Návod k použití SONY VCL-E07A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VCL-E07A. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VCL-E07A bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VCL-E07A.


SONY VCL-E07A : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (762 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VCL-E07A ANNEXE 1 (239 ko)
   SONY VCL-E07A (766 ko)
   SONY VCL-E07A (763 ko)
   SONY VCL-E07A annexe 1 (766 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VCL-E07A

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Mohlo by dojít k jejímu trvalému poskození. Pokud se výrobek nebude delsí dobu pouzívat, odpojte jej. P ed ist ním obrazovky jej vypn te a vytáhn te napájecí kabel. K ist ní obrazovky pouzijte m kký navlh ený had ík. [. . . ] · Napájecí adaptér Obsah dodávky · · Digitální fotoráme ek Philips PhotoFrame CD-ROM (Digitální uzivatelská p íru ka) PhotoFrame Quick start guide 1 2 3 Get started Play Setup Eng · Stru ná p íru ka CS 5 est in a · (u modelu SPF2047) Dodate ný rám st íbrné barvy se vzorkem 6 CS a b c d e f l g h i j k a · b · · c P ehrávání prezentace P epínání mezi rezimy prezentace, procházení a kalendá e Zapnutí/vypnutí fotoráme ku PhotoFrame h · i Slot pro kabel USB k PC SD/MMC/xD/MS/MS Pro · Slot pro kartu SD/MMC/xD/MS/MS Pro /// · Výb r p edchozí/dalsí/levé/pravé moznosti j DC · Konektor k p ipojení napájecího adaptéru k Otvor pro podstavec l Otvor pro montáz na st nu d OK · Potvrzení výb ru e · · f · Slot pro pam ovou jednotku USB Flash Vstup do hlavní nabídky Vstup/Ukon ení nabídky fotografie g Zámek Kensington CS 7 est in a P ehled funkcí fotoráme ku PhotoFrame 3 Za ínáme Výstraha · Ovládací prvky pouzívejte pouze podle popisu uvedeného v této p íru ce. P ipojení napájení Poznámka · P i umíst ní fotoráme ku PhotoFrame si ov te, zda je napájecí konektor a zásuvka snadno p ístupná. 1 Vzdy dodrzujte správné po adí pokyn uvedených v této kapitole. Jestlize se obrátíte na spole nost Philips, budete pozádání o íslo modelu a sériové íslo vaseho p ístroje. íslo modelu a sériové íslo se nacházejí na zadní stran vaseho p ístroje. (sériové íslo) ___________________________ Do konektoru DC fotoráme ku PhotoFrame zapojte napájecí kabel. b a Instalace podstavce Chcete-li fotoráme ek PhotoFrame umístit na rovnou plochu, je t eba na jeho zadní stranu nainstalovat p ilozený podstavec. 2 Napájecí kabel zapojte do zásuvky zdroje napájení. 1 Podstavec zasu te do otvoru ve fotoráme ku PhotoFrame. Zapn te fotoráme ek PhotoFrame. Poznámka · Fotoráme ek PhotoFrame lze vypnout pouze po dokon ení vsech operací kopírování a ukládání. 2 Podstavec pevn zasroubujte do otvoru pro podstavec. 8 CS P i prvním pouzití: · Chcete-li vypnout fotoráme ek PhotoFrame, stiskn te a p idrzte tla ítko . P ipojení pam ového za ízení Výstraha · Kdyz p enásíte soubory na nebo z pam ového za ízení, nevyjímejte jej z fotoráme ku PhotoFrame. 2 Vyberte jazyk a potvr te jej tla ítkem OK. » Zobrazí se zpráva s nápov dou ohledn tla ítek pro ovládání. M zete p ehrávat fotografie ve formátu JPEG na jednom z následujících pam ových za ízení p ipojených k fotoráme ku PhotoFrame: · Secure Digital (SD) · Secure Digital (SDHC) · Karta Multimedia · Karta xD card · Memory Stick · Memory Stick Pro (s adaptérem) · Pam ová jednotka USB Nezaru ujeme vsak funk nost vsech typ mediálních pam ových karet. 1 Vlozte pevn pam ové za ízení. 3 Zprávu s nápov dou opustíte stisknutím jakéhokoli tla ítka. » Fotografie na pam ovém za ízení se zobrazí v rezimu prezentace. · Chcete-li vyjmout pam ové za ízení, vytáhn te jej z fotoráme ku PhotoFrame. V ostatních p ípadech: 1 stiskn te tla ítko a p idrzte jej nejmén 1 sekundu. » Zobrazí se zpráva s nápov dou ohledn tla ítek pro ovládání. CS 9 est in a 1 stiskn te tla ítko a p idrzte jej nejmén 1 sekundu. » Zobrazí se nabídka pro nastavení jazyka. 2 Zprávu s nápov dou opustíte stisknutím jakéhokoli tla ítka. » Fotografie se zobrazí v rezimu prezentace. P ipojení po íta e Výstraha · Probíhá-li p enos soubor mezi fotoráme kem PhotoFrame a po íta em, neodpojujte fotoráme ek PhotoFrame od po íta e. 1 P ipojte p íslusný kabel USB k fotoráme ku PhotoFrame a k po íta i. » M zete p etahovat fotografie z interní pam ti fotoráme ku PhotoFrame do po íta e. 2 Po dokon ení vsech operací kopírování a ukládání odpojte kabel USB od po íta e a od fotoráme ku PhotoFrame. 10 CS 4 Zobrazení fotografií Poznámka · Pomocí fotoráme ku PhotoFrame m zete p ehrávat pouze fotografie ve formátu JPEG. 3 Vyberte album a poté jej potvr te stisknutím tla ítka OK. · V rezimu Prezentace zobrazíte tisknutím tla ítek / dalsí/p edchozí fotografii. · Chcete-li p estat zobrazovat koláz, vyberte moznost [Slideshow] > [Collage] > [Single] a stisknutím tla ítka OK ji potvr te. Tip 2 3 Vyberte moznost [Background Color] a stisknutím tla ítka OK ji potvr te. Vyberte barvu pozadí / [Auto fit] / [RadiantColor] a potvr te ji stisknutím tla ítka OK. » Pokud vyberete barvu pozadí, fotografie se ve fotoráme ku PhotoFrame zobrazí s barevným pozadím nebo erným okrajem. · · Pokud vyberete uspo ádání koláze, fotoráme ek PhotoFrame zobrazí statickou koláz a rezim prezentace bude deaktivován. Pokud vyberete formát [Random], fotoráme ek PhotoFrame automaticky spustí náhodnou koláz na základ optimálního uspo ádání fotografií a zobrazí koláz v rezimu prezentace. Výb r pozadí fotografií U fotografií, které jsou mensí nez obrazovka fotoráme ku PhotoFrame, m zete vybrat barvu okraje pozadí. » Pokud vyberete moznost [Auto fit], fotoráme ek PhotoFrame roztáhne fotografii tak, aby vyplnila plochu obrazovky, ale obraz bude zkreslený. CS 19 est in a Kroky 5 az 7 opakujte, dokud nebudou do formátu vybrány vsechny fotografie. 1 Z hlavní nabídky vyberte polozku [Slideshow] a potvr te ji stisknutím tla ítka OK. » Pokud vyberete moznost [RadiantColor], na okrajích fotografie, která je mensí nez celá obrazovka, fotoráme ek PhotoFrame roztáhne barvu tak, aby vyplnila zbylou plochu obrazovky bez erných pruh nebo zkreslení pom ru stran. 20 CS 2 Volba jazyka na obrazovce 1 Z hlavní nabídky vyberte polozku [Setup] a potvr te ji stisknutím tla ítka OK. Vyberte moznost [Brightness] a stisknutím tla ítka OK ji potvr te. 3 2 Vyberte moznost [Language] a stisknutím tla ítka OK ji potvr te. Stisknutím tla ítka / nastavte jas a potvr te jej stisknutím tla ítka OK. 3 4 Vyberte moznost [Language Setting] a stisknutím tla ítka OK ji potvr te. Vyberte jazyk a potvr te jej tla ítkem OK. Ochrana/Zrusení ochrany obsahu pam ové karty Na pam ovém za ízení dostupném na fotoráme ku PhotoFrame lze zapnout funkci odstran ní dat. Aby nedoslo k odstran ní fotografií na pam ovém za ízení, funkci odstran ní lze zakázat. Nastavení jasu displeje Jas fotoráme ku PhotoFrame lze nastavit tak, aby bylo prohlízení co nejlepsí. 1 Z hlavní nabídky vyberte polozku [Setup] a potvr te ji tla ítkem OK. CS 21 est in a 8 Nastavení 1 Z hlavní nabídky vyberte polozku [Setup] a potvr te ji tla ítkem OK. 2 Vyberte moznost [Memory Card] a stisknutím tla ítka OK ji potvr te. Vytvo ení p ipomenutí události 1 Z hlavní nabídky vyberte moznost [Setup] a potvr te ji stisknutím tla ítka OK. 3 Vyberte moznost [Delete enable] / [Delete disable] a stisknutím tla ítka OK ji potvr te. 2 Vyberte moznost [Event Reminder] a stisknutím tla ítka OK ji potvr te. P ipomenutí události Krom p ipomenutí zvlástní události m zete také vybrat fotografii, která se zobrazí v ur eném ase. Tip · P ed nastavením p ipomenutí události zkontrolujte, ze jste nastavili aktuální as a datum fotoráme ku PhotoFrame. 22 CS 3 » Zobrazí se klávesnice. 4 2 Chcete-li zadat nový název (az 24 znak ), vyberte písmeno nebo íslici. Poté výb r potvr te stisknutím tla ítka OK. · Mezi velkými a malými písmeny lze p epínat výb rem moznosti [abc] na zobrazené klávesnici. Poté výb r potvr te stisknutím tla ítka OK. Poté výb r potvr te stisknutím tla ítka OK. Vyberte moznost [Event Reminder] a stisknutím tla ítka OK ji potvr te. 5 Nastavení asu a data události Poznámka · Zkontrolujte, ze jste nastavili aktuální as a datum fotoráme ku PhotoFrame p edtím, nez nastavíte as a datum pro p ipomenutí události. CS 23 est in a Vyberte moznost [New reminder] a stisknutím tla ítka OK ji potvr te. 1 Z hlavní nabídky vyberte polozku [Setup] a potvr te ji stisknutím tla ítka OK. 3 Vyberte p ipomenutí a poté jej potvr te stisknutím tla ítka OK. Nastavení zapnutí/vypnutí p ipomenutí 1 Z hlavní nabídky vyberte polozku [Setup] a potvr te ji stisknutím tla ítka OK. 4 5 Vyberte moznost [Set time] / [Set date] a stisknutím tla ítka OK ji potvr te. [. . . ] Pokud je k fotoráme ku PhotoFrame p ipojena pam ová karta, je mozné v rezimu prezentace zobrazovat fotografie ulozené na této kart . Pokud bude obrazovka LCD po dlouhou dobu zobrazovat stejnou fotografii, dojde k jejímu poskození?Fotoráme ek PhotoFrame m ze trvale zobrazovat stejnou fotografii po dobu 72 hodin bez poskození obrazovky LCD. Lze fotoráme ek PhotoFrame pouzívat b hem automatického vypnutí? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VCL-E07A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VCL-E07A bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag