Návod k použití SONY VG-B30AM ANNEXE 1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VG-B30AM. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VG-B30AM bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VG-B30AM.


SONY VG-B30AM ANNEXE 1: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (432 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VG-B30AM (2177 ko)
   SONY VG-B30AM (2177 ko)
   SONY VG-B30AM annexe 1 (2261 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VG-B30AMANNEXE 1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Místo toho je teba tento výrobek odnést na píslusné sbrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zaízení. Zajistním správné likvidace výrobku pedejdete mozným negativním vlivm na zivotní prostedí a lidské zdraví, které by se jinak projevily v dsledku nesprávné likvidace výrobku. Recyklace materiál pispívá k ochran pírodních zdroj. [. . . ] K cistní nepouzívejte líh ani jiné chemické cisticí prostedky. · Pro pipojení k fotoaparátu je toto zaízení vybaveno elektrickými kontakty. Pokud vlozíte akumulátor(y) bhem doby, kdy toto zaízení není upevnno k fotoaparátu, mze dojít ke zkratování kontakt a poskození nebo poruse zaízení. Ped upevnním tohoto zaízení k fotoaparátu nebo odpojením tohoto zaízení od fotoaparátu nebo ped jeho uskladnním vyjmte akumulátor(y). 5CZ A 1 2 3 7 6 5 4 10 8 9 11 12 13 6CZ A Popis soucástí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Elektrické kontakty Vodítko Upevovací sroub Záznam: tlacítko AEL (Zámek AE) Pehrávání: tlacítko (Zvtsení) Pepínac ON/OFF (Zapnuto/vypnuto) Záznam: tlacítko (Expozice) Pehrávání: tlacítko (Zmensení)/ (Index) Prostor pro ulození krytu akumulátorového prostoru fotoaparátu Hácek pro emínek Spous Pední otocný ovladac Závit pro stativ Západka drzáku akumulátor Drzák akumulátor 7CZ B 1 2 3 4 8CZ 5 6 7 9CZ B Upevnní tohoto zaízení k fotoaparátu 1 Nastavte pepínac POWER (Napájení) na fotoaparátu do polohy , , OFF" (Vypnuto). · Pokud je v tomto zaízení vlozen akumulátor, vyjmte jej. 2 Vyjmte akumulátor z fotoaparátu. 3 Sejmte kryt elektrických kontakt na tomto zaízení. · Po pouzití vrate kryt kvli ochran elektrických kontakt zpt na místo. 4 Odpojte kryt akumulátorového prostoru od fotoaparátu. 5 Upevnte tento kryt akumulátoru do prostoru pro ulození krytu akumulátoru. Pitom dbejte na to, aby byl kryt akumulátorového prostoru otocen správným smrem. B-5-A. ) 6 Vyrovnejte následující soucásti tak, aby bylo mozné upevnit toto zaízení k fotoaparátu. [Toto zaízení] Vodítko y [Fotoaparát] Akumulátorový prostor [Toto zaízení] Upevovací sroub y [Fotoaparát] Závit pro stativ 7 Otácením utáhnte upevovací sroub. · Bhem pouzívání se obcas ujistte, ze nedoslo k uvolnní upevovacího sroubu. 10CZ C 1 2 3 4 5 11CZ 6 D 7 12CZ C Vlození akumulátor Akumulátor NP-FM500H (je vyzadován 1 nebo 2 ks) · Akumulátory NP-FM55H, NP-FM50 a NP-FM30 nelze s tímto zaízením pouzívat. · Ped pouzitím nabijte akumulátory pomocí vhodné nabíjecky. 1 Pi výmn akumulátor v dob, kdy je toto zaízení upevnno k fotoaparátu, nastavte pepínac POWER (Napájení) na fotoaparátu do polohy , , OFF" (Vypnuto). 2 Stisknte tlacítko B na krytu akumulátorového prostoru, posute kryt ve smru sipky a otevete jej. 3 Podle obrázku posute prstem západku drzáku akumulátor (modrá) dol ve smru sipky. · Po uvolnní západky se vysune drzák akumulátor. 4 Vyjmte drzák akumulátor. 5 Vlozte akumulátory podle vyobrazení uvedeného na drzáku. · Pi vkládání pouze jednoho akumulátoru jej mzete vlozit na libovolnou stranu. · Nedotýkejte se kontakt drzáku akumulátor C. Nevkládejte zádné jiné typy akumulátor. · Pi vlození dvou akumulátor se pro napájení nejdíve pouzije akumulátor s nizsí zbývající kapacitou. Po vybití akumulátoru se pro napájení automaticky pouzije druhý akumulátor. 6 Zasute drzák akumulátor zpt do pvodní polohy tak, aby zacvakl. · Ujistte se, ze západka zajistila drzák akumulátor ve správné poloze. · Pokud se pokusíte drzák akumulátor násiln zasunout v nesprávném úhlu, aniz by v nm byl vlozen akumulátor, mze dojít k poskození zaízení. [. . . ] · Nastavte pepínac POWER (Napájení) na fotoaparátu do polohy OFF (Vypnuto), vyjmte akumulátor(y) a znovu upevnte zaízení k fotoaparátu. · Nastavte pepínac POWER (Napájení) na fotoaparátu do polohy OFF (Vypnuto), vyjmte akumulátor(y) a znovu upevnte zaízení k fotoaparátu. I pes pouzití originálních akumulátor Sony se zobrazuje zpráva , , For InfoLITHIUM battery only" (Pouze pro akumulátory InfoLITHIUM). 16CZ zst67361 Technické údaje Akumulátor NP-FM500H 7, 2 V stejnosm. Záznam Pokud je upevnn fotoaparát DSLR-A200 Se dvma akumulátory NP-FM500H: piblizn 1 500 snímk Pokud je upevnn fotoaparát DSLR-A350 nebo A300 Se dvma akumulátory NP-FM500H: V rezimu Live view (Zivý náhled): piblizn 820 snímk V rezimu hledácku: piblizn 1 460 snímk · Zpsob mení odpovídá standardu CIPA. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VG-B30AM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VG-B30AM bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag