Návod k použití SONY STR-DA7100ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DA7100ES. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DA7100ES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DA7100ES.


SONY STR-DA7100ES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6067 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DA7100ES TEXT NOT TRANSLATED (1742 ko)
   SONY STR-DA7100ES (3959 ko)
   SONY STR-DA7100ES (4039 ko)
   SONY STR-DA7100ES annexe 1 (3984 ko)
   SONY STR-DA7100ES annexe 2 (4338 ko)
   SONY STR-DA7100ES annexe 3 (3984 ko)
   SONY STR-DA7100ES annexe 4 (4338 ko)
   SONY STR-DA7100ES DATASHEET (4641 ko)
   SONY STR-DA7100ES QUICK SETUP (1824 ko)
   SONY STR-DA7100ES REFERENCE GUIDE (1310 ko)
   SONY STR-DA7100ES PRODUCT BROCHURE (4641 ko)
   SONY STR-DA7100ES QUICK SETUP GUIDE (1824 ko)
   SONY STR-DA7100ES Installation Guide (1824 ko)
   SONY STR-DA7100ES TECHNICAL BACKGROUND (1310 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DA7100ES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-320-745-13 (1) Receiver FM Stereo/ FM-AM Návod k obsluze Záznam pro majitele Model a výrobní císla jsou uvedena na zadním panelu pístroje. Výrobní císlo si poznamenejte do níze uvedeného rámecku. Tato císla pouzijte, kdykoli se budete v souvislosti s tímto výrobkem obracet na svého prodejce Sony. Císlo modelu Výrobní císlo STR-DA7100ES ©2005 Sony Corporation VAROVÁNÍ Aby se snízilo nebezpecí vzniku ohn nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti nebo vlhkosti. Abyste pedesli vzniku ohn, nezakrývejte vtrací otvory na pístroji novinami, ubrusy na stl, závsy, záclonami a podobn. [. . . ] Pak mzete snadno naladit stanice, které casto posloucháte. Ukládání rozhlasových stanic na pedvolby 1 5 2 4, 6 Poznámky · V prbhu operace uspoádávání podle abecedy nestiskejte zádné tlacítko na receiveru ani na dálkovém ovladaci, krom prvku ?/1. · Pokud se pesthujete do jiné oblasti, zopakujte tento postup pro ulození stanic v této nové oblasti. · Dalsí podrobnosti o ladní ulozených rozhlasových stanic, viz cást "Naladní stanic pedvoleb" na stránce 79. · Pokud po naladní stanic tímto postupem zmníte umístní antény, nemusí být ulozená nastavení platná. Pokud se to stane, znovu zopakujte tento postup pro naladní stanic. 1 2 3 Otocte volicem vstup (INPUT SELECTOR) a zvolte tuner. Stisknte tlacítko FM/AM pro volbu vlnového pásma "FM" nebo "AM". Stanici, kterou chcete ulozit na pedvolbu, nalate pomocí funkce automatické ladní (stránka 76) nebo pímým ladním (Direct Tuning) (stránka 76). V pípad poteby pepnte píjmový rezim FM (stránka 76). 4 Stisknte tlacítko MEMORY/ ENTER. Na displeji se na nkolik sekund zobrazí nápis "MEMORY". Pedtím, nez nápis zmizí, provete kroky 5 a 6. 78CZ 5 Stisknte tlacítko PRESET TUNING + nebo PRESET TUNING ­ pro volbu císla pedvolby. Pokud chcete pepnout stránku pamti, stisknte na dálkovém ovladaci tlacítko SHIFT. Pokud nápis "MEMORY" zmizí díve, nez zvolíte císlo pedvolby stanice, zacnte opt od kroku 4. 2 Opakovan stisknte tlacítko PRESET TUNING +/­ pro volbu pozadované stanice na pedvolb. Po kazdém stisknutí tlacítka mzete zvolit císlo pedvolby stanice následovn: tA1yA2y. . . yA0yB1yB2y. . . yB0T tC0y. . . yC2yC1T Ovládání zesilovace 6 Opt stisknte tlacítko MEMORY/ENTER. Stanice je ulozena pod zvoleným císlem pedvolby. Pokud nápis "MEMORY" zmizí díve, nez stisknete tlacítko MEMORY/ENTER, zacnte opt od kroku 4. Pomocí dálkového ovladace 1 Stisknte tlacítko volice vstup (INPUT 2 SELECTOR) a pak posute klávesu pro snadné rolování v seznamu vstup na volbu "TUNER". Posute klávesu pro snadné rolování na císlo pozadované pedvolby a pak klávesu stisknte pro výbr volby. 7 Zopakujte kroky 2 az 6 pro ulození dalsí stanice na pedvolbu. Pojmenování stanic na pedvolbách Naladní stanic pedvoleb 1 1 2 3 5, 6 4 1 Stisknte tlacítko volice vstup (INPUT SELECTOR) a pak ze seznamu vstup zvolte "TUNER". Mzete také pouzít volic vstup (INPUT SELECTOR) na receiveru. 2 1 Otocte volicem vstup (INPUT SELECTOR) a zvolte tuner. pokracování 79CZ 2 3 Opakovan stisknte tlacítko >, az se zobrazí menu SUB. Posute klávesu pro snadné rolování na volbu "PRESET +" nebo "PRESET ­" a pak klávesu opakovan stisknte pro naladní stanice na pedvolb, pro kterou chcete vytvoit indexový název (stránka 76). Opakovan stisknte tlacítko MAIN MENU pro volbu polozky "TUNER" a pak ovládací tlacítko stisknte. Mzete také pouzít tlacítko MAIN MENU na receiveru. Pouzívání systému RDS (RDS) (Pouze modely s kódem oblasti CEL) Tento receiver umozuje rovnz pouzívání systému RDS (Radio Data System), který poskytuje rozhlasovým stanicím moznost odesílat krom bzného programového signálu také doplující informace. Informace systému RDS je mozno zobrazovat. 4 Píjem vysílání v systému RDS Zvolte stanici v pásmu FM pomocí pímého ladní (stránka 76), automatického ladní (stránka 76) nebo ladní z pedvolby (stránka 78). Jakmile naladíte stanici, která poskytuje sluzby RDS, rozsvítí se indikátor RDS a na displeji se zobrazí název programové sluzby. 5 6 Posute ovládací tlacítko V/v pro volbu polozky "NAME IN". Mzete rovnz pouzívat tlacítko MENU na receiveru. Stisknte ovládací tlacítko. Mzete rovnz pouzívat tlacítko MEMORY/ENTER na receiveru. Postupujte podle popisu, uvedeného v cásti "Vytvoení indexového názvu" (stránka 61). Poznámka Systém RDS nemusí pracovat správn, pokud naladná stanice nevysílá správn signál RDS nebo pokud je signál stanice slabý. Zobrazení informací RDS Pi píjmu stanice RDS opakovan stisknte tlacítko DISPLAY. Po kazdém stisknutí tlacítka se informace RDS na displeji cyklicky zmní následovn: Horní úrove Zobrazuje se jedna z následujících polozek spolecn s vlnovým pásmem a císlem pedvolby: · PS (název programové sluzby)a) · Soucasný název staniceb) · Frekvence Dolní úrove Indikace PTY (typ programu)c) t indikace RT (Radiotext) d) t indikace CT (cas) (ve formátu 24 hodin) t aktuální pouzité zvukové pole a) Tato informace se rovnz zobrazí u FM stanic, které nevysílají v systému RDS. 80CZ b) Zobrazí se pouze tehdy, pokud je stanice na pedvolb opatena indexem. d) Textové zprávy odesílané stanicí RDS. Indikace typu Popis programu Wether & Metr Finance Informace o pocasí. Burzovní a financní zprávy atd. Poznámky · Pokud je pijato nouzové hlásení, vydané vládními úady, bliká na displeji nápis, "Alarm-Alarm!". · Pokud stanice neposkytuje urcitou sluzbu RDS, zobrazí se na displeji nápis "No XX" (jako je napíklad "No Clock Time"). · Pokud vysílá stanice data radiotextu, jsou zobrazována se stejnou rychlostí, jako jsou vysílána stanicí. Jakákoliv zmna tohoto tempa se odrází v rychlosti zobrazování tchto dat. Children's Progs Programy pro dti. Social Affairs Religion Phone In Programy o lidech a vcech, které je ovlivují. Programy, v nichz veejnost prezentuje své názory a pohledy prostednictvím telefonu nebo veejného fóra. Ovládání zesilovace Popis typ program Indikace typu Popis programu News Current Affairs Information Zpravodajské programy. [. . . ] PROTECTOR/CHECK CODE 13 Napájecí cást receiveru je pehátá. Vypnte receiver, nechejte jej chvíli zchládnout a pak jej opt zapnte. PROTECTOR/CHECK CODE 14 Vypnte receiver a zkontrolujte, zda se stední vodic kabelu reprosoustavy nedotýká receiveru nebo jiných reprosoustav a pak jej opt zapnte. PROTECTOR/CHECK CODE 21 Vypnte receiver a obrate se na svého nejblizsího prodejce Sony. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DA7100ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DA7100ES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag