Návod k použití SONY STR-DA5200ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY STR-DA5200ES. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY STR-DA5200ES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY STR-DA5200ES.


SONY STR-DA5200ES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6746 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY STR-DA5200ES (22694 ko)
   SONY STR-DA5200ES (10575 ko)
   SONY STR-DA5200ES NOTICE (10575 ko)
   SONY STR-DA5200ES annexe 1 (22849 ko)
   SONY STR-DA5200ES annexe 2 (22849 ko)
   SONY STR-DA5200ES DATASHEET (499 ko)
   SONY STR-DA5200ES QUICK SETUP (2198 ko)
   SONY STR-DA5200ES PRODUCT BROCHURE (540 ko)
   SONY STR-DA5200ES QUICK SETUP GUIDE (2198 ko)
   SONY STR-DA5200ES Installation Guide (2198 ko)
   SONY STR-DA5200ES A LIST OF PLAYABLE USB DEVICES (96 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY STR-DA5200ES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-687-418-11(2) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DA5200ES ©2006 Sony Corporation STR-DA5200ES Seznam podporovaných USB zaízení Prostednictvím vaseho systému mzete pehrávat hudbu apod. Jiná USB zaízení nelze s tímto receiverem pouzívat. Ovené digitální pehrávace hudby Sony (stav platný v cervnu 2006) Název výrobku Walkman® Název modelu NW-E002/E003/E005, NW-A1000/A3000, NW-A605/A607/A608, NW-E503/E505/E507, NW-E403/E405/E407, NW-E303/E305/E307, NW-E205/E207, NW-HD1/HD2/HD3/HD5 Ovená pamová USB zaízení Sony Název výrobku MICRO VAULT Název modelu USM16A/32A/64A/128A/256A USM32U2/64U2/128U2/256U2/512U2 USM32D/64D/128D/256D/512D/1GD USM128E/256E/512E/USM1GE/USM2GE USM512EX/USM1GEX/USM2GEX AZ-RM128P/RM256P Pavit Series ©2006 Sony Corporation 2-887-182-11 (1) 2-687-419-11(1) STR-DA5200ES Prvodce rychlým nastavením ©2006 Sony Corporation Tento prvodce rychlým nastavením popisuje, jak pipojit Super Audio CD/CD pehrávac, DVD pehrávac, televizor, reprosoustavy a subwoofer, abyste si mohli vychutnávat vícekanálový prostorový zvuk. Podrobnjsí informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném s receiverem. V návodu k obsluze se pro vysvtlení pouzívají obrázky modelu STR-DA5200ES. 1: Instalace reprosoustav Výse uvedené obrázky zobrazují píklad konfigurace 7. 1kanálového systému reprosoustav (sedm reprosoustav a jeden subwoofer). [. . . ] c) Software zakódovaný s píznakem oznacujícím, ze jsou k dispozici jak signály DTS-ES Matrix tak i 5. 1kanálové signály. d) Software se zakódovanými 5. 1kanálovými signály i s rozsíeným datovým proudem navrzeným pro návrat tchto signál do diskrétních 6. 1 kanál. Diskrétní signály 6. 1 kanál pedstavují signály specifické pro disky DVD, které se nepouzívají v kinech. e) Pokud jsou pipojeny dv zadní prostorové reprosoustavy, bude zvuk vystupovat ve formátu 7. 1 kanál. Parametr Nastavení Dekódování reprozadních soustav prostorových kanál 7. 1 kanál Filmový dekodér vyhovující formátu Dolby Pro Logic IIx Maticový dekodér vyhovující formátu Dolby Digital EX Hudební dekodér vyhovující formátu Dolby Pro Logic IIx Hudební dekodér vyhovující formátu Dolby Pro Logic IIx · ON (Zapnuto) Nastavení SB Dec Mode (Rezim dekódování zadních prostorových kanál) je pouzito pro dekódování 5. 1 kanál a 6. 1 kanál ve vstupním proudu. · OFF (Vypnuto) Dekódování zadních prostorových kanál se neprovádí. Poznámky · Tato funkce nefunguje v následujících pípadech: ­ Kdyz je vybrán vstup vícekanálového signálu MULTI IN. ­ Kdyz je vybráno zvukové pole pro hudbu nebo filmy. ­ Vícekanálové PCM signály se pijímají prostednictvím konektoru HDMI IN. · V rezimu Dolby Digital EX nemusí ze zadní prostorové reprosoustavy vycházet zádný zvuk. Nkteré disky nejsou opateny píznakem Dolby Digital Surround EX, a to ani tehdy, kdyz jsou na obalu oznaceny logem Dolby Digital Surround EX. · Pokud je vybrána moznost , , PLIIx", je SB Decoding (Dekódování zadních prostorových kanál) nastaveno do rezimu PLIIx. PLIIx MV 6. 1 kanál PLIIx MS 7. 1 kanál 6. 1 kanál Poslech prostorového zvuku Poznámky · Kdyz je zvoleno zvukové pole pro film, je pouzito maticové dekódování vyhovující formátu Dolby Digital EX, a to bez ohledu na nastavený rezim dekódování zadních prostorových kanál. · Kdyz vyberete formát Dolby PLIIx MS za následujících podmínek, pak v pípad, ze jsou reprosoustavy nastaveny do rezimu 6. 1 kanál, je pouzito maticové dekódování vyhovující formátu Dolby Digital EX a v pípad, ze jsou reprosoustavy nastaveny do rezimu 7. 1 kanál, je pouzito filmové dekódování vyhovující formátu Pro Logic IIx: ­ na vstupu je signál Dolby Digital Surround EX ­ polozka , , SB Decoding" je nastavena na , , AUTO" x SB Dec Mode (Rezim dekódování zadních prostorových kanál) Rezim dekódování zadních prostorových kanál mzete vybrat pouze tehdy, kdyz je polozka , , SB Decoding" nastavena na hodnotu , , ON" nebo , , AUTO" a kdyz vstupní datový proud obsahuje píznak formátu Dolby Digital Surround EX. Parametr Nastavení Dekódování reprozadních soustav prostorových kanál 7. 1 kanál Maticový dekodér vyhovující formátu Dolby Digital EX Maticový dekodér vyhovující formátu Dolby Digital EX DDEX 6. 1 kanál pokracování 67CZ 2 Poslech prostorových efekt pi nízké hlasitosti (NIGHT MODE (Nocní poslech)) Tato funkce umozuje zachovat prostedí kina i pi nízké úrovni hlasitosti. Tuto funkci je mozno pouzívat s jinými zvukovými poli. Pi sledování filmu pozd v noci mzete dialogy slyset jasn, a to i pi nízké úrovni hlasitosti. Stisknte tlacítko NIGHT MODE. Funkce NIGHT MODE je aktivována. Stiskem tlacítka NIGHT MODE mzete tento rezim zapnout nebo vypnout. Poznámky · Tato funkce nefunguje v následujících pípadech: ­ Kdyz je vybrán vstup vícekanálového signálu MULTI IN. ­ Kdyz jsou pijímány vstupní signály se vzorkovací frekvencí vyssí nez 96 kHz. · Pokud rezim nocního poslechu zapnete (ON) bhem píjmu signálu DTS 96/24, bude se signál pehrávat pouze se vzorkovací frekvencí 48 kHz. Rada Pokud je tato funkce zapnuta, zvýsí se úrove polozek BASS, TREBLE a EFFECT a polozka , , D. Range Comp. " se automaticky nastaví na , , MAX" (strana 74). 1 2 1 Stisknte tlacítko RECEIVER. Aktivuje se rezim ovládání receiveru. 68CZ 4 Rozsíené moznosti nastavení reprosoustav Stisknte tlacítko ON SCREEN. Na obrazovce televizoru se zobrazí seznam nabídek tohoto receiveru. Pokud se seznam nabídek na obrazovce televizoru nezobrazí, stisknte tlacítko MENU. Manuální zmna nastavení reprosoustav Kazdou reprosoustavu mzete nastavit manuáln. Úrovn reprosoustav mzete rovnz nastavit po dokoncení automatické kalibrace. 5 Opakovaným stiskem tlacítka V/v vyberte , , Settings" (Nastavení) a pak stisknte tlacítko nebo b. Na obrazovce televizoru se zobrazí seznam polozek nabídky Settings. 2 Rozsíené moznosti nastavení reprosoustav 3 6 5 - 9, 11, 13 - 15 10, 12 MENU Opakovaným stiskem tlacítka V/v vyberte , , Auto Calibration" (Automatická kalibrace) pak stisknte tlacítko . 4 7 1 2 3 Pipojte k receiveru televizor. Viz cást , , 3: Pipojení monitoru pro zobrazení nabídek" (strana 19). Opakovaným stiskem tlacítka V/v/B/b vyberte , , Position" (Pozice) a pak stisknte tlacítko . Zapnte receiver a televizor. Stiskem tlacítka RECEIVER aktivujte ovládání receiveru. pokracování 69CZ 8 Opakovaným stiskem tlacítka V/v vyberte císlo pozice a pak stisknte tlacítko nebo b. Císlo pozice mzete pejmenovat - viz cást , , Pojmenování vstup" (strana 88). 11Opakovaným stiskem tlacítka V/v vyberte pozadované uspoádání reprosoustav. 12Stisknte tlacítko OPTIONS. 13Opakovaným stiskem tlacítka V/v vyberte , , Test Tone" (Testovací signál) a pak stisknte tlacítko . Z jednotlivých reprosoustav zacne postupn vycházet testovací signál. Podrobné informace najdete v cásti , , Volitelné parametry nabídky Auto Calibration settings" (strana 73). 9 Opakovaným stiskem tlacítka V/v vyberte , , Manual Setup" (Manuální nastavení) a pak stisknte tlacítko nebo b. 14Vyberte reprosoustavu, kterou chcete nastavit a pak nastavte parametry pomocí tlacítka V/v. Rady · Pro nastavení úrovn vsech reprosoustav soucasn pouzijte tlacítko MASTER VOL +/­. · V prbhu nastavování se na displeji zobrazuje nastavená hodnota. 15Opakovaným stiskem tlacítka 10Stisknte tlacítko OPTIONS a pak vyberte , , Speaker Pattern" (Uspoádání reprosoustav). [. . . ] · Stisknte tlacítko DISPLAY, aby se na displeji zobrazila frekvence stanice. Doplující informace pokracování 127CZ Systém RDS nefunguje. · Zkontrolujte, zda máte naladnu stanici v pásmu FM, která vysílá signál RDS. · Zvolte stanici v pásmu FM, která má silnjsí signál. · Zjistte si podrobnosti o této rozhlasové stanici a ujistte se, zda skutecn vysílá vámi pozadovanou sluzbu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY STR-DA5200ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY STR-DA5200ES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag