Návod k použití SONY SS-MF550H annexe 1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SS-MF550H. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SS-MF550H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SS-MF550H.


SONY SS-MF550H annexe 1: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (55 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SS-MF550H (241 ko)
   SONY SS-MF550H (240 ko)
   SONY SS-MF550H annexe 4 (242 ko)
   SONY SS-MF550H annexe 3 (242 ko)
   SONY SS-MF550H annexe 2 (242 ko)
   SONY SS-MF550H annexe 1 (55 ko)
   SONY SS-MF550H DATASHEET (96 ko)
   SONY SS-MF550H HOME THEATER GUIDE (2424 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SS-MF550Hannexe 1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Spolecnost Sony Corporation nenese zádnou odpovdnost za nepímé, následné nebo zvlástní skody, bez ohledu na to, zda se zakládají na trestném cinu, smlouv nebo jinak, které vznikly v souvislosti s touto píruckou, softwarem nebo dalsími uvedenými informacemi nebo jejich pouzitím. Spolecnost Sony Corporation si vyhrazuje právo na úpravy této pírucky nebo obsazených informací bez pedchozího upozornní. Pouzívání softwaru popsaného v této pírucce se ídí podmínkami samostatné licencní smlouvy s uzivatelem. n6N Ped zahájením práce ENERGY STAR Jako partner programu ENERGY STAR spolecnost Sony prohlasuje, ze tento výrobek spluje pedpisy programu ENERGY STAR pro úsporu energie. International ENERGY STAR Office Equipment Program je mezinárodní program, který podporuje pouzívání energeticky úsporných pocítac a kanceláského vybavení. [. . . ] Kabely i. LINK, které jsou kompatibilní s tímto pocítacem, jsou oznaceny následujícími identifikacními císly: VMC-IL4415 (kabel o délce 1, 5 m s konektory se 4 vývody na kazdém konci) a ada VMC-IL4408 (kabel o délce 0, 8 m s konektory se 4 vývody na kazdém konci). Pipojení k jiným kompatibilním zaízením pes rozhraní i. LINK není zcela zaruceno. Pipojení pes rozhraní i. LINK se lisí podle aplikací, operacního systému a pouzitých kompatibilních zaízení. Dalsí informace najdete v pírucce dodané se softwarem. Ped pipojením k tomuto pocítaci zkontrolujte provozní podmínky periferních zaízení kompatibilních s rozhraním i. LINK (napíklad pevný disk nebo jednotka CD-RW) a jejich kompatibilitu s operacním systémem. n 84 N Práce s periferními zaízeními Pipojení digitální videokamery Pipojení digitální videokamery 1 2 Pipojte jeden konec kabelu i. LINK (1) ke konektoru i. LINK (2) v pocítaci a druhý konec ke konektoru DV In/Out (3) na digitální videokamee. Spust'te aplikaci DVgate Plus. Konektory digitálních videokamer Sony oznacené DV Out, DV In/Out nebo i. LINK jsou kompatibilní s rozhraním i. LINK. Digitální videokamera Sony je pouzita jako píklad. U jiných digitálních videokamer se zpsob zapojení mze lisit. Pi práci s pipojením pes rozhraní i. LINK není mozné pracovat s obrázky ulozenými na médiu Memory Stick. n 85 N Práce s periferními zaízeními Pipojení k síti (LAN) Tento pocítac lze sít'ovým kabelem Ethernet pipojit k sítím typu 100BASE-TX/10BASE-T. Pipojte jeden konec volitelného sít'ového kabelu k sít'ovému konektoru (Ethernet) v pocítaci nebo (volitelném) replikátoru port a druhý konec k síti. Podrobné informace o nastavení a zaízeních potebných pro pipojení k síti získáte od správce sít. Pocítac lze pipojit k síti pi výchozím nastavení. Na obrazovce Setup Confirmation zkontrolujte, zda je vybrána hodnota Yes, a stisknte klávesu Enter. Zmna nebo odstranní hesla pro zapnutí Zmna nebo odstranní hesla pro zapnutí 1 2 3 4 5 Zapnte pocítac. Jakmile pocítac zobrazí logo VAIO, stisknte klávesu F2. Pocítac zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Klávesami < nebo , vyberte obrazovku Security, vyberte moznost Set Machine Password a stisknte klávesu Enter. Na obrazovce pro zadání hesla zadejte jednou platné heslo a poté dvakrát nové heslo a stisknte klávesu Enter. Chcete-li heslo odstranit, ponechejte pole Enter New Password a Confirm New Password prázdná a stisknte klávesu Enter. Klávesami < nebo , vyberte moznost Exit a Exit (Save Changes) a stisknte klávesu Enter. Na obrazovce Setup Confirmation zkontrolujte, zda je vybrána hodnota Yes, a stisknte klávesu Enter. 6 n 89 N Pizpsobení pocítace VAIO Nastavení pocítace programem VAIO Control Center Pomocný program VAIO Control Center slouzí ke zjistní informací o systému a zadávání preferencí chování systému. Práce s programem VAIO Control Center 1 Klepnte na tlacítko Start, ukazte na polozku Vsechny programy (All Programs) a poté klepnte na polozku VAIO Control Center. Zmna nastavení pozadované polozky bude dokoncena. Více informací o kazdé moznosti zobrazíte klepnutím na tlacítko Help v okn VAIO Control Center. Kdyz okno VAIO Control Center otevete jako uzivatel s omezenými právy, nebudou nkteré z polozek vidt. 2 3 n 90 N Pizpsobení pocítace VAIO Pouzívání úsporných rezim Pi napájení pocítace z akumulátoru mzete vyuzít nastavení ízení spoteby k prodlouzení výdrze akumulátoru. Krom normálního provozního rezimu, ve kterém lze vypínat nkterá konkrétní zaízení, je pocítac vybaven dvma zvlástními úspornými rezimy: Úsporný rezim (Standby) a rezim spánku (Hibernate). [. . . ] Telefonní linky pomoci VAIO-Link: nez se obrátíte na sluzbu VAIO-Link telefonicky, zkuste vyhledat esení potízí v elektronické a tistné dokumentaci. Navstivte ostatní webové servery spolecnosti Sony: www. club-vaio. com, chcete-li se o ad pocítac VAIO dozvdt více a stát se cleny rozrstající se komunity uzivatel systému VAIO, www. sonystyle-europe. com, chcete-li nakupovat online, www. sony. net, chcete-li získat informace o dalsích výrobcích Sony. Pro pístup k uvedeným sluzbám potebujete pipojení k Internetu. n 147 N Moznosti podpory e-Support Co je e-Support? Prohledali jste uzivatelské pírucky a webový server (www. vaio-link. com), a pesto jste nenasli odpov na otázku nebo problém?e-Support je ideálním esením práv pro vás!Na interaktivním webovém portálu e-Support mzete zadávat veskeré technické dotazy, které se týkají pocítace, a pijímat odpovdi od specializovaného týmu odborné pomoci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SS-MF550H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SS-MF550H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag