Návod k použití SONY SU-B461S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SU-B461S. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SU-B461S bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SU-B461S.


SONY SU-B461S : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (13543 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SU-B461S (3245 ko)
   SONY SU-B461S NOTES ON USE (464 ko)
   SONY SU-B461S USING THIS (TV STAND) WITH AN AUDIO SYSTEM (97 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SU-B461S

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Reprodukce, penos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. [. . . ] Pomocí kategorií najdte skladbu nebo epizodu vysílání podcast, kterou chcete poslouchat. Chcete-li vybrané soubory pehrát, stisknte navigacní tlacítko. Chcete-li pehrávání pozastavit, stisknte navigacní tlacítko, pro pokracování stisknte navigacní tlacítko znovu. Pehrávání ukoncíte stisknutím navigacního tlacítka dol. Slozka Hudba 91 Slozka Hudba Na dalsí polozku pejdete stisknutím navigacního tlacítka vpravo. Na zacátek polozky se vrátíte stisknutím navigacního tlacítka vlevo. Na pedchozí polozku se vrátíte, kdyz znovu stisknete navigacní tlacítko vlevo do 2 sekund od zahájení pehrávání skladby nebo epizody podcast. Chcete-li zapnout nebo vypnout náhodné pehrávání ( ), zvolte moznost Volby > Náhodn. Pro rychlé posunutí vped nebo vzad podrzte stisknuté navigacní tlacítko vpravo nebo vlevo. Chcete-li upravit stereováhu nebo posílit hloubky, zvolte moznost Volby > Nastavení zvuku. Chcete-li bhem pehrávání zobrazit vizualizaci, zvolte moznost Volby > Zobrazit vizualizaci. Chcete-li pehrávac ukoncit, zvolte moznost Volby > Konec. Chcete-li se vrátit do pohotovostního rezimu a ponechat pehrávac pracovat na pozadí, stisknte tlacítko Konec nebo podrzením stisknutého tlacítka pejdte do jiné aplikace. Menu Hudba Stisknte tlacítko a zvolte moznost Hudba > Hudeb. > Hudba. Chcete-li zapnout opakování aktuální polozky ( ), vsech polozek ( ) nebo opakování vypnout, zvolte moznost Volby > Opakování. Pi pehrávání epizod podcast jsou funkce náhodného pehrávání a opakování automaticky vypnuty. Menu Hudba obsahuje dostupnou hudbu. Volbou píslusné moznosti v menu Hudba mzete zobrazit vsechny skladby, seazené skladby nebo seznamy skladeb. Pokud je aplikace Hudební pehrávac spustna na pozadí a chcete otevít zobrazení Pehrávání, stisknte tlacítko multimédií. Chcete-li nastavit hlasitost, stisknte tlacítko hlasitosti. Seznamy skladeb 92 Chcete-li upravit zvuk pehrávané hudby, zvolte moznost Volby > Ekvalizér. Stisknte tlacítko a zvolte moznost Hudba > Hudeb. Vyberte zaízení, ve kterém má být soubor pehráván. Bezdrátové kopírování skladeb nebo epizod podcast Chcete-li kopírovat nebo penáset multimediální soubory z pístroje do jiného kompatibilního zaízení v domácí síti, vyberte soubor a zvolte moznost Volby > Pesouv. a kopírování > Aplikace Windows Media Player 10 mze zpsobovat zpozdné pehrávání soubor chránných technologií WMDRM penesených do pístroje. Na stránkách podpory spolecnosti Microsoft mzete získat opravu aplikace Windows Media Player 10 nebo novjsí, kompatibilní verzi pehrávace Windows Media Player. Sada Nokia Nseries PC Suite 1. 6 nebo novjsí. Kompatibilní verze aplikace Windows Media Player. Podrobnjsí informace o kompatibilit s aplikací Windows Media Player najdete na stránkách o výrobku na webovém serveru Nokia. 94 Penos hudby z pocítace Hudbu mzete penáset temi rznými zpsoby: Penos s aplikací Windows Media Player Funkce synchronizace hudby se mohou v rzných verzích aplikace Windows Media Player lisit. Dalsí informace najdete v píruckách a nápovd k aplikaci Windows Media Player. Pi rucní synchronizaci mzete vybrat skladby a seznamy, které chcete pesunout, zkopírovat nebo odebrat. Chcete-li synchronizovat hudbu s aplikací Windows Media Player, pipojte kompatibilní kabel USB a zvolte rezim pipojení Pehrávac médií. V pístroji musí být vlozena kompatibilní pamová karta. Rucní synchronizace Chcete-li pouzít aplikaci Nokia Music Manager ze sady Nokia Nseries PC Suite, pipojte kompatibilní datový kabel USB a zvolte rezim pipojení PC Suite. Pro penos soubor na kompatibilní pamovou kartu jsou k dispozici rezimy Penos dat a Pehrávac médií. 1. Po pipojení pístroje k aplikaci Windows Media Player vyberte pístroj v pravém navigacním okn (pokud je pipojeno více zaízení). 2. V levém navigacním okn vyhledejte hudební soubory v pocítaci, které chcete synchronizovat. Petáhnte skladby do seznamu synchronizace vpravo. Aplikace Windows Media Player i aplikace Nokia Music Manager ze sady Nokia Nseries PC Suite jsou optimalizovány pro penos hudebních soubor. [. . . ] Z tohoto dvodu není mozné zarucit pipojení za vsech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako napíklad v pípad lékaské pohotovosti, byste nikdy nemli spoléhat pouze na bezdrátový pístroj. Provádní tísového volání: 1. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. 180 Vypínejte pístroj v potenciáln výbusných prostorech a dodrzujte zde vsechna naízení a píkazy. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SU-B461S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SU-B461S bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag