Návod k použití SONY SU-PW3M

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SU-PW3M. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SU-PW3M bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SU-PW3M.


SONY SU-PW3M : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (634 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SU-PW3M (1645 ko)
   SONY SU-PW3M (3662 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SU-PW3M

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Podrobnjsí informace o recyklaci tohoto výrobku získáte u místních úad, spolecnosti zajisující likvidaci domácího odpadu nebo v obchod, kde jste výrobek zakoupili. Pro prodejce Sony Instalace tohoto výrobku vyzaduje odpovídající odborné znalosti. Pectte si prosím dkladn tento návod k obsluze, abyste byli schopni provést bezpecnou instalaci. Sony nenese zádnou odpovdnost za pípadné skody nebo zranní vzniklé v dsledku nesprávné manipulace nebo nevhodné instalace. Po instalaci pedejte tuto pírucku zákazníkovi. Bezpecnost Pi konstrukci výrobk znacky Sony se pihlízí k bezpecnosti. [. . . ] Nezapomete si pecíst výse uvedená bezpecnostní opatení a vnujte pozornost zejména bezpecnosti bhem instalace, údrzby a kontroly tohoto výrobku. Zajistte bezpecnou instalaci drzáku pro montáz na stnu na vhodnou stnu v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze. Pokud jsou kterékoliv sroubky uvolnné nebo vypadnou, mze drzák pro montáz na stnu spadnout na zem a zpsobit zranní nebo poskození majetku. Zajistte pouzití správných sroubk s ohledem na materiál stny a pevn pístroj nainstalujte pomocí cty nebo více sroubk M8 (nebo podobného typu). Dejte pozor, aby nedoslo k piskípnutí síového napájecího kabelu nebo pipojovacího kabelu. Pokud dojde k piskípnutí síového napájecího kabelu nebo pipojovacího kabelu mezi pístroj a stnu nebo jejich násilnému ohnutí nebo zkroucení, mze dojít k odizolování vnitních vodic a následnému zkratu nebo perusení elektrického obvodu. V dsledku toho mze dojít k pozáru nebo zasazení elektrickým proudem. 5 (CZ) Zajistte, aby byly pouzity dodávané sroubky a pipojovací soucásti pesn podle pokyn v tomto návodu k obsluze. Pokud pouzijete jiné (náhradní) polozky, mze dojít k pádu televizoru na zem a poranní osob nebo poskození televizoru. Zajistte, aby byla montáz drzáku provedena pesn podle postupu vysvtleného v tomto návodu k obsluze. Pokud jsou kterékoliv sroubky uvolnné nebo vypadnou, mze televizor spadnout na zem a zpsobit zranní osob nebo poskození televizoru. Po ádné instalaci televizoru vhodn zajistte kabely. Pokud by se do kabel zamotaly osoby nebo pedmty, mohlo by dojít ke zranní nebo poskození televizoru. Bhem instalace dejte pozor, abyste si neporanili ruce nebo prsty. Bhem instalace drzáku pro montáz na stnu nebo televizoru dejte pozor, abyste si neporanili ruce nebo prsty. Sroubky potebné pro pipevnní drzáku pro montáz na stnu na píslusnou stnu nejsou dodávaným píslusenstvím. Pi montázi drzáku pro montáz na stnu pouzijte vhodné sroubky s ohledem na materiál a strukturu stny. Zajistte pevné dotazení sroubk v urcených polohách. Pokud tak neuciníte, mze dojít k pádu televizoru na zem a zranní osob nebo poskození televizoru. Dejte pozor, abyste televizor bhem instalace nevystavili otesm. Pokud je televizor vystaven otesm, mze dojít k jeho pádu na zem nebo rozbití. Pi tom mze dojít ke zranní osob. Zajistte, aby byl televizor nainstalován na kolmou a rovnou stnu. Pokud tak neuciníte, mze televizor spadnout na zem a zpsobit zranní. 6 (CZ) Ped instalací Pokud je vás televizor vybaven letákem vysvtlujícím zpsob instalace drzáku pro montáz na stnu (, , Instalace drzáku pro montáz na stnu"), nezapomete si ped instalací tento leták pecíst. 2 Otevete balení a zkontrolujte soucásti. Krok 1: Kontrola soucástí potebných pro instalaci Modul desky (1) 1 Pedem si pipravte kízový sroubovák a vhodné sroubky v závislosti na materiálu stny (4 nebo více sroubk M8 (nebo podobného typu), nejsou dodávaným píslusenstvím). Hloubkový reproduktor Skoba (4) Montázní rám (1) Papírová sablona (1 sada 3 list) Sroubek (+B6 × L20) (4) Sroubek (+PSW5 × L14) (6) 7 (CZ) Krok 2: Rozhodnutí o umístní instalace 1 Polozte papírovou sablonu na rovnou kolmou stnu a urcete umístní instalace. Pomocí bzné lepicí pásky slepte dohromady 3 dodávané listy papírové sablony. Podrobné informace najdete v pokynech vytistných na papírové sablon. Mezi televizorem, stropem a vycnívajícími cástmi stny ponechte pimenou vzdálenost - viz následující obrázek. Poznámka Pokud máte v úmyslu vést kabely stnou, vyvrtejte do stny pedem otvor, aby mohly být kabely vtáhnuty do stny. Poloha otvoru pro kabely je vytistna na papírové sablon a uvedena na stran 17. Jednotka: mm (palce) 300 (11 13/16) 2 Podle papírové sablony a informací na stran 17 urcete polohu sroubk. Pokud máte v úmyslu vést kabely stnou, urcete rovnz polohu otvoru pro kabely a vyvrtejte do stny otvor. VAROVÁNÍ Stna, na kterou budete instalovat televizor, by mla být schopna udrzet hmotnost rovnou alespo ctynásobku hmotnosti televizoru (strana 16). V pípad poteby stnu dostatecným zpsobem vyztuzte. 100 (3 15/16) 100 (3 15/16) 8 (CZ) 100 (3 15/16) Krok 3: Instalace modulu desky na stnu 1 Pipevnte modul desky na stnu pomocí cty nebo více sroubk M8 (nebo podobného typu) (nejsou dodávaným píslusenstvím). Vyberte alespo 4 otvory pro sroubky se stejnou znackou zobrazenou na následujícím obrázku a dotáhnte pevn sroubky tak, aby nedoslo k jejich uvolnní. VAROVÁNÍ · Sroubky zajisující pipevnní drzáku pro montáz na stnu na píslusnou stnu nejsou dodávaným píslusenstvím. · Zajistte pouzití vhodných sroubk s ohledem na materiál a strukturu stny. Dejte pozor, abyste nezakopli o síový napájecí kabel nebo televizor - mohli byste se zranit. 2 Pichyte montázní rám na skoby v zadní cásti televizoru. Potom montázní rám posute a pipevnte pomocí dodávaných sroubk (+PSW5 × L14). Konektor hloubkového reproduktoru 1 Zmte polohu hloubkového reproduktoru. 1 Uvolnte 4 sroubky (2 na kazdé stran oprných ramen) pouzívané pro zajistní hloubkového reproduktoru proti pohybu piblizn o 3 otácky. 2 Posute hloubkový reproduktor zcela nahoru - viz následující obrázek. 3 Znovu dotáhnte 4 sroubky (uvolnné v kroku 1) pro zajistní hloubkového reproduktoru. Uvolnte (avsak neodstraujte) sroubky. Zadní cást televizoru Jemný hadík Poznámka Konektor hloubkového reproduktoru je umístn v pravé dolní cásti montázního rámu. Pi posouvání montázního rámu zajistte, aby byl hloubkový reproduktor pevn pipojen k televizoru. Jemný hadík Poznámka Pokud v kroku 2 neprovedete úplné posunutí hloubkového reproduktoru, bude konektor hloubkového reproduktoru umístný uprosted zadní dolní cásti televizoru a ventilacní otvory zablokovány a dojde k poskození výrobku. 11 (CZ) 3 Pipojte k televizoru síový napájecí kabel a spojovací kabel (kabely) dodávané k televizoru. Pipojte síový napájecí kabel a spojovací kabel (kabely) ke konektorm na zadní stran televizoru. Podrobné informace o pipojení síového napájecího kabelu a spojovacího kabelu (kabel) najdete v návodu k obsluze televizoru. Kdyz povedete napájecí kabel a spojovací kabely stnou, protáhnte je vámi vyvrtaným otvorem (strana 17). 4 Nainstalujte montázní rám (s televizorem) na modul desky. 1 Pidrzte montázní rám tak, aby se 2 centrální záezy na kazdé stran dotýkaly pomocných podpr na modulu desky. 2 Postupn zvednte montázní rám a televizor nahoru tak, aby zstaly centrální záezy spojené s pomocnými podprami na modulu desky. [. . . ] výkon 10 cm (2) 4 50 W 505 (19 29/32)* 15 (CZ) · Zajistte, aby tuto práci provádli minimáln 2 lidé. · Dejte pozor, abyste si nepiskípnuli své ruce nebo prsty. 420 (16 17/32) 480 (18 29/32) Tabulka rozmr pro instalaci televizoru A F C G 393 ± 0, 5 (15 15/32 ± 5/256) B D B E H Osová cára obrazovky Rozmry televizoru Model televizoru Jednotka: mm (palce) A B C D E KDE-W50A12U KE-W50A10E 1 336 (52 5/8) 789 (31 1/16) 89 (3 1/2) 343 (13 1/2) 56 (2 7/32) Délka pro kazdý montázní úhel Jednotka: mm (palce) Montázní F G H úhel (º) 0º 185 (7 5/16) 340 (13 13/32) 56 (2 7/32) 5º 245 (9 21/32) 327 (12 7/8) 66 (2 5/8) 10º 303 (11 15/16) 310 (12 7/32) 74 (2 15/16) 15º 359 (14 5/32) 291 (11 15/32) 80 (3 5/32) 20º 412 (16 1/4) 268 (10 9/16) 83 (3 9/32) Hmotnost Hmotnost (× 4)* 52 kg 208 kg * Stna, na kterou budete instalovat televizor, by mla být schopna udrzet hmotnost rovnou alespo ctynásobku hmotnosti televizoru. POZOR Tento drzák pro montáz na stnu je urcen k pouzití s výse specifikovanými výrobky. Pokud vlastníte jiný televizor, zkontrolujte prosím v návodu k obsluze, zda je mozno tento drzák pro montáz na stnu pouzít. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SU-PW3M

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SU-PW3M bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag