Návod k použití SONY VPL-CS6

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VPL-CS6. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VPL-CS6 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VPL-CS6.


SONY VPL-CS6 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3481 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VPL-CS6 (3169 ko)
   SONY VPL-CS6 annexe 1 (3261 ko)
   SONY VPL-CS6 annexe 2 (3464 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VPL-CS6

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-095-440-41 (1) Data Projector VPL-CS6/VPL-CX6/VPL-EX1 Data Projector Data Projector Návod k obsluze CZ VPL-CS6 VPL-CX6 VPL-EX1 © 2003 Sony Corporation POZOR! Nevystavujte pístroj desti a vlhkosti. Vyhnete se nebezpecí pozáru a úrazu elektrickým proudem. Hrozí nebezpecí úrazu elektrickým proudem. Pípadnou opravu svte pouze kvalifikovanému pracovníkovi. Poznámka Tento výrobek vyhovuje cásti 15 pravidel FCC. Provoz musí vyhovovat tmto podmínkám: (1) Tento pístroj nesmí zpsobovat rusení a (2) pístroj musí pijmout jakémukoli rusení, vcetn takového, které mze zpsobit nepozadovanou cinnost. [. . . ] (Tovární nastavení je , , ENTER, ENTER, ENTER, ENTER). Enter password key. Spustní a pouzití Password required for power-on. Use: Cancel: Other key Objeví se obrazovka pro zadání nového hesla. (V této obrazovce zadejte heslo i v pípad, ze chcete zachovat soucasné heslo. ) Enter new password key. Power-on cannot be performed without the password. Use: Cancel: Other key 3 Zadejte heslo znovu pro potvrzení. Re-enter new password key. Be sure to remember this password. Use: Cancel: Other key Pokud je heslo zadáno nesprávn, zobrazí se zpráva , , Invalid Password". INSTALL SETTING X Input A Tilt. . . I m ag e F l i p : Off B a ck g ro u n d : Blue Lamp Mode: S t a n d a rd High Altitude Mode: O f f S e c u r i t y L o ck : Off I nva l i d Pa s swo rd ! Projekce 27 CZ 4 Nastavení zámku je ukonceno. INSTALL SETTING X Input A Tilt. . . I m ag e F l i p : Off B a ck g ro u n d : Blue Lamp Mode: S t a n d a rd High Altitude Mode: O f f S e c u r i t y L o ck : On S e c u r i t y L o ck e n a bl e d ! Poznámky · Pokud heslo zapomenete a administrátor hesel nebude práv k dispozici, nebudete moci projektor pouzít. Pamatujte, ze v tchto pípadech bezpecnostní zámek brání i oprávnnému pouzití. · Pokud je zámek nastaven a dojde k vypnutí napájení, po pístím zapnutí se objeví obrazovka pro vlození hesla. Pokud nevlozíte správné heslo ani na tetí pokus, není mozno nadále projektor pouzívat. · Bezpecnostní zámek se nenastaví, pokud není v krocích 2 a 3 heslo zadáno správn nebo bylo stisknuto jiné tlacítko nez MENU, sipky (M/m/</, ) nebo ENTER. · Pokud se obracíte na zákaznické centrum ve vci zapomenutého hesla, musíte být pipraveni prokázat sériové císlo projektoru a svou totoznost. Pokud je vase totoznost potvrzena, obdrzíte píslusné heslo. CZ 28 Projekce Vypnutí napájení 1 Stisknte I / 1. Zobrazí se zpráva , , POWER OFF?Please press I / 1 key again. ", zádající o potvrzení vypnutí. Poznámka Zpráva zmizí, pokud stisknete libovolné tlacítko jiné nez I / 1, nebo nestisknete zádné tlacítko do 5 sekund. 2 Stisknte opt I / 1. Nozka motorového nastavení sklonu se zasune a krytka objektivu se uzave. Indikátor ON/STANDBY bliká zelen a vtrák jest cca 90 s bzí a omezuje vnitní teplotu. Indikátor ON/STANDBY bliká po prvních 60 s rychle. Bhem této doby nemzete opt rozsvítit indikátor ON/STANDBY pomocí I / 1. Spustní a pouzití 3 Síový napájecí pívod mzete odpojit ze zásuvky po zastavení vtráku a rozsvícení indikátoru ON/STANDBY cerven. Kdyz nemzete potvrdit zprávu o vypnutí Pokud nemzete z njakých dvod potvrdit zprávu v obraze, mzete vypnout napájení pidrzením tlacítka I / 1 na dobu delsí 2 sekund. Poznámka Neodpojujte síový pívod dokud vtrák bzí, pokud se vtrák zastaví ped vychlazením vnitku pístroje, mze dojít k jeho poskození. Vzduchový filtr Pro dosazení optimálních parametr cistte filtr kazdých 300 hodin. Podrobnosti viz , , Cistní vzduchového filtru" na str. 42. Projekce 29 CZ Efektivní nástroje pro vasi prezentaci Zvtsení obrazu (funkce Digital Zoom) Mzete zvtsit libovolný bod obrazu. Tato funkce pracuje pouze pro signál z pocítace nebo pro statické snímky (nikoli pohyblivý obraz) z karty Memory Stick (pouze VPL-CX6). Tuto funkci nelze pouzít pro video signál. 1 Pi promítání normálního obrazu stisknte D ZOOM + na ovládaci. Ikona digitálního transfokátoru se objeví ve stedu obrazu. Ikona digitálního transfokátoru 2 3 Ikonu pesute do místa, které chcete zvtsit. Opakovaným stiskem + se obraz zvtsí (pomr zvtsení max. 4 krát. ) Pomocí sipek (M/m/</, ) mzete obraz posouvat. Návrat k pvodní velikosti obrazu Tisknte D ZOOM ­. Okamzit se vrátíte do pvodní velikosti stiskem RESET. CZ 30 Projekce Zastavení obrazu (funkce Freeze) Stisknte FREEZE. Tato funkce pracuje pouze pro signál z pocítace nebo pro statické snímky z karty Memory Stick (pouze VPL-CX6). [. . . ] (zakoncení 75 ohm) C (barvonosná): burst 0, 286 Vss ±2 dB (NTSC) (zakoncení 75 ohm) burst 0, 3 Vss ±2 dB (PAL) (zakoncení 75 ohm) HD D-sub 15-pin (zásuvka) analog RGB/komponent: R/R-Y: 0, 7 Vss ±2 dB, (zakoncení 75 ohm) G: 0, 7 Vss ±2 dB, (zakoncení 75 ohm) G se sync. : 1 Vss ±2 dB, (zakoncení 75 ohm) B/B-Y: 0, 7 Vss ±2 dB, (zakoncení 75 ohm) SYNC/HD: Ostatní INPUT A Technické údaje 49 CZ Kompozitní sync. vstup: 1-5 Vss, vysoká impedance, pozitivní/negativní Horizontální sync. vstup: 1-5 Vss, vysoká impedance, pozitivní/negativní VD: Vertikální sync. vstup: 1-5 Vss, vysoká impedance, pozitivní/ negativní AUDIO stereofonní mini Jack 500 mVef, impedance vyssí nez 47 kohm USB zásuvka ×1 Memory Stick slot ×1 (pouze VPL-CX6) Bezpecnostní normy UL60950, cUL (CSA No. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VPL-CS6

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VPL-CS6 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag