Návod k použití SONY VPL-VW60

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VPL-VW60. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VPL-VW60 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VPL-VW60.


SONY VPL-VW60 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3751 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VPL-VW60 (2888 ko)
   SONY VPL-VW60 annexe 1 (2825 ko)
   SONY VPL-VW60 annexe 4 (2931 ko)
   SONY VPL-VW60 annexe 2 (2931 ko)
   SONY VPL-VW60 annexe 3 (2919 ko)
   SONY VPL-VW60 DATASHEET (369 ko)
   SONY VPL-VW60 PROTOCOL MANUAL (270 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VPL-VW60

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-218-492-12 (1) Video projektor Návod k obsluze VPL-VW60 © 2007 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili nebezpecí zasazení elektrickým proudem nebo nebezpecí vzniku pozáru, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Aby nedoslo k zasazení elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy penechejte pouze kvalifikovaným servisním technikm. Tento symbol upozoruje uzivatele na existenci neizolovaného , , nebezpecného naptí" uvnit pístroje, jehoz velikost je dostatecná na to, aby hrozilo nebezpecí zasazení osob elektrickým proudem. Tento symbol upozoruje uzivatele na existenci dlezité dokumentace pro obsluhu a údrzbu (servis), která je soucástí píslusenství pístroje. 2 Pro zákazníky v Evrop Výrobcem tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. [. . . ] Tuto moznost vyberte, pokud se sum vyskytuje v okrajových cástech obrazu. Off (Vypnuto): Projekce celého obrazu. Wide Mode (Sirokoúhlý rezim) (Signál z PC) Over Scan (Pesah obrazu) Rada Nastavení zobrazitelné oblasti ve ctyech smrech projekcního plátna - viz polozka , , Blanking" (Zobrazovaná oblast) v nabídce , , Installation" (Instalace) (1 strana 51). 44 Screen Area (Oblast obrazu) Výbr velikosti obrazu, kdyz je zobrazen obraz ve formátu Hi-Vision s funkcí Over Scan (Pesah obrazu). Full (Celé plátno): Rozsíení obrazu pes celé projekcní plátno. Through (Pes): Obraz není roztazen pes celé projekcní plátno. Poznámka Tato polozka je aktivní pouze tehdy, kdyz je na vstupu signál Hi-Vision (císlo pamové pedvolby 7, 8, 9, 12, 13 a 14) a polozka , , Over Scan" (Pesah obrazu) je nastavena na , , On" (Zapnuto). V Center (Vertikální sted) Posouvání celého obrazu nahoru a dol na projekcním plátn. Se zvysující se hodnotou se obraz posouvá nahoru; se snizující se hodnotou se obraz posouvá dol. Poznámka Pouzívání nabídek Tuto polozku lze upravit pouze tehdy, kdyz je vybrán rezim , , Zoom". Vertical Size (Vertikální velikost) Zmensuje nebo zvtsuje obraz ve svislém smru. Se zvysující se hodnotou se obraz zvtsuje; se snizující se hodnotou se obraz zmensuje. Pokud nevidíte titulky filmu, atd. , pouzijte tuto funkci spolecn s funkcí , , V Center". Poznámka Tuto polozku lze nastavit pouze tehdy, kdyz je vybrán rezim , , Zoom". Adjust Signal (Pizpsobení signálu) APA (Automatické pizpsobení obrazu): Automaticky upravuje následující parametry vstupního signálu: , , Phase", , , Pitch" a , , Shift". Phase (Fáze): Pizpsobení bodové fáze panelu a signálu z pocítace. Pitch (Horizontální velikost): Pizpsobení horizontální velikosti obrazu z pocítace. Cím vyssí je tato hodnota, tím je obraz sirsí. Cím nizsí je tato hodnota, tím je obraz uzsí. Upravte tuto polozku tak, aby nastavení odpovídalo poctu obrazových bod vstupního signálu. H: Se zvysující se hodnotou H (horizontální posunutí) se obraz posouvá doprava; se snizující se hodnotou H se obraz posouvá doleva. Upravte horizontální polohu pomocí tlacítka < / , . V: Se zvysující se hodnotou V (vertikální posunutí) se obraz posouvá nahoru; se snizující se hodnotou V se obraz posouvá dol. Upravte svislou polohu pomocí tlacítka M / m. 45 Nabídka Setup (Nastavení) Nabídka Setup (Nastavení) se pouzívá pro zmnu výchozího továrního nastavení pístroje, atd. Status (Stav) Zapnutí nebo vypnutí zobrazování informací na projekcním plátn (OSD). Pi nastavení této polozky na , , Off (Vypnuto)" se vypne zobrazení vsech informací na plátn krom nabídek, zpráv pi vypínání napájení a varovných zpráv. Výbr jazyka pouzívaného v nabídce a zprávách zobrazovaných na plátn. K dispozici jsou následující jazyky: English (Anglictina), Dutch (Holandstina), French (Francouzstina), Italian (Italstina), German (Nmcina), Spanish (Spanlstina), Portuguese (Portugalstina), Russian (Rustina), Swedish (Svédstina), Norwegian (Norstina), Japanese (Japonstina), Chinese (Simplified Chinese) (Zjednodusená cínstina), Chinese (Traditional Chinese) (Tradicní cínstina), Korean (Korejstina), Thai (Thajstina) a Arabic (Arabstina). Language (Jazyk) Cooling Setting (Nastavení Tuto polozku pouzijte v pípad, ze pouzíváte projektor ve velkých nadmoských výskách. chlazení) High (Intenzivní): Toto nastavení pouzijte, jestlize pouzíváte projektor v nadmoských výskách nad 1 500 m. Standard (Standardní): Toto nastavení pouzijte, jestlize pouzíváte projektor v bzných nadmoských výskách. Poznámka Pi nastavení této polozky na , , High" se mírn zvýsí hlucnost ventilátoru, protoze je zvýsen pocet otácek ventilátoru. Standby Mode (Pohotovostní rezim) Pi nastavení této polozky na , , Standard" (Standardní) je píkon v pohotovostním rezimu normální. [. . . ] 45 Advanced Iris (Detailní nastavení clony) . . . . . . . . . . . . . . 32, 41 Auto Input Search (Automatické vyhledávání vstupních signál) . . . . . . . . . . . 46 N Nabídka Advanced Picture (Detailní nastavení obrazu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 B Background (Pozadí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VPL-VW60

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VPL-VW60 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag