Návod k použití SONY TDG-BR250

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY TDG-BR250. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY TDG-BR250 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY TDG-BR250.


SONY TDG-BR250 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2326 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY TDG-BR250 (2891 ko)
   SONY TDG-BR250 INSTRUCTIONS (3D GLASSES) (383 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY TDG-BR250

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném souhlasu spolecnosti Nokia. Nokia se ídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádt zmny a vylepsení u vsech výrobk popsaných v tomto dokumentu bez pedchozího oznámení. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. [. . . ] Pro práci s aplikací GPS data musí pijímac GPS v pístroji nejprve pijímat informace od nejmén cty druzic, aby mohl vypocítat souadnice místa, na kterém se nacházíte. Po dokoncení úvodního výpoctu mze být mozné pokracovat ve výpoctu polohy pomocí tí druzic. Pi pijímání signálu z více druzic vsak systém dosahuje vtsí pesnosti. GPS data Navigace po trase Zvolte Menu > Aplikace > GPS > GPS data a Navigace. Pokud ji spustíte uvnit budovy, nemusí pijímac GPS pijmout potebné informace z druzic. Zjisování polohy (GPS) 79 moznost Pijmout, pro zakázání zvolte moznost Odmítnout. Orientacní body mzete tídit do pednastavených kategorií, mzete také vytvoit nové kategorie. Pro úpravy a vytváení nových kategorií orientacních bod otevete kartu kategorií a zvolte moznost Volby > Upravit kategorie. Zjisování polohy (GPS) Chcete-li nastavit cíl trasy, zvolte moznost Volby > Nastavit cíl cesty a vyberte cílový orientacní bod nebo zadejte souadnice zempisné síky a délky. Pro vymazání nastaveného cíle trasy zvolte moznost Ukoncit navigaci. Funkce navigace po trase vyuzívá otocný kompas na displeji pístroje. Cervený bod ukazuje smr k cíli a uprosted rzice kompasu je uvedena piblizná vzdálenost. Navigace po trase ukazuje pímou trasu a nejkratsí vzdálenost k cíli menou vzdusnou carou. Ignoruje jakékoli pekázky, napíklad budovy a pírodní pekázky. Pi výpoctu vzdálenosti nebere v úvahu rozdíly v nadmoských výskách. Navigace po trase je aktivní pouze kdyz se pohybujete. Chcete-li zapnout nebo vypnout pocítání délky trasy, zvolte moznost Volby > Start nebo Stop. Obsah nemusí být pesný a v urcitém rozsahu úplný a rovnz nemusí být vzdy dostupný. Nikdy nespoléhejte výhradn na tento obsah a odpovídající sluzby. Zobrazení vlastního umístní a mapy Moje poloha 82 známé umístní oznaceno na map ikonou . Pokud jsou barvy ikony sedé, není k dispozici signál GPS. Pokud je k dispozici pouze urcování polohy podle identifikátoru buky mobilní sít, cervený kruh kolem ikony polohy vymezuje oblast, kde se pravdpodobn nacházíte. Ve výchozím nastavení je mapa orientována na sever. V aplikaci mzete zobrazit své aktuální umístní na map a procházet mapy rzných mst a zemí. Pi aktivním pipojení GPS je vase aktuální nebo poslední Zvtsení nebo zmensení -- Stisknte levou nebo pravou klávesu Shift nebo klávesu Shift a Backspace (podle pístroje). Kdyz je pi procházení mapy aktivní datové spojení a pejdete do oblasti, která není pokryta zádnou z ulozených map, pístroj automaticky stáhne nové mapy. Pokrytí mapami se lisí podle jednotlivých zemí a oblastí. Zobrazení mapy Rzné rezimy zobrazení mapy umozují snadno zjistit, kde se nacházíte. Stisknte 1 a vyberte z následujících mozností: · Mapa -- Standardní zobrazení mapy nabízí snadno citelné detaily, jako napíklad názvy míst nebo císla dálnic. · Satelitní -- Detailní zobrazení vyuzívá satelitní snímky. · Terén -- Pehledné zobrazení typu povrchu a výsky, napíklad pi cestování v terénu. [. . . ] Jiskení v takovýchto Informace o výrobku a bezpecnostní informace 153 Naslouchátka prostorech mze zpsobit výbuch nebo pozár, pi kterých hrozí nebezpecí poranní nebo úmrtí osob. Vypnte pístroj u cerpacích stanic pohonných hmot, napíklad v blízkosti benzínových cerpacích stanic. Dodrzujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstely za pomoci výbusnin. Potenciáln výbusná prostedí jsou casto, ale ne vzdy, viditeln oznacena. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY TDG-BR250

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY TDG-BR250 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag