochran dlezitých dat vzdy uchovávejte disky v jejich obalu. · Ped záznamem dat necistte disky pomocí cistice disk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VRD-MC5

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VRD-MC5 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag