Návod k použití SONY VPL-VW12HT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VPL-VW12HT. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VPL-VW12HT bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VPL-VW12HT.


SONY VPL-VW12HT : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1232 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VPL-VW12HT (985 ko)
   SONY VPL-VW12HT (1879 ko)
   SONY VPL-VW12HT (98 ko)
   SONY VPL-VW12HT annexe 3 (989 ko)
   SONY VPL-VW12HT annexe 4 (1908 ko)
   SONY VPL-VW12HT annexe 1 (989 ko)
   SONY VPL-VW12HT annexe 2 (1908 ko)
   SONY VPL-VW12HT DATASHEET (98 ko)
   SONY VPL-VW12HT HOME THEATER GUIDE (2424 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VPL-VW12HT

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 51) CZ CZ VPL-VW12HT © 2002 Sony Corporation UPOZORNNÍ Nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti, abyste pedesli vzniku pozáru nebo nebezpecí úrazu elektrickým proudem. Abyste zabránili nebezpecí úrazu elektrickým proudem, neotvírejte skíku pístroje. Servis svte pouze kvalifikovaným osobám. VÝSTRAHA Toto zaízení bylo testováno a vyvinuto v souladu s ustanoveními pro digitální zaízení tídy B, podle cásti 15 Pravidel FCC. Tato ustanovení jsou navrzena tak, aby poskytovala dostatecnou ochranu proti skodlivým interferencím pi domácí instalaci. [. . . ] Cím nizsí je hodnota nastavení, tím mensí je horizontální rozmr obrazu. Upraví nastavení podle bod vstupního signálu. Blizsí detaily k píslusným hodnotám pednastavených signál viz strana 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) RGB signály pocítace 25 (CZ) Menu INPUT SETTING SHIFT (posun) Nastaví polohu obrazu vstupující pes konektory INPUT A/B. Kdyz honota H vzrstá, obraz se posunuje doprava a kdyz klesá, obraz se posunuje doleva. Kdyz pi nastavování hodnota V vzrstá, obraz se posunuje nahoru a kdyz klesá, obraz se posunuje dol. Pro horizontální nastavení polohy obrazu pouzijte tlacítka < nebo , a pro vertikální nastavení polohy obrazu pouzijte tlacítka M nebo m. NORMAL THROUGH: Obraz je peveden v pomru 1:1 a zobrazí se v pomru stran 4:3. Obraz se zobrazí uprosted plátna. ZOOM: Obraz s bzným pomrem stran 4:3 ruzsíí rozsíí horizontáln i vertikáln (se stejným pomrem) na velikost plátna. Tento rezim je ideální pro zachycení jeideální pro zachycení u sirokoúhlých film. celé scény celé scény u sirokoúhlých film. ASPECT (pomr stran) Nastaví následující pomry stran: 4:3 NORMAL, NORMAL THROUGH 16:9 FULL, FULL THROUGH, ZOOM, SUBTITLE, WIDE ZOOM SUBTITLE: Oblast titulk je potlacena. Tento rezim umozuje zobrazení titulk ve spodní cásti plátna. WIDE ZOOM: Obraz s bzným pomrem stran 4:3 je zvtsen a spodní a horní cást obrazu jsou zvtsen a spodní a horní cást of obrazu jsou potlaceny. Tento rezim je idální pro vtsinu ideální pro vtsinu program, jako jsou zprávy nebo rzná show. Obraz 4:3 se horizontáln prodlouzí. Poznámka FULL THROUGH: Obraz je peveden v pomru 1:1 a zobrazí se v pomru stran 16:9. Obraz se zobrazí uprosted plátna. Rezim obrazu nelze zmnit, kdyz projektor promítá obraz s vysokým rozlisením nebo DTV signál. Nastavitelné/nenastavitelné polozky podle nastavení pomru stran Polozky Items V SCROLL ­ ­ ­ ­ TITLE AREA ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ DIGIT KEYSTONE NORMAL: Zobrazí se obraz s bzným pomrem stran 4:3. FULL FULL THROUGH NORMAL NORMAL THROUGH ZOOM SUBTITLE WIDE ZOOM : Nastavitelné ­ : Nenastavitelné 26 (CZ) Menu INPUT SETTING SCAN CONV (Pevodník obrazu) Pevede signál tak, aby se obraz zobrazil podle velikosti plátna. OFF: Zobrazí obraz tak, ze odpovídá jeden pixel vstupního obrazu pixelu na LCD panelu. Obraz bude jasný, ale jeho velikost bude mensí. Poznámka VIDEO MEMORY (video pam) Zobrazí zvolené císlo pamti. Pokud zvolíte OFF, obraz se zobrazí podle nastavení ulozeného v pamti daného kanálu. Jak nastavit VIDEO MEMORY Pomocí dálkového ovladace 1 Stisknte pozadované císlo (1 ­ 6) tlacítek VIDEO MEMORY. 2 Z píslusného menu zvolte polozku, kterou chcete upravit a upravte nastavení pomocí tlacítek M, m, < nebo , . Upravená polozka (nastavení) se ulozí pod píslusným císlem pamti. Pomocí ovládacího panelu 1 Zvolte císlo video pamti (1 ­ 6) stiskem píslusného tlacítka VIDEO MEMORY. (Video pam lze rovnz nastavit pomocí menu. ) 2 Z píslusného menu zvolte polozku, kterou chcete upravit a upravte nastavení pomocí tlacítek M, m, < nebo , . [. . . ] Pro vytvofiení zálohy proveìte následující postup. Poznámka 1 KdyÏ se hodnota gamma naãte ze souboru, hodnota gamma nastavená v projektoru se nezmûní. Pro zmûnu hodnoty gamma v projektoru na naãtenou hodnotu kliknûte na tlaãítko [SEND] po naãtení uloÏeného datového souboru s hodnotou gamma. V menu [FILE] zvolte [Backup]. Objeví se následující dialogové okno. Návrat hodnoty gamma projektoru do vrobního nastavení (Reset) Vrátí hodnotu gamma projektoru do vrobního nastavení. Proveìte následující postup. 1 Kliknûte na tlaãítko [RESET]. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VPL-VW12HT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VPL-VW12HT bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag