Návod k použití SONY VGP-PRTT1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VGP-PRTT1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VGP-PRTT1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VGP-PRTT1.


SONY VGP-PRTT1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (136 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VGP-PRTT1 (140 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VGP-PRTT1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia neposkytuje ¾ádnou záruku za aplikace tøetích stran. BERETE NA VÌDOMÍ, ®E SOFTWARE ANEBO APLIKACE (SOUHRNNÌ , , SOFTWARE") JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU V JAKÉM JSOU, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY A V MAXIMÁLNÍ MÍØE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PØEDPISY. SPOLEÈNOST SONY ANI JEJÍ DCEØINÉ ÈI JINAK PØÍBUZNÉ SPOLEÈNOSTI NEPOSKYTUJÍ ®ÁDNÉ VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VÈETNÌ, ALE NE VÝHRADNÌ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST SOFTWARU K JEDNOTLIVÝM ÚÈELÙM, JAKO® ANI NA TO, ®E POU®ITÍ SOFTWARU NENARU©Í PRÁVA Z PATENTÙ, AUTORSKÁ PRÁVA, PRÁVA Z OBCHODNÍCH ZNÁMEK ÈI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TØETÍCH STRAN. Nokia a Nokia Connecting People, Nseries a VGP-PRTT1 jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. [. . . ] Vyberte postupnì v¹echny údaje a zvolte mo¾nost Volby > Zmìnit. 3 Nakonec zvolte mo¾nost Volby > OK. Vyberte v menu polo¾ku, pro kterou chcete pøístroj konfigurovat, a stisknìte tlaèítko . Elektronická po¹ta 1 Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení elektronické po¹ty, zjistí nástroj Prùvodce nast. dostupného operátora sítì a po¾ádá vás o potvrzení. Zvolte mo¾nost OK nebo vyhledejte jiného operátora a zvolte mo¾nost OK. 15 Nástroje Nástroje Nástroje 4 Mo¾ností OK potvrïte, ¾e chcete nastavit slu¾bu Push to talk pro zadaného operátora. 2 Mo¾ností OK potvrïte, ¾e chcete nastavit pøístroj pro zadaného operátora. Sdílení videa 1 Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení funkce Sdílení videa (sí»ová slu¾ba), zjistí nástroj Prùvodce nast. dostupného operátora sítì a po¾ádá vás o potvrzení. Zvolte mo¾nost OK nebo vyhledejte jiného operátora a zvolte mo¾nost OK. Nìkteøí operátoøi vy¾adují adresu pro sdílení videa, u¾ivatelské jméno a heslo. Vyberte postupnì v¹echny údaje a zvolte mo¾nost Volby > Zmìnit. Mo¾ností OK potvrïte, ¾e chcete nastavit sdílení videa pro zadaného operátora. Po vytvoøení nastavení pro sdílení videa se nástroj Prùvodce nast. zeptá, zda chcete vytvoøit nebo aktualizovat vlastní kontakt. Pro vyu¾ívání slu¾by musíte pøístroj spárovat s pøijímaèem Mobile TV Receiver. 17 Mobilní TV Mobilní TV Mobilní TV 2 Systém zobrazí prùvodce poøady pro místo, kde se nacházíte. Pøi prvním spu¹tìní mù¾e pøíprava trvat nìkolik minut. 3 Chcete-li vybrat prùvodce poøady, vyhledejte ho a stisknìte tlaèítko . Pozdìji mù¾ete prùvodce poøady v nastavení zmìnit. Pøi pøí¹tím spu¹tìní aplikace Mobilní TV jsou zobrazeny poslední vybraný prùvodce poøady a poslední sledovaná televizní stanice. Po spu¹tìní aplikace Mobilní TV nemusí pøístroj najít ¾ádné prùvodce poøady. Chcete-li vyhledat a zobrazit dostupné prùvodce poøady, zvolte mo¾nost Volby > Nové hledání. Aplikace Mobilní TV vyu¾ívá k ulo¾ení prùvodce poøady velkou èást pamìti pøístroje. Kdy¾ je pøijímaè Mobile TV Receiver zapnut a pøipojen pøes spojení Bluetooth k pøístroji, pokou¹í se pøístroj bez ohledu na to, zda je zapnuta aplikace Mobilní TV, prùvodce poøady periodicky aktualizovat. Pokud pro aktualizaci není v pamìti dostatek místa, pøístroj vás na nedostatek pamìti upozorní. Uvolnìte pamì» odstranìním nìkterých dat. [. . . ] Pokud fotografie oznaèíte, nemusíte si pamatovat název souboru, datum ani slo¾ku. V panelu zástupcù klepnìte na mo¾nost Organize a otevøete podokno Tag. Vytvoøení vlastní znaèky: 1 Klepnìte na mo¾nost New v podoknì Tag a zvolte mo¾nost New Tag. 2 V dialogovém oknì Create Tag pomocí menu Category vyberte, do které podkategorie chcete znaèku zaøadit. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VGP-PRTT1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VGP-PRTT1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag