Návod k použití SONY VF-30NK

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VF-30NK. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VF-30NK bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VF-30NK.


SONY VF-30NK : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (627 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VF-30NK (1717 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VF-30NK

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud nebudete dbát tohoto doporucení, mze dojít k poskození vozidla. Sklopná postranice 1-1 Sklopná postranice Nakládání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Úlozné prostory pod podlahou 3 Cistní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontroly provádné majitelem vozidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 1-2 1-3 1-4 1-4 1-5 1-5 Nakládání1) Karosérie se sklopnými postranicemi není konstruovaná pro pepravu osob nebo nevhodných/nebezpecných materiál. Ped nakládáním se ujistte, zda jsou zadní celo a postranice bezpecn zavené. [. . . ] Zvednutí: Zvednte postranici a zadní celo a pevn je pitlacte k nástavb. Zatlacte pácku nahoru do jejího vybrání tak, aby bylo slyset cvaknutí. Zkontrolujte, zda jsou postranice a zadní celo správn zajistné. Sklopná postranice 1-3 Pouzívání schdku Sklopení: Pi sklopeném zadním cele vyklopte desku stupátka dol do horizontální polohy. Ulození: Vyklopte desku stupátka nahoru do vertikální polohy na upevovací drzák. Poutací oka Dle poteby vytáhnte poutací oka nahoru. Tzké pedmty zajistte poutacími popruhy upevnnými k poutacím bodm. Pokud tzké pedmty klouzou pi brzdní nebo pi zatácení, mze se zmnit chování vozidla. Kdykoliv je to mozné, mly by se k zabezpecování nákladu pouzívat také dv pídavná poutací místa na pepázce karosérie. Dodrzujte pokyny bezpecnostních stítk na pepázce karosérie, aby se zabránilo petízení vozu. 9 Výstraha Pi nakládání tzkých nebo objemných pedmt musí být poutací oka zárove s podlahou karosérie, any nemohla zpsobit zádné poskození. 1-4 Sklopná postranice Cistní Zaschlé necistoty nebo bahno, které ulply na nástavb, mohou být brusného charakteru a mohou tak poskodit lak, tsnní, zámky a závsy. Pokud doslo ke znecistní, vycistte následující soucásti sklopné postranice. Zámky, západky a závsy postranice a zadního cela. Po vycistní zkontrolujte a namazte západky a závsy dle poteby. Úlozné prostory pod podlahou 3 Urcité modely jsou vybavené uzamykatelnými úloznými prostory pod podlahou. Za úcelem vtsího zabezpecení je lze zamykat dodaným klícem. Pro otevení zatáhnte za západku a spust'te výklopná dvíka dol. Topení pestane pracovat v pípad, ze hladina paliva vozidla pílis klesne. Jednotka topení se automaticky zastaví po maximáln 2 hodinách nepetrzitého pouzívání. Aby byla zarucena efektivní výkonnost, musí se topení jednou za msíc uvést krátce do cinnosti. Pokud se topení po zapnutí nenastartuje, vypnte jej a znovu zapnte. Pokud se stále nenastartuje, vyhledejte pomoc v servisu. 9 Výstraha Nepouzívejte topení v uzaveném prostoru a ped doplováním paliva jej vzdy vypnte!Pídavná výfuková trubka na pravé stran vozidla se bhem cinnosti topení zaheje na velmi vysokovou teplotu. Dalsí informace vyhledejte v dodaných pokynech pro jednotku topení. Pídavný systém vytápní 3-2 Ovládací jednotka Jednotka manuálního ovládání Ovládací jednotka topení je umístná na pístrojové desce. Jednotku topení je mozné zapnout pro okamzité pouzití (rezim jednorázového vypnutí) a lze také nastavit funkci casového spínace 3 (naprogramovaný rezim) pomocí cty tlacítek na ovládací jednotce. Ovládací jednotku je mozné pouzít k naprogramování maximáln tí cas odjezdu 3, a to bu bhem jednoho dne nebo v rámci jednoho týdne. 3 Displej Zobrazuje nastavení a stav. 4 Tlacítko Následující Volí moznosti displeje a nastavuje hodnoty. 5 Tlacítko OK Volí blikající polozky a potvrzuje vstupy. 1 Aktivacní tlacítko Zapíná/vypíná casový spínac. 2 Tlacítko Zpt Volí moznosti displeje a nastavuje hodnoty. 3-3 Pídavný systém vytápní Vypnutí topení Pi aktivované ovládací jednotce tisknte tlacítko Zpt nebo Následující, dokud na displeji nezacne blikat Y a stisknte OK; symbol Y zmizí. [. . . ] Zvolte pozadované pamt'ové místo programu a stisknte OK. Bliká symbol pro vytápní Y, vtrání x 3, nebo pídavnou jednotku AD 3. Bude podtrzeno následující pamt'ové místo pedvolby, které bude aktivováno, a zobrazí se také píslusný den v týdnu. Nastavení úrovn vytápní Úrove vytápní je mozné mnit mezi polohami ECO a HIGH. Pi aktivované ovládací jednotce tisknte tlacítko Zpt nebo tlacítko Následující, dokud na displeji nezacne blikat sipka úrovn vytápní, a potom stisknte OK. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VF-30NK

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VF-30NK bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag