Návod k použití SONY VF-58MC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VF-58MC. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VF-58MC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VF-58MC.


SONY VF-58MC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (66 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VF-58MC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Odlisná národní zákonná ustanovení mají pednost ped informacemi uvedenými v tomto Návodu k obsluze. Pejeme Vám mnoho radosti s Vasím vozidlem Skoda a vzdy sastnou cestu. Vase Skoda Auto 2 Úvod Dokumentace vozidla V dokumentaci Vaseho vozidla naleznete krom tohoto , , Návodu k obsluze" rovnz , , Zkrácený návod", , , Servisní knízku" a , , Pomoc na cestách". Krom uvedené dokumentace bude dokumentace Vaseho vozidla podle jeho provedení a výbavy doplnna dalsími návody a dodatky (jako je nap. [. . . ] Shrnuli jsme zde vse, co je teba vdt napíklad o bezpecnostních pásech, airbagu, dtské sedacce a bezpecné peprav dtí. Vezmte na vdomí pedevsím pokyny a varování v této cásti návodu - a to ve Vasem vlastním zájmu a v zájmu vsech spolucestujících. · · · · · · · · pedepínace pás na pedních a zadních krajních sedadlech; nastavení výsky pás na pedních sedadlech; celní airbagy; bocní airbagy; hlavové airbagy*; upevovací oka pro dtskou sedacku se systémem , , ISOFIX"; výskov nastavitelné hlavové oprky; nastavitelný sloupek ízení. POZOR! · Tato kapitola obsahuje dlezité informace pro idice i jeho spolucestující o tom, jak zacházet s vozidlem. Dalsí dlezité informace, které se týkají Vasí bezpecnosti a bezpecnosti Vasich spolucestujících, najdete také v dalsích kapitolách tohoto návodu k obsluze. Uvedené soucásti bezpecnostního vybavení pracují soubzn, aby v pípad nehody co mozná nejlépe ochránily Vás a Vase spolucestující. Bezpecnostní vybavení Vám ani Vasim spolucestujícím nepomze, pokud nesedíte ve správné poloze nebo pokud toto vybavení spatn nastavíte nebo je nepouzíváte. Z tohoto dvodu Vás informujeme, proc je toto vybavení tak dlezité, jak Vás chrání, na co si musíte pi jejich pouzívání dávat pozor a jak Vy a Vasi spolucestující mzete dosáhnout co nejvyssí úcinnosti bezpecnostního vybavení. Tento návod obsahuje dlezité varovné pokyny, které byste mli Vy i Vasi spolucestující respektovat, abyste snízili nebezpecí zranní. Bezpecnost se týká kazdého! · Kompletní palubní literatura by mla být stále ve vozidle. To platí zejména pro pípad, pokud vozidlo pjcujete nebo prodáte. Bezpecnostní vybavení Bezpecnostní vybavení je soucástí ochrany cestujících a v pípad nehody mze snízit nebezpecí poranní. Svou bezpecnost a bezpecnost spolucestujících nenechávejte , , náhod". Bezpecnostní vybavení mze v pípad nehody snízit riziko poranní. Následující výcet zahrnuje jen cást bezpecnostního vybavení Vaseho vozidla: Ped kazdou jízdou idic nese odpovdnost za své spolucestující a za provozní spolehlivost vozidla. Pro vlastní bezpecnost a bezpecnost spolucestujících respektujte ped kazdou jízdou tyto pokyny. · · Obsluha tíbodové bezpecnostní pásy pro vsechna sedadla; omezovac síly pás na pedních a zadních krajních sedadlech; Bezpecnost Pokyny k jízd · · Pesvdcte se o bezchybné funkci svtlomet a smrových svtel. Svépomoc Technická data Provozní pokyny 120 Pasivní bezpecnost · · · · · · · · Zjistte, zda vsechna okna poskytují dobrý výhled. Vezete-li zavazadla, bezpecn je pipevnte strana 65, , , Nakládání do zavazadlového prostoru". Jestlize tato minimální vzdálenost není dodrzena, nemusí systém airbag plnit svou ochrannou funkci - pi aktivaci mze být zivotu nebezpecný! · Bhem jízdy drzte volant pevn obma rukama po stranách za vnjsí okraj v poloze 9 hodin a 3 hodiny. V takovém pípad byste si pi aktivaci airbagu mohli pivodit tzká poranní pazí, rukou a hlavy. POZOR! · · · · Pední sedadla, hlavové oprky a bezpecnostní pásy je vzdy nutné nastavit podle tlesné výsky, aby Vám a Vasim spolucestujícím poskytly optimální ochranu. Pro spolujezdce je dlezité udrzovat od pístrojové desky odstup minimáln 25 cm. Jestlize tato minimální vzdálenost není dodrzena, nemusí systém airbag plnit svou ochrannou funkci - pi aktivaci mze být zivotu nebezpecný! Bhem jízdy nesmjí být zádové opry sklopeny pílis dozadu, protoze by tím byla omezena úcinnost bezpecnostních pás a systému airbag nebezpecí poranní!V prostoru urceném pro nohy se nesmjí ukládat zádné pedmty, protoze pi náhlé zmn jízdy nebo brzdní se mohou dostat do prostoru pedál. Pak byste nebyli schopni seslápnout spojku, brzdit nebo pidat plyn. · Za jízdy mjte nohy vzdy v prostoru urceném pro nohy - nikdy je nepokládejte na pístrojovou desku, do oken nebo na sedadla!V pípad brzdní nebo nehody byste se tak vystavovali zvýsenému nebezpecí poranní. Pi aktivaci airbagu si pi nesprávném sezení mzete pivodit smrtelná zranní! · Bhem jízdy nesmjí být zádové opry sklopeny pílis dozadu, protoze by tím byla omezena úcinnost bezpecnostních pás a systému airbag nebezpecí poranní! Obsluha Bezpecnost Pokyny k jízd Provozní pokyny Svépomoc Technická data 122 Pasivní bezpecnost Správná poloha sezení spolucestujících na zadních sedadlech Spolucestující na zadních sedadlech musejí sedt vzpímen, mít nohy v prostoru ped sedadly a být správn pipoutáni. Aby se snízilo riziko zranní v pípad náhlého brzdní nebo nehody, musejí cestující na zadních sedadlech respektovat následující pokyny. Následující výcet zahrnuje píklady poloh sezení, které jsou pro cestující nebezpecné. Tento výcet není úplný, chceme Vás na toto téma alespo upozornit. Proto nikdy pi jízd ve vozidle: · · · Hlavové oprky nastavte tak, aby jejich horní hrana byla pokud mozno v jedné pímce s temenem hlavy strana 120, obr. Pipnte si správn bezpecnostní pás strana 125, , , Jak správn pipnout bezpecnostní pás?". [. . . ] 40 spínac ve dveích spolujezdce / v zadních dveích 41 Elektrické spoustní oken poruchy funkce . 58 Elektronická uzávrka diferenciálu kontrolní svtlo . 84 J Jednotlivé otevírání dveí . 75 Nouzové ovládání víko palivové nádrze . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VF-58MC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VF-58MC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag