Návod k použití SONY STR-DA6400ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DA6400ES. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DA6400ES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DA6400ES.


SONY STR-DA6400ES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (17808 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DA6400ES (13391 ko)
   SONY STR-DA6400ES NOTICE (13491 ko)
   SONY STR-DA6400ES annexe 1 (2509 ko)
   SONY STR-DA6400ES annexe 2 (3564 ko)
   SONY STR-DA6400ES annexe 3 (15000 ko)
   SONY STR-DA6400ES DATASHEET (423 ko)
   SONY STR-DA6400ES DIMENSION DIAGRAM (246 ko)
   SONY STR-DA6400ES QUICK START GUIDE (2362 ko)
   SONY STR-DA6400ES USING NETWORK FEATURES (4558 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DA6400ES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-875-814-21(1) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DA6400ES ©2009 Sony Corporation 4-104-900-21(1) Vícekanálový AV receiver Pouzití síových funkcí STR-DA6400ES ©2009 Sony Corporation Poznámky k této pírucce Nejdíve si prosím pectte návod k obsluze dodaný s receiverem. Tato pírucka vychází z pedpokladu, ze jste schopni zvládnout základní ovládání receiveru po provedení základního zapojení a nastavení podle návodu k obsluze. Poznámky k síové funkci receiveru · Síová funkce receiveru podporuje standard DLNA (Digital Living Network Alliance). Pi pouzití DLNA kompatibilních zaízení ve vasí domácí síti budete moci pehrávat analogové audio signály pomocí DLNA kompatibilního zaízení (výrobky DLNA CERTIFIEDTM), na kterém je uvedeno logo DLNA a které podporuje stejné funkce jako tento receiver. Rovnz mzete pehrávat obsah (hudbu, fotografie a videa), který je ulozen na DLNA kompatibilním zaízení (výrobky DLNA CERTIFIEDTM) s logem DLNA uvedeným na zaízení. [. . . ] Pro rychlé snízení nebo zvýsení úrovn hlasitosti: stisknte tlacítko a podrzte jej stisknuté. Pro jemné nastavení hlasitosti: stisknte tlacítko a ihned jej uvolnte. Opakovaným stisknutím tlacítek V/v vyberte polozku , , Name Input" (Zadání názvu) a stisknte tlacítko . Na obrazovce se zobrazí softwarová klávesnice. 4 5 Stisknutím tlacítek V/v/B/b a postupn zadejte pozadované znaky. Stisknutím tlacítek V/v/B/b vyberte moznost , , Finish" (Dokoncit) a stisknte tlacítko . Zadaný název bude ulozen. Aktivace funkce vypnutí zvuku Stisknte tlacítko MUTING (Vypnutí zvuku) na dálkovém ovladaci. Pro zrusení této funkce znovu stisknte tlacítko MUTING (Vypnutí zvuku) na dálkovém ovladaci nebo stisknte tlacítko MASTER VOL + (Celková hlasitost) pro zvýsení hlasitosti. Zrusení zadávání názvu Stisknutím tlacítek V/v/B/b vyberte moznost , , Cancel" (Zrusit) a stisknte tlacítko . Zabránní poskození reprosoustav Nez vypnete receiver, snizte úrove hlasitosti. Zmna zobrazovaných polozek (List Mode) (Rezim seznamu) Po výbru nabídky , , Input" (Vstup) mzete zmnit zobrazované polozky. 126CZ 1 Opakovaným stisknutím tlacítek V/v v obrazovce nabídky , , Input" (Vstup) vyberte pozadovaný vstup. Stisknte tlacítko OPTIONS (Moznosti). Zobrazí se nabídka mozností. 2 3 Pehrávání zvuku/obrazu ze zaízení pipojených k adaptéru DIGITAL MEDIA PORT Adaptér DIGITAL MEDIA PORT umozuje poslech zvuku/obrazu z penosného audio zaízení nebo pocítace. Dostupné adaptéry DIGITAL MEDIA PORT se lisí v závislosti na oblasti. Podrobné informace o pipojení adaptéru DIGITAL MEDIA PORT - viz cást , , Pipojení zaízení s digitálními audio vstupy/výstupy" (strana 96). Mzete pouzít následující adaptéry Sony DIGITAL MEDIA PORT: · Bezdrátový Bluetooth audio adaptér TDMBT1 · Adaptér DIGITAL MEDIA PORT TDMNW1/NW10 · Adaptér DIGITAL MEDIA PORT TDMiP1/iP10/iP50 · Adaptér DIGITAL MEDIA PORT TPMMP10 Adaptér DIGITAL MEDIA PORT je volitelné píslusenství. Poznámky · Nepipojujte jiný adaptér nez DIGITAL MEDIA PORT. · Ped odpojením adaptéru DIGITAL MEDIA PORT vypnte receiver pomocí dálkového ovladace. · Nepipojujte nebo neodpojujte adaptér DIGITAL MEDIA PORT, pokud je receiver zapnutý. · Podle typu adaptéru DIGITAL MEDIA PORT mze být k dispozici rovnz obrazový výstup. · Nepipojujte k receiveru adaptér DIGITAL MEDIA PORT, který pouzívá síovou funkci, jako napíklad bezdrátový síový audio adaptér TDMNC1. Pehrávání Opakovaným stisknutím tlacítek V/v vyberte polozku , , List Mode" (Rezim seznamu) a stisknte tlacítko . Opakovaným stisknutím tlacítek V/v vyberte polozku, kterou chcete zobrazit, a stisknte tlacítko . · Input Assign (Piazení vstup) V seznamu bude zobrazen název vstupu a vstupní audio/video konektor piazený vstupu. · Sound Field (Zvukové pole) V seznamu bude zobrazen název vstupu a zvukové pole vybrané pro vstup. · A/V Sync (A/V synchronizace) V seznamu bude zobrazen název vstupu a zpozdní nastavené v polozce , , A/V Sync" (A/V synchronizace) pro vstup. 4 pokracování 127CZ Síovou funkci receiveru lze pouzívat, aniz by byl pipojen adaptér DIGITAL MEDIA PORT. Podrobné informace o síové funkci - viz pírucka , , Pouzití síových funkcí" dodaná s tímto návodem k obsluze. 4 Opakovaným stisknutím tlacítek V/v vyberte moznost , , DMPORT1", , , DMPORT2" nebo zaízení pipojené k adaptéru DIGITAL MEDIA PORT a stisknte tlacítko . Zaízení pipojené k adaptéru DIGITAL MEDIA PORT bude rozpoznáno a nápis , , DMPORT1" a , , DMPORT2" na obrazovce se zmní na název píslusného zaízení, který bude zobrazen spolecn s ikonou. Pokud nelze pipojené zaízení rozpoznat, bude na obrazovce televizoru zobrazen nápis , , DMPORT1" nebo , , DMPORT2". Ikona DMPORT Pipojené zaízení Je pipojeno jiné nez níze uvedené zaízení. Je pipojen rozpoznaný mobilní telefon. AMP V/v/b, iPod Walkman MENU Bluetooth Mobile Phone MASTER VOL 5 Na zaízení pipojeném k adaptéru DIGITAL MEDIA PORT vyberte skladbu, kterou chcete pehrát. Stisknte tlacítko MASTER VOL +/­ (Celková hlasitost) pro nastavení hlasitosti. 1 2 3 Stisknte tlacítko AMP (Zesilovac). Receiver lze ovládat pomocí dálkového ovladace. 6 Stisknte tlacítko MENU (Nabídka). Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka. Opakovaným stisknutím tlacítek V/v vyberte nabídku , , Music" (Hudba) nebo , , Video" (Video) a stisknte tlacítko nebo b. 128CZ 4 Ovládání adaptéru TDMiP1/iP50 pomocí GUI nabídky receiveru Ujistte se, ze je vybrán rezim , , System GUI" (GUI systému) v kroku 4 cásti , , Zmna ovládací obrazovky pi pouzívání adaptéru DIGITAL MEDIA PORT" (strana 130). Opakovaným stisknutím tlacítek V/v vyberte zaízení pipojené k adaptéru DIGITAL MEDIA PORT, ze kterého chcete spustit pehrávání, a stisknte tlacítko . Pehrávání Zobrazí se seznam polozek obsahu. 5 Stisknutím tlacítek V/v/B/b a vyberte skladbu nebo obsah ze zobrazeného seznamu polozek. Následující seznam polozek obsahu je uveden pouze jako píklad. Podle zaízení pipojeného k receiveru se mohou polozky lisit. AMP Pro pehrávac iPod Hudba Seznamy skladeb - seznam skladeb - skladba Interpreti - interpret - album - skladba Alba - album - skladba Skladby - skladby Zánry - zánr - interpret - album - skladba Skladatelé - skladatel - album - skladba V/v/b, Video Audioknihy - skladba OPTIONS Filmy - obsah TV poady - epizoda - obsah MENU Hudební videoklipy - interpret - obsah Video podcast - epizoda - obsah 1 2 3 6 Stisknte tlacítko AMP (Zesilovac). Receiver lze ovládat pomocí dálkového ovladace. Stisknte tlacítko MASTER VOL +/­ (Celková hlasitost) pro nastavení hlasitosti. Stisknte tlacítko MENU (Nabídka). Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka. Výbr rezimu pehrávání 1 Opakovaným stisknutím tlacítek V/v vyberte nabídku , , Music" (Hudba) nebo , , Video" (Video) a stisknte tlacítko nebo b. Podle krok v cásti , , Ovládání adaptéru TDM-iP1/iP50 pomocí GUI nabídky receiveru" (strana 129) spuste pehrávání pozadované skladby. pokracování 129CZ 2 3 Stisknte tlacítko OPTIONS (Moznosti). Zobrazí se nabídka mozností. x Audiobook Speed (Rychlost pehrávání audio knihy) (pouze TDM-iP50) Nastavení rychlosti pehrávání audio knihy. · Low (Nízká) Nizsí rychlost pehrávání. [. . . ] · V opacném pípad nastavte polozku , , Audio Out" (Audio výstup) v nabídce HDMI na: ­ , , TV+AMP" (Televizor a zesilovac), pokud chcete poslouchat zvuk z reproduktor televizoru a reprosoustav receiveru, ­ , , AMP" (Zesilovac), pokud chcete poslouchat zvuk z reprosoustav receiveru. · Pokud je na receiveru vybrán TV vstup, nemzete poslouchat zvuk ze zaízení pipojeného k receiveru: ­ pokud chcete sledovat program ze zaízení pipojeného k receiveru, zmte vstup receiveru na HDMI, ­ pokud chcete sledovat TV vysílání, zmte TV kanál, ­ bhem sledování programu ze zaízení pipojeného k televizoru vyberte zaízení nebo vstup, který chcete sledovat. · Pi pouzití funkce Control for HDMI (Ovládání pes HDMI) nelze ovládat pipojené zaízení pomocí dálkového ovladace televizoru: ­ v závislosti na pipojeném zaízení a na televizoru mze být nutné provést nastavení pipojeného zaízení a televizoru. Viz návod k obsluze píslusného zaízení a televizoru, ­ zmte vstup receiveru na vstup HDMI, který je pouzit pro pipojení zaízení. Dálkový ovladac Dálkový ovladac nepracuje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DA6400ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DA6400ES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag