Návod k použití SONY TDM-NW10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY TDM-NW10. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY TDM-NW10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY TDM-NW10.


SONY TDM-NW10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (107 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY TDM-NW10 (392 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY TDM-NW10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nainstalujte systém tak, aby bylo mozno v pípad potízí okamzit vytáhnout napájecí kabel z elektrické zásuvky. Pro zákazníky v Evrop Platnost oznacení CE je omezena jen na zem, ve kterých je podporováno legislativou, zejména v zemích EEA (Evropského hospodáského prostoru). Výrobcem tohoto výrobku je spolecnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. [. . . ] Nepouzívejte k cistní rozpoustdla jako napíklad alkohol nebo benzín, protoze by mohlo dojít k poskození povrchové úpravy pístroje. 4 CZ Technické údaje Konektor WM-PORT (22 pin) (pro walkman) Konektor DIGITAL MEDIA PORT (18 pin) (pro zaízení DIGITAL MEDIA PORT) Jmenovité naptí 5 V stejnosmrné Píkon 0, 7 A Piblizn 80 mm × 25 mm (prmr × v) Rozmry (bez kabelu DIGITAL MEDIA PORT) Délka kabelu DIGITAL MEDIA PORT piblizn 1, 5 m Piblizn 180 g (vcetn kabelu DIGITAL MEDIA PORT) Hmotnost Konektory Dodávané píslusenství · · Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (1) Návod k obsluze (tato pírucka) Potebné píslusenství (není dodáváno) · Walkman Podrobné informace o modelech pehrávac Walkman, které jsou kompatibilní s touto kolébkou, najdete na: http://support. sony-europe. com/DNA · Drzák pro pehrávac Walkman (dodáván s pehrávacem Walkman) , , WALKMAN" a logo , , WALKMAN" jsou registrované obchodní znacky spolecnosti Sony Corporation. Slovní oznacení Bluetooth a loga jsou majetkem spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli pouzívání tchto znacek spolecností Sony Corporation podléhá licenci. Ostatní obchodní znacky a obchodní názvy jsou majetkem píslusných vlastník. , , DIGITAL MEDIA PORT" a , , DMPORT" jsou názvy specifikací standard pouzívané pro pipojení rzných penosných audiozaízení k AV systémm spolecnosti SONY. 5 CZ Cásti a ovládací prvky Viz obrázek A. 1 Konektor WM-PORT pro Walkman: Pro pipojení pehrávace Walkman k tomuto pístroji. 2 Kabel DIGITAL MEDIA PORT pro AV systém A 6 CZ Píprava Viz obrázek B, C. Instalace drzáku. Pi pouzití tohoto pístroje nejprve nainstalujte drzák dodávaný s vasím pehrávacem Walkman. Vlozte dv západky, umístné v blízkosti loga Walkman na drzáku, do otvor na tomto pístroji a potom zatlacte protilehlou stranu dol. Pro odmontování drzáku zatlacte na otvor v drzáku smrem od sebe 1 a potom seshora siln zatlacte na oblast oznacenou symbolem (aaa) 2. Poznámka Tvar drzáku se mze lisit podle modelu vaseho pehrávace Walkman. B C 7 CZ Pipojení k AV systému Viz obrázek D. 1 Kabel DIGITAL MEDIA PORT pístroje pipojte do zásuvky DIGITAL MEDIA PORT na AV systému (3). Dbejte na to, aby byl AV systém ped pipojováním vypnutý. Kabel pipojte tak, aby byly ob znacky f naproti sob. 2 Zapnte AV systém s pipojeným adaptérem DIGITAL MEDIA PORT a vyberte funkci DMPORT. Podrobnosti o zpsobu jak vybrat funkci DIGITAL MEDIA PORT naleznete v návodu k obsluze pro AV systém. 3 Pipojte pehrávac Walkman do konektoru WM-PORT na horní stran pístroje (4). D Poznámka Pehrávac Walkman dobe zasute do pístroje. Odpojení AV systému Pro odpojení kabelu DIGITAL MEDIA PORT z AV systému stisknte ob bocní tlacítka (5). 8 CZ Ovládání pehrávace Walkman Pehrávac Walkman mzete ovládat tlacítky a dálkovým ovladacem pipojeného AV systému. Po nastavení pehrávace Walkman do rezimu pehrávání hudebních dat mzete ovládat základní funkce pehrávace Walkman následujícími tlacítky. Stisknte Funkce N X/x . /> Spustní pehrávání. Peskocení na dalsí (pedcházející) skladbu. Pro zrychlené pehrávání vped (vzad) podrzte tlacítko stisknuté. [. . . ] Místo toho by ml být odlozen do sbrného místa urceného k recyklaci elektronických výrobk a zaízení. Dodrzením této instrukce zabráníte negativním dopadm na zivotní prostedí a zdraví lidí, které naopak mze být ohrozeno nesprávným nakládáním s výrobkem pi jeho likvidaci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY TDM-NW10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY TDM-NW10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag