Návod k použití SONY STR-DH820

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DH820. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DH820 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DH820.


SONY STR-DH820 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6024 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DH820 QUICK START GUIDE (1396 ko)
   SONY STR-DH820 GUI (GRAPHICAL USER INTERFACE) MENU LIST (545 ko)
   SONY STR-DH820 (6821 ko)
   SONY STR-DH820 DATASHEET (192 ko)
   SONY STR-DH820 GUI MENU LIST (523 ko)
   SONY STR-DH820 QUICK START GUIDE (2184 ko)
   SONY STR-DH820 QUICK SETUP GUIDE (2184 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DH820

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-266-497-11(2) (CZ) Vícekanálový pijímac AV Návod k obsluze STR-DH820 © 2011 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili riziko vzniku pozáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti nebo vlhkosti. Abyste snízili riziko pozáru, nepikrývejte vtrací otvor pístroje novinami, ubrusy, závsy atd. Nepokládejte na pístroj otevené zdroje ohn, jako jsou zapálené svícky. Abyste snízili riziko vzniku pozáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj zdrojm kapání a stíkání a nepokládejte na nj pedmty naplnné tekutinami, jako jsou vázy. Neinstalujte pístroj do stísnného prostoru, jako je knihovna nebo vestavná skíka. [. . . ] Ped pouzitím pipojte k receiveru antény FM a AM (strana 33). Tip Stupnice ladní pro rucní ladní je zobrazena níze. Oblast USA, Kanada Evropa, Austrálie, Taiwan FM 100 kHz 50 kHz AM 10 kHz* 9 kHz Automatické ladní stanice (Auto Tuning) 1 2 Zvolte "Auto Tuning", poté stisknte nebo b. Stisknte V/v. Stisknte V pro hledání od nejnizsích po nejvyssí, stisknte v pro hledání od nejvyssí do nejnizsí. Operace tuneru * Stupnici ladní AM lze zmnit (strana 52). SHIFT V pípad spatného stereo píjmu FM 1 Pomocí Auto Tuning, Direct Tuning nalate Tlacítka císlic stanici, kterou chcete poslouchat (strana 51), nebo vyberte pednastavenou stanici, kterou pozadujete (strana 52). 4 Zvolte "MONO", poté stisknte . Rucní ladní stanice (Direct Tuning) GUI MODE V/v/b, Frekvenci stanice mzete zadat pímo pomocí tlacítek císlic. 1 TOOLS/ OPTIONS MENU Zvolte "Direct Tuning", poté stisknte nebo b. Stisknte tlacítko SHIFT, potom stisknte tlacítka císlic pro vlození frekvence. Píklad 1: FM 102, 50 MHz Zvolte 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*) Píklad 2: AM 1 350 kHz Zvolte 1 b 3 b 5 b 0 * Stisknte 0 pouze pro modely pro Evropu, Austrálii a Taiwan. pokracování 2 1 Stisknte GUI MODE. Stisknte tlacítko MENU, pokud se na obrazovce TV neobjeví nabídka GUI. 51CZ Tip Zmte smr obloukové antény pro optimální píjem pi ladní stanice AM. 3 Stisknte . Pednastavení stanic rádia FM/AM (Preset Tuning) Mzete ulozit az 30 FM a 30 AM stanic jako své oblíbené. Nemzete-li naladit stanici Zobrazí se "­ ­ ­ . ­ ­ MHz" a obrazovka se vrátí na soucasnou frekvenci. Pokud stále nemzete naladit stanici, frekvence se mozná ve vasí oblasti nepouzívá. V/v/B/b, Zmna stupnice ladní AM (Pouze u model pro USA a Kanadu) Pomocí tlacítek na receiveru mzete mnit stupnici ladní AM buto na 9 kHz, nebo 10kHz. ?/1 TOOLS/ OPTIONS 1 Nalate stanici, kterou chcete pednastavit, pomocí Auto Tuning (strana 51) nebo Direct Tuning (strana 51). Stisknte TOOLS/OPTIONS. Zobrazí se nabídka voleb. 2 3 TUNING MODE Zvolte "Memory", poté stisknte nebo b. Vyberte císlo pednastavené stanice a stisknte . Stanice se ulozí jako zvolené pednastavené císlo. 1 2 3 Stisknte tlacítko ?/1 pro vypnutí receiveru. Zmte soucasnou stupnici ladní AM na 9 kHz (nebo 10 kHz). Pro resetování stupnice na 10 kHz (nebo 9 kHz) opakujte výse uvedený postup. 4 5 Opakujte kroky 1 az 4 pro ulození dalsích stanic. Stanice mzete ukládat následovn: · Pásmo AM: AM 1 az AM 30 · Pásmo FM: FM 1 az FM 30 Poznámka Kdyz zmníte stupnici ladní, budou vsechny pednastavené stanice smazány. 52CZ Ladní pednastavených stanic Píjem vysílání RDS (pouze modely pro Evropu, Austrálii a Taiwan) Tento receiver vám umozuje pouzívat systém rozhlasových dat (RDS), který umozuje rozhlasovým stanicím odesílat dalsí informace spolu s bzným programovým signálem. Receiver nabízí pohodlné funkce RDS, jako je zobrazení jména programové sluzby. RDS je k dispozici pouze pro stanice FM. * * Ne vsechny stanice poskytují sluzbu RDS a také neposkytují stejné sluzby. Neznáte-li sluzby RDS ve vasí oblasti, pro získání podrobných informací si zkontrolujte své místní rozhlasové stanice. 1 2 Zvolte " FM FM" nebo " AM AM" z nabídky, poté stisknte nebo b. Vyberte pednastavenou stanici, kterou pozadujete. Císla pednastavení 1 az 30 jsou k dispozici. Pojmenování pednastavených stanic (Name Input) Operace tuneru 1 2 3 4 Na obrazovce " FM FM" nebo " AM AM" vyberte pednastavené císlo, které chcete pojmenovat. Stisknte TOOLS/OPTIONS. Zobrazí se nabídka voleb. Jednoduse vyberte stanici v pásmu FM. Kdyz naladíte stanici, která poskytuje sluzby RDS, rozsvítí se "RDS" a na obrazovce TV a zobrazovacím panelu se objeví název programové sluzby. * Nepijímáte-li vysílání RDS, název programové sluzby se neobjeví. Zvolte "Name Input" poté , stisknte nebo b. Stisknte opakovan tlacítko V/v pro výbr znaku, poté stisknte b. Mzete posunout pozici vstupu zpt a vped stisknutím tlacítka B/b. Poznámky · RDS nemusí správn fungovat, nevysílá-li naladná stanice signál RDS nebo je signál slabý. · Nkterá písmena, která mohou být zobrazena na obrazovce TV, nemohou být zobrazena na zobrazovacím panelu. 5 Zopakujte krok 4 pro vlození znak jeden po druhém, poté stisknte . Název, který jste vlozili, je registrovaný, Tip Kdyz je zobrazen název programové sluzby, mzete ovit frekvenci opakovaným stisknutím tlacítka DISPLAY (strana 80). 53CZ Pouzití zvuku surround Pi pouzití této funkce lze mnit pouze hlasitost a úrove pedních reproduktor. DIRECT", kdyz máte vybráno GAME a USB jako vstup. Výbr zvukového pole Tento receiver dokáze vytvoit vícekanálový zvuk surround. Mzete zvolit jedno z optimalizovaných zvukových polí ze pedprogramovaných zvukových polí receiveru. SOUND FIELD +/­ Rezim Auto Format Direct (A. F. D. ) Rezim Auto Format Direct (A. F. D. ) vám umozuje poslouchat hi-fi zvuk a zvolit rezim dekódování pro poslech 2-kanálového stereo zvuku jako vícekanálového zvuku. x A. F. D. Auto) Stisknte opakovan tlacítko SOUND FIELD +/­ pro výbr pozadovaného zvukového pole. Mzete také pouzít tlacítka 2CH/A. DIRECT, A. F. D. , MOVIE (HD-D. C. S. ) nebo MUSIC na receiveru. [. . . ] ­ Nahrávací zaízení (rekordér disk Blu-ray, DVD rekordér atd. ): az 3 zaízení ­ Pehrávací zaízení (pehrávac disk Blu-ray, DVD pehrávac atd. ): az 3 zaízení ­ Zaízení typu tuner: az 4 zaízení ­ Receiver AV (audio systém): az 1 zaízení Dálkové ovládání TV nelze pouzívat pro ovládání pipojeného zaízení pi pouzití funkce ovládání HDMI. · V závislosti na pipojeném zaízení a TV je mozné, ze budete muset provést nastavení zaízení a TV. Nahlédnte do návod k obsluze dodávaných s kazdým zaízením a TV. · Zmte vstup receiveru na vstup HDMI pipojený k zaízení. Dálkové ovládání Dálkové ovládání nefunguje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DH820

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DH820 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag