Návod k použití SONY TAV-L1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY TAV-L1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY TAV-L1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY TAV-L1.


SONY TAV-L1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4176 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY TAV-L1 (3565 ko)
   SONY TAV-L1 (2384 ko)
   SONY TAV-L1 annexe 3 (2404 ko)
   SONY TAV-L1 annexe 2 (2404 ko)
   SONY TAV-L1 annexe 1 (13241 ko)
   SONY TAV-L1 QUICK SETUP (2034 ko)
   SONY TAV-L1 QUICK START GUIDE (2034 ko)
   SONY TAV-L1 INFORMATION ON LIFT MODE (28 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY TAV-L1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-670-721-21(2) AV systém s integrovaným televizorem Návod k obsluze TAV-L1 © 2006 Sony Corporation Pi peprav systému postupujte podle uvedených pokyn (strana 9). 1 : OK : Nedrzet 2 3 Uzitecné informace o výrobcích Sony 2-679-858-11(2) 1 2 3 4 5 2-694-506-11(1) 1 2 3 Ped úplným odstranním ochranného pnového materiálu zapojte síový napájecí kabel do zásuvky, aby se vybila statická elektina, a potom kabel ihned odpojte. 2-670-722-21(2) Prvodce pro rychlé uvedení do provozu Provete kroky 1 az 9 pro rychlé uvedení systému do provozu. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodávanému s touto píruckou. 1 A B C D E F A B C D E F Dálkový ovladac RM-ANU005 (1) Baterie velikosti AA (typu R6) (2) Mízkový rám (1) Síový napájecí kabel (1) Srouby (2) Drátová anténa pro pásmo FM (1) Vlození baterií (B) do dálkového ovladace (A) 2 Prvodce pro rychlé uvedení do provozu Kontrola píslusenství Upevnní mízkového rámu (C) 3 Prvodce pro rychlé uvedení do provozu Pipojení TV antény / videorekordéru / DVD pehrávace 4 1 2 5D IN PC 1 2 (SmartLink) 5 OUT 3Kabel Scart* (není soucástí dodávky) 4Kabel Scart* (není soucástí dodávky) 1Koaxiální kabel (není soucástí dodávky) 2Kabel RF* (není soucástí dodávky) * Pokud nepipojujete videorekordér / DVD pehrávac, vynechejte kroky 2 az 4. 3 1 2 E Bzn dostupný silný provaz nebo etz Bzn dostupná skoba Prvodce pro rychlé uvedení do provozu Pipojení drátové antény pro pásmo FM (F) 5 1 2 Prvodce pro rychlé uvedení do provozu DVD DIGITAL OUT FM ANTENNA FM 75 COAXIAL OPTICAL F Zapnutí systému 6 2 1 D DVD (OK/Potvrzení) Prvodce pro rychlé uvedení do provozu TV MENU (Nabídka TV) Výbr jazyka TV a zem / oblasti 7 1 Language Select Language Výbr m Ulození Prvodce pro rychlé uvedení do provozu 2 Country Select Country Výbr ­ Ireland Nederland België/Belgique Luxembourg France Italia Schweiz/Suisse/Svizzera Deutschland Österreich Türkiye m Ulození Automatické ladní televizoru 8 1 Do you want to start automatic tuning ?Yes No Vyhledávání. . . Okno digitálního automatického ladní , Number of Services found 14 Searching. 40% Vyberte , , Yes (Ano)" Cancel: m Okno analogového automatického ladní Auto Tuning 2 Programmes found: TV MENU 5 Searching. . . Exit (Ukoncení) Výbr jazyka DVD (rychlé nastavení) 9 1 DVD Vyberte DVD vstup , Spustní 2 ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDS DANSK SVENSKA m Ulození Vás systém je nyní pipraven k pouzití. Prvodce pro rychlé uvedení do provozu LANGUAGE SETUP OSD: MENU: AUDIO: SUBTITLE: Výbr ENGLISH Ped pouzitím systému si prosím pectte cást , , Bezpecnostní informace" v tomto návodu k obsluze. [. . . ] *2 Uvdomte si prosím, ze se v nkterých zemích mze zobrazit , , [TV]". Select: Set: OK Back: End: MENU V nabídce , , Features (Funkce)" mzete nastavit níze uvedené polozky. Výbr polozek - viz , , Pohyb v nabídkách" (strana 38). , , PC Adjustment (Nastavení PC)" Pizpsobení obrazovky televizoru jako PC monitoru. , , Power Saving (Úspora energie)" Snízení píkonu systému. 1 2 Stisknutím tlacítka (OK) vyberte , , [PC Adjustment] (Nastavení PC)". Stisknutím tlacítek M/m vyberte nkterou z následujících polozek a stisknte (OK). · , , [Phase] (Fáze)": Nastavení obrazovky, pokud je cást zobrazovaného textu nebo obrázku nejasná. · , , [Pitch] (Geometrie)": Horizontální roztazení nebo zúzení velikosti obrazovky. · , , [H Center] (Horizontální poloha)": Posunutí obrazovky vlevo nebo vpravo. · , , [V Center] (Vertikální poloha)": Posunutí obrazovky nahoru nebo dol. · , , [Power Saving] (Úspora energie)": Pepnutí do pohotovostního rezimu, pokud není pijímán zádný signál z PC. · , , [Reset] (Obnovení výchozího nastavení)": Obnovení nastavení na výchozí hodnoty. Rada Tato polozka je dostupná pouze v rezimu PC. 1 2 Stisknutím tlacítka (OK) vyberte , , [Power Saving] (Úspora energie)". Stisknutím tlacítek M/m vyberte , , [Reduce] (Snízení)" a stisknte (OK). · , , [Standard] (Standardní)": Výchozí nastavení. · , , [Reduce] (Snízení)": Snízení píkonu televizoru. · , , [Picture Off] (Vypnutí obrazu)": Vypíná obraz. I pi vypnutém obrazu mzete poslouchat zvuk. , , Light Sensor (Snímac osvtlení)" Automaticky se optimalizují parametry obrazu v souladu s okolním osvtlením v místnosti. 1 2 Stisknutím tlacítka (OK) vyberte , , [Light Sensor] (Snímac osvtlení)". Stisknutím tlacítek M/m vyberte , , [On] (Zapnuto)" a stisknte (OK). Poznámka Pokud je v polozce , , Lift Mode (Rezim zvedání)" vybrána moznost , , AUTO (Automaticky)" a v polozce , , Power Saving (Úspora energie)" je vybrána moznost , , On (Zapnuto)", zvedací zaízení se automaticky zvedne, pokud se systém pepne do pohotovostního rezimu. 42CZ Nabídka , , Timer (Casovac)" Timer Sleep Timer Clock Set Timer Off Fri 20. 8 21:30 Off · Pokud stisknete tlacítko / , zbývající cas se zobrazí v minutách na obrazovce ped pepnutím systému do pohotovostního rezimu. , , Clock Set (Nastavení hodin)"* * Uvdomte si prosím, ze tato funkce nemusí být v nkterých zemích dostupná. 1 2 3 Stisknutím tlacítka (OK) vyberte , , [Clock Set] (Nastavení hodin)". Stejným zpsobem jako v kroku 2 nastavte msíc, rok a hodinu. Stisknutím tlacítek m/M nastavte minuty a stisknte (OK). Hodiny se spustí. Select: Set: OK Back: End: MENU V nabídce , , Timer (Casovac)" mzete nastavit níze uvedené polozky. Výbr polozek - viz , , Pohyb v nabídkách" (strana 38). Poznámky · Pokud je vybrán rezim radiopijímace, nelze v nabídce , , Timer (Casovac)" provádt zádná nastavení. · Pokud je v polozce , , Lift Mode (Rezim zvedání)" vybrána moznost , , AUTO (Automaticky)", zvedací zaízení se zvedne, pokud je systém vypnutý, nebo spustí, pokud je systém zapnut pomocí casovace (strana 74). 4 Pouzívání nabídek televizoru , , Timer (Casovac)"* Nastavení doby, po jejímz uplynutí se systém automaticky zapne / vypne. * Uvdomte si prosím, ze tato funkce nemusí být v nkterých zemích dostupná. , , Sleep Timer (Casovac automatického vypnutí)" Nastavení casového intervalu, po jehoz uplynutí se systém automaticky pepne do pohotovostního rezimu. 1 2 3 Stisknutím tlacítka (OK) vyberte , , [Timer] (Casovac)". Stisknutím tlacítek M/m vyberte , , [Set] (Nastavení)" a stisknte (OK). Stisknutím tlacítka , vyberte pozadované nastavení (, , [One Day] (Jednou)", , , [Daily] (Denn)", , , [Mon-Fri] (Po-Pá)" nebo , , [Weekly] (Týdn)") a stisknte (OK). Stisknutím tlacítek m/M vyberte , , [On Time] (Cas zapnutí)" nebo , , [Off Time] (Cas vypnutí)" a stisknte (OK). Stisknte tlacítko , a potom pomocí tlacítek </M/m/, nastavte cas zapnutí / vypnutí systému. [. . . ] Není mozno provádt nkteré funkce, jako je napíklad zastavení, vyhledávání, zpomalené pehrávání nebo opakované pehrávání. Zprávy na obrazovce se nezobrazují v pozadovaném jazyce. Disk není mozno vysunout a na displeji na pedním panelu je zobrazen nápis , , LOCKED (Uzamceno)". · V nabídce , , Setup (Nastavení)" v polozce , , [LANGUAGE SETUP] (Nastavení jazyka)" vyberte , , [OSD] (Nabídka na obrazovce)" a nastavte pozadovaný jazyk pro nabídky na obrazovce (strana 69). · Na pehrávaném DVD není vícejazycný zvukový doprovod zaznamenán. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY TAV-L1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY TAV-L1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag