Návod k použití SONY TDM-BT1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY TDM-BT1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY TDM-BT1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY TDM-BT1.


SONY TDM-BT1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (152 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY TDM-BT1 (1133 ko)
   SONY TDM-BT1 annexe 1 (288 ko)
   SONY TDM-BT1 DATASHEET (324 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY TDM-BT1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 15 3 CZ Funkce Pomocí bezdrátové BLUETOOTH technologie mzete pehrávat zvuk z BLUETOOTH stereo audio zaízení (mobilní telefon, digitální hudební pehrávac atd. )* na zaízení (systém domácího kina Sony atd. ) pipojeném k tomuto pístroji pes konektor DIGITAL MEDIA PORT a zkonvertovat bezdrátové digitální audio signály na analogové audio signály. Píklad T SE RE Mobilní telefon podporující BLUETOOTH nebo jiné BLUETOOTH stereo audio zaízení Tento pístroj Výstupní stereo audio zaízení * BLUETOOTH zaízení pipojovaná k tomuto pístroji musí podporovat A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Poznámky · DIGITAL MEDIA PORT mze být zkrácen oznacen jako DMPORT. · Podrobné informace o ovládání pipojovaného zaízení najdete v návodu k obsluze píslusného zaízení. · Podrobné informace o kompatibilních BLUETOOTH zaízeních najdete na následujících internetových stránkách: Pro zákazníky v Evrop http://support. sony-europe. com 4 CZ Pouzití tohoto pístroje V níze uvedeném píkladu vám vysvtlíme, jak pomocí tohoto pístroje pijímat hudbu z mobilního telefonu podporujícího BLUETOOTH a pehrávat ji na výstupním stereo audio zaízení (ady DAV atd. ) pipojeném k tomuto pístroji pes konektor DIGITAL MEDIA PORT. 1. [. . . ] Poznámka Pístupový kód tohoto pístroje je pevn nastaven na , , 0000". Tento pístroj nelze spárovat s BLUETOOTH stereo audio zaízením, jehoz kód není nastaven na , , 0000". Tip Pro spárování s dalsími BLUETOOTH stereo audio zaízeními zopakujte kroky 1 az 5 pro kazdé zaízení. Pipojení Ped pouzitím pístroje si pectte cásti , , Píprava" (str. 7). 1 Zkontrolujte, zda LED indikátor pomalu bliká (pipojení je mozné). Poznámka Pokud se LED indikátor vypne, provete párování nebo stisknte tlacítko , , OPR". 2 3 Na BLUETOOTH stereo audio zaízení vytvote BLUETOOTH pipojení. Spuste pehrávání hudby na BLUETOOTH stereo audio zaízení. Poznámky · Po dokoncení pipojení bude LED indikátor trvale svítit. · Na BLUETOOTH stereo audio zaízení vypnte funkci zdraznní bas nebo funkci ekvalizéru. Jestlize jsou tyto funkce zapnuté, mze být zvuk zkreslený. Pokracování 9 CZ Ukoncení pipojení BLUETOOTH pipojení ukoncíte provedením nkterého z následujících krok: ­ Pipojení ukoncete na BLUETOOTH stereo audio zaízení. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze dodávaném s píslusným zaízením. Dokud není odpojování dokonceno, LED indikátor bliká. Poznámka V následujících pípadech je nutno vytvoit BLUETOOTH pipojení znovu. ­ Po ukoncení BLUETOOTH pipojení. ­ BLUETOOTH stereo audio zaízení není zapnuto nebo není vysílán BLUETOOTH signál. ­ BLUETOOTH stereo audio zaízení je v rezimu spánku. ­ BLUETOOTH pipojení není vytvoeno. Vypnutí BLUETOOTH signálu I pokud perusíte BLUETOOTH komunikaci s BLUETOOTH stereo audio zaízením, bude pístroj i nadále vysílat BLUETOOTH signál. Pomocí níze uvedeného postupu mzete vysílání signálu zcela zastavit. ­ Pokud LED kontrolka svítí: Stisknutím tlacítka , , OPR" peruste BLUETOOTH komunikaci s BLUETOOTH stereo audio zaízením. Potom znovu stisknte tlacítko , , OPR" pro zastavení vysílání signálu z tohoto pístroje. ­ Pokud LED kontrolka bliká: Stisknte tlacítko , , OPR" pro zastavení vysílání signálu z tohoto pístroje. Obnovení výchozího nastavení Mzete obnovit výchozí nastavení tohoto pístroje a vymazat vsechny informace o párování. Zapnte pístroj a pomocí pedmtu s tenkým hrotem (nap. spona na papír) stisknte tlacítko , , RESET" pro obnovení výchozího nastavení. LED indikátor dvakrát blikne a nastavení pístroje se obnoví na výchozí hodnoty. Veskeré informace o párování budou vymazány. Poznámka Obnovení výchozího nastavení nelze provést, pokud je tento pístroj pipojen k BLUETOOTH zaízení. 10 CZ DALSÍ INFORMACE Bezpecnostní upozornní · Bezdrátová BLUETOOTH technologie pracuje v rozsahu piblizn 10 m. Maximální komunikacní dosah se mze lisit v závislosti na pekázkách (osoba, kov, ze atd. ) nebo elektromagnetickém prostedí. BLUETOOTH stereo audio zaízení RX TX ID SET OPR Tento pístroj Ocelová skí Optimální výkon Omezený výkon · Následující podmínky mohou ovlivnit citlivost BLUETOOTH komunikace: ­ Mezi pístrojem a BLUETOOTH zaízením je pekázka, jako napíklad osoba, kov nebo ze. ­ V blízkosti pístroje se pouzívá zaízení vyuzívající frekvenci 2, 4 GHz, jako napíklad bezdrátové LAN zaízení, bezdrátový telefon nebo mikrovlnná trouba. [. . . ] Bezdrátová BLUETOOTH technologie pracuje v rozsahu piblizn 10 m. Bzn se provádí pipojení dvou zaízení; nkterá zaízení lze ale pipojit i k nkolika zaízením soucasn. * 14 CZ zst42373 Technické údaje Vseobecné údaje Komunikacní systém BLUETOOTH specifikace verze 2. 0 Výstup BLUETOOTH Power Class 2 Maximální komunikacní dosah Na pímou viditelnost cca 10 m*1 Frekvencní pásmo Pásmo 2, 4 GHz (2, 4000 GHz ­ 2, 4835 GHz) Metoda modulace FHSS Kompatibilní BLUETOOTH profil*2 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Napájení 5 V stejnosm. , 0, 1 A (pes DIGITAL MEDIA PORT) Rozmry Prmr piblizn 44 mm × výska 16 mm (kabel 1 m) Hmotnost Piblizn 55 g *1 Aktuální dosah závisí na rzných faktorech, jako jsou nap. pekázky mezi zaízeními, magnetická pole kolem mikrovlnné trouby, statická elektina, citlivost píjmu, výkon antény, operacní systém, aplikacní software atd. 2 * BLUETOOTH profily urcují zpsob komunikace mezi BLUETOOTH zaízeními. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY TDM-BT1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY TDM-BT1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag