Návod k použití SONY VCL-HGE07TB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VCL-HGE07TB. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VCL-HGE07TB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VCL-HGE07TB.


SONY VCL-HGE07TB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (772 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VCL-HGE07TB ANNEXE 1 (496 ko)
   SONY VCL-HGE07TB (772 ko)
   SONY VCL-HGE07TB annexe 1 (3830 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VCL-HGE07TB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pro jeho vycistní nejdíve vyfukovacím balónkem odstrate z objektivu prach. Pro vycistní objektivu pouzijte utrku na optiku. · V zádném pípad nepouzívejte pro cistní kamery edidla nebo rozpoustdla ­ riziko jejího poskození, Pozadavky na pouzívaný PC Pro vyuzití vlastností a funkcí kamery je s kamerou nutno pouzívat PC (zálohování dlezitých dat, obrázk a záznam pohyblivého obrazu, editování poízených záznam apod. ). Pouzívaný PC by ml splovat následující pozadavky: · · · · · · · · bzící OS Windows 2000 / XP / Vista nebo Windows 7; procesor lepsí nez Intel Pentium 3 nebo jeho ekvivalent; operacní pam nejmén 128 MB; zvuková karta; grafická karta podporující DirectX8 nebo lepsí; CD ROM 4x nebo rychlejsí; pevný disk s volnou kapacitou vtsí nez 1 GB; rozhraní USB 1. 1 nebo rychlejsí. -5- Vlastnosti a funkce kamery Kamera se krom jiných vyznacuje rovnz i následujícími vlastnostmi a funkcemi: · záznam pohyblivého obrazu vcetn záznamu zvuku (digitální videokamera); · · · · záznam obrázk (s rozlisením az 12 milion obrazových bod); médium pro hromadnou úschovu dat (odnímatelný disk); PC kamera; digitální zoom (az 8x). Píslusenství kamery S kamerou je dodáváno následující píslusenství: · · · · · kabel USB; CD s programy; návod k obsluze; stereofonní kabel audio / video s konektory cinch; lithiová baterie Pípadnou neúplnost píslusenství este s dodavatelem kamery. Pokud je v tomto návodu uvádno jiné (zde neuvedené) píslusenství (jako nap. [. . . ] kontrolní svítilna záznamu se zpozdním (2 nebo 10 sekund) 17. LED 18. objektiv kamery 19. poutko pídrzného popruhu 20. pídrzný popruh 21. Mikrofon -8- Funkce tlacítek / význam kontrolních svítilen kamery Tlacítko / svítilna tlacítko POWER tlacítko RECORD tlacítko CAMERA tlacítko ZOOM tlacítko MENU tlacítko se sipkou nahoru tlacítko se sipkou dol tlacítko se sipkou doleva tlacítko doprava se sipkou Funkce pro zapnutí / vypnutí kamery pro záznam pohyblivého obrazu pro záznam obrázk pro zvtsení obrazu pi pehrávání pro vyvolání / opustní nabídky pro výbr z nabídky, zobrazení cásti zvtseného obrazu a pro perusení pehrávání; pro výbr z nabídky, zobrazení cásti zvtseného obrazu a pro zhasnutí informací na displeji; pro výbr z nabídky, výbr obrázku a pro zobrazení cásti zvtseného obrazu; pro výbr z nabídky, výbr obrázku a pro zobrazení cásti zvtseného obrazu, pro zmnu rezimu kamery; pro potvrzení výbru / prostednictvím nabídky, pro ukoncení pehrávání; pro výmaz obrázk; blikne pi záznamu obrázku, po pipojení kamery k PC trvale svítí; indikuje záznam se zpozdním 2 nebo 10 sekund po stlacení tlacítka CAMERA; nastavení zahájení / tlacítko OK tlacítko DELETE kontrolní svítilna rezimu kamery kontrolní svítilna PORTRAIT -9- Píprava kamery k pouzití Napájení kamery Pro napájení kamery jsou pouzívány bu 4 ks baterií AAA v provedení Alkaline nebo dobíjitelný lithiový akumulátorový blok. Pro vlození baterií do kamery otevete po jejím vypnutí kryt prostoru pro baterie, do kamery vlozte baterie a potom opt uzavete prostor pro baterie. Pi vkládání baterií do kamery dodrzte v prostoru pro baterie vyznacenou polaritu baterií. Vlození pamové karty SD / MMC do kamery Slot pro pamovou kartu SD pop. MMC je umístn pod krytem prostoru pro baterie, správné zasunutí karty do slotu je znázornno na obrázku, který se nachází v blízkosti slotu. Kartu zasute do slotu na doraz ­ musí slysiteln zaklapnout. Pro vyjmutí karty ze slotu zatlacte kartu na doraz dol a potom kartu uvolnte - bude cástecn vysunuta ze slotu. Vysunutou kartu vytáhnte ze slotu a vrate ji do obalu, ve kterém jste kartu zakoupili. Upozornní Ped vlozením karty do / vyjmutím karty z kamery je kameru nutno vypnut, - 10 - Odklopení LCD displeje od kamery Displej odklopte od tla kamery tak, aby jeho plocha smovala dozadu. Zapnutí / vypnutí kamery Pro zapnutí kamery stlacte a pidrzte 2 sekundy stlaceno tlacítko POWER. Krom toho je kamera vybavena funkcí automatického vypnutí ­ po naprogramování casu necinnosti kamery (jedné, tí nebo pti minut) bude kamera automaticky vypnuta. Zmna rezimu kamery U kamery v rezimu , , Záznam" stlacte pro její pepnutí do rezimu , , Pehrávání" tlacítko PLAY. Pro opustní tohoto rezimu znovu stlacte tlacítko PLAY. Záznam pohyblivého obrazu Pro zahájení záznamu pohyblivého obrazu vcetn záznamu zvuku stacte tlacítko RECORD. Indikuje aktuáln pouzívaný rezim pro nastavení expozice. Indikuje aktuáln pouzívané nastaven í expozice. Soucástí podnabídky jsou následující funkce: - 19 - Funkce Sound (zvuk) Auto review (automatické zobrazení poízeného obrázku) Power frequaency (kmitocet elektrické sít) Power save (automatické vypnutí kamery) Date and time (datum a cas) Language (jazyk) TV OUT Format (naformátování pamové karty) Reset all Popis / význam Open /zapnout) / Close (vypnout) Open sound No (vypnuto) / 1 / 2 / 3 Key sound (zvuk Open /zapnout) / Close klávesnice) (vypnout) Volume (hlasitost) No (vypnuto) / 1 / 2 / 3 Off (vypnuto) funkce nebude pouzívána 1 second poízený obrázek bude zobrazen po 3 seconds specifikovanou dobu 50 Hz specifikování napájení zdroj svtla v míst 60 Hz pouzívání kamery 1 min specifikování casu necinnosti kamery, po 3 min jehoz uplynutí bude 5 min kamera vypnuta Off funkce nebude pouzívána Funkce pro nastavení data a casu vcetn zpsobu zobrazení data Funkce pro výbr jazyka ­ výbrem z nabízených mozností. NTSC Funkce pro výbr TV systému pro výstup PAL signálu video z kamery pro televizor Pro naformátování pamové karty vlozené do kamery vyberte Yes. Pro pepnutí vsech nastavení kamery na jejich výchozí hodnoty z výroby vyberte Yes. Moznosti výbru Shutter (uzávrka) - 20 - Volby nabídky , , Playback" (pehrávání) · · Pro pepnutí kamery do rezimu , , P5ehrávání" stlacte tlacítko PLAY. Pro výbr záznamu pro jeho pehrání pouzijte tlacítka se sipkami doleva nebo doprava, pro pehrání vybraného záznamu stlacte tlacítko OK. · Perusení pehrávání stlacením tlacítka se sipkou nahoru, pokracování v peruseném pehrávání dalsím stlacením tlacítka. · Zastavení pehrávání stlacením tlacítka MENU. · Pro zvtsení obrázku stlacte v prbhu pehrávání tlacítko T, potvrte tlacítkem OK. Pro zobrazení pozadované cásti zvtseného obrazu pouzijte tlacítka se sipkami. · Stlacením tlacítka MENU u kamery v rezimu , , Pehrávání" bude zobrazena stejn oznacená nabídka, Její soucástí jsou následující funkce: Funkce File lock (zablokování pehrávání) Moznosti výbru Lock / unlock the file (zablokování pehrání souboru obrázk) Lock all (zablokovat vsechny obrázky) Unlock all (odblokovat - 21 Popis / význam pro zablokování / odblokování pehrávaného souboru pro zablokování vsech obrázk pro odblokování vsech File deleting (výmaz souboru) vsechny obrázky) Delete the file Delete all Slide play (postupné pehrání obrázk) Start Interval Sound memo (pidání hlasového komentáe k obrázku) Circulation add Delete obrázk Pro výmaz aktuáln pehrávaného obrázku Pro výmaz vsech obrázk Pro zahájen í pehrávání obrázk Pro specifiko vání casu zobrazení jednotlivých obrázk v rozsahu 1 ­ 10 sekund Yes k obrázku pidat hlasový komentá vymazat hlasový komentá pidaný k obrázku Doplující informace · Délka hlasové poznámky pidané k obrázku mze být max, 30 sekund ­ v prbhu pehrávání obrázku doplnného hlasovým komentáem bude zobrazena ikona mikrofonu ( · ). Pro zahájení záznamu hlasového komentáe k obrázku stlacte tlacítko OK, pro jeho ukoncení stlacte tlacítko se sipkou nahoru. - 22 - Kamera a PC · Po pipojení kamery k PC (kabelem USB z píslusenství kamery) bude kamera PC identifikována jako vyjímatelný disk a bude zobrazena jako nové pamové médium na obrazovce , , Mj pocítac". [. . . ] · Záznamy poízené kamerou budou ukládány do slozky vytvoené na pamové kart vlozené do kamery oznacené názvem DCIM\100MEDIA. Soubory z této slozky lze pouzitím OS Windows kopírovat na pevný disk PC, editovat, vymazávat atd. · V prbhu datové komunikace mezi kamerou a PC nevypínejte kameru / PC, neodpojujte od kamery nebo PC kabel USB, z kamery nevyjímejte pamovou kartu. Nedodrzením tohoto pokynu riziko poskození pamové karty / na kart ulozených dat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VCL-HGE07TB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VCL-HGE07TB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag