Návod k použití SONY TA-F501ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY TA-F501ES. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY TA-F501ES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY TA-F501ES.


SONY TA-F501ES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (456 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY TA-F501ES (4297 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY TA-F501ES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-319-528-11(2) Integrovaný stereofonní zesilovac Návod k obsluze TA-F501ES ©2007 Sony Corporation VAROVÁNÍ Aby nedoslo k pozáru nebo zasazení elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Nezakrývejte ventilacní otvory tohoto pístroje novinami, ubrusy, závsy apod. , jinak hrozí nebezpecí pozáru. Aby nedoslo k pozáru nebo zasazení elektrickým proudem, nestavte na pístroj nádoby naplnné tekutinami (nap. Neinstalujte tento pístroj do stísnných prostor (nap. Nainstalujte tento pístroj tak, aby bylo mozno v pípad problém okamzit vytáhnout napájecí kabel ze síové zásuvky. Likvidace vyazených elektrických a elektronických zaízení (platí v Evropské unii a dalsích evropských zemích se samostatnými systémy sbru odpadu) Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, ze výrobek není dovoleno vyhazovat do bzného odpadu domácností. [. . . ] kalibraci) · MEASUREMENT COUNTDOWN (Odpocítávání mení) Na displeji se zobrazí odpocítávání casu (od 5 sekund do 1 sekundy). · MEASURING TONE (Mení signálu) Zobrazuje se bhem mení signálu (TONE). · COMPLETE (Dokonceno) Objeví se po úspsném dokoncení procesu mení. Podrobné informace o jednotlivých zprávách najdete v cásti , , Potvrzení/Ulození výsledk mení" (strana 14). · WARNING CODE (Varovný kód) [ :4x] Objeví se, pokud existuje varování pro výsledek mení. Podrobné informace o jednotlivých zprávách najdete v cásti , , Potvrzení/Ulození výsledk mení" (strana 14). pokracování Kdyz vyberete , , WRN CHECK" (Varování - provést kontrolu) Pokud se zobrazí varování k výsledku mení, zobrazí se podrobné informace. Stisknte tlacítko pro návrat ke kroku 1 v cásti , , Potvrzení/Ulození výsledk mení". Varovný kód WARNING 40 (Varování 40) Vysvtlení Zkuste provést mení v tichém prostedí. Pokud se pokusíte provést automatickou kalibraci znovu, mze se provést správn; mení vsak nelze provádt ve vsech druzích prostedí. 15CZ · NO WARNING (Zádné varování) Nejsou k dispozici zádné varovné informace. · ERROR CODE (Chybový kód) [ :3x] Objeví se tehdy, kdyz se mení nezdaí. Podrobné informace o jednotlivých zprávách najdete v cásti , , Potvrzení/Ulození výsledk mení" (strana 14). (Zkusit znovu?) Zobrazí se, abyste mohli v pípad chyby mení rozhodnout, zda provést mení znovu nebo zda se má mení ukoncit. · CANCEL (Zrusit) Objeví se, jestlize zrusíte mení. * TSP (Time Stretched Pulse - Casov prodluzený impuls) Signál TSP je vysoce pesný micí signál, který vyuzívá energii impulsu pro mení sirokého pásma v krátké period, od nízkých k vysokým frekvencím. Mnozství energie pouzité pro mení signál je dlezité z hlediska zajistní pesnosti mení v normálním vnitním prostedí (interiéry). Pouzívání TSP signál umozuje provádt efektivní mení signál. Nastavení pro zesilovac Prostednictvím nabídek System Settings (Nastavení systému) mzete provádt rzná nastavení pro pizpsobení zesilovace. 1 2 Stisknte tlacítko MENU. Stisknte tlacítko V pro zobrazení , , <1-System Settings>" (1 - Nastavení systému) a pak stisknte tlacítko pro otevení nabídky. Opakovaným stiskem tlacítka V/v zobrazte parametr, který chcete upravit. pro 3 4 5 6 7 Opakovaným stiskem tlacítka V/v vyberte nastavení, které chcete upravit. pro x CAL TYPE (Typ kalibrace) (Typ parametru) · ENGINEER (Zvukový technik) Nastavuje frekvenci tak, aby vyhovovala standardu Sony pro poslechové místnosti. · FULL FLAT (Zcela jednotná) Nastavuje jednotné mení frekvence z jednotlivých reprosoustav. Jestlize chcete provést dalsí nastavení, zopakujte kroky 3 az 6. x EQ CURVE EFFECT (Efekt ekvalizacní kivky) (Aktivuje/Deaktivuje mení ekvalizacní kivky) · OFF (Vypnuto) Deaktivuje mení ekvalizacní kivky. Po dokoncení mení je tento parametr automaticky nastaven na ON (Zapnuto). Poznámka Toto nastavení nelze vybrat díve, nez ulozíte výsledky mení (tovární nastavení). Návrat do nabídky o 1 úrove výse Stisknte tlacítko B. Ukoncení nabídky Stisknte tlacítko MENU. Poznámka Nkteré parametry a nastavení se mohou zobrazit na displeji se snízeným jasem. To znamená, ze bu nejsou dostupné, nebo mají pevnou hodnotu a jsou nemnné. 16CZ Parametry nabídky System Settings (Nastavení systému) Výchozí nastavení je podtrzeno. x D. RANGE COMP. [. . . ] · Zajistte, aby byla svorka U SIGNAL GND (Uzemnní signálu) uzemnná (pouze tehdy, kdyz je pipojen gramofon). Ocistte je pomocí hadíku mírn navlhceného v lihu. · Zkontrolujte, zda jsou správn pipojena zaízení (strana 6, 7). · Pomocí ovladace INPUT SELECTOR vyberte zdrojové zaízení (strana 10, 12). Dálkový ovladac Dálkový ovladac nefunguje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY TA-F501ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY TA-F501ES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag