Návod k použití SONY SS-MF400H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SS-MF400H. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SS-MF400H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SS-MF400H.


SONY SS-MF400H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (275 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SS-MF400H (276 ko)
   SONY SS-MF400H annexe 4 (277 ko)
   SONY SS-MF400H annexe 3 (277 ko)
   SONY SS-MF400H annexe 5 (2 ko)
   SONY SS-MF400H annexe 2 (277 ko)
   SONY SS-MF400H DATASHEET (105 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SS-MF400H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. [. . . ] V takovém pøípadì musí být v seznamu povolených èísel uvedeno èíslo støediska zpráv i telefonní èíslo pøíjemce. I kdy¾ je aktivní funkce povolených èísel, je mo¾né uskuteènit hovory na oficiální èísla tísòových linek naprogramovaná v pøístroji. Jako vyzvánìcí tón mù¾ete pou¾ít rovnì¾ videoklip. Chcete-li vyzvánìcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzvánìcích tónù Výchozí tón. Vytváøení skupin kontaktù 1 V menu Kontakty otevøete stisknutím tlaèítka seznam skupin. 2 Zvolte Volby > Nová skupina. 3 Napi¹te název skupiny nebo pou¾ijte výchozí název Skupina a zvolte OK. 4 Otevøete skupinu a zvolte Volby > Pøidat èleny. 5 Vyhledejte kontakt a stisknutím tlaèítka jej oznaète. Chcete-li pøidat nìkolik èlenù najednou, opakujte tuto akci pro v¹echny po¾adované kontakty. 6 Stisknutím tlaèítka OK pøidejte kontakty do skupiny. Chcete-li pøejmenovat skupinu, zvolte Volby > Pøejmenovat, zadejte nový název a zvolte OK. Pøidání vyzvánìcích tónù ke kontaktùm Volá-li vám kontakt nebo èlen skupiny, pøístroj vyzvání zvoleným vyzvánìcím tónem (je-li s voláním odesláno tel. èíslo volajícího a pøístroj je rozpozná). 1 Stisknutím tlaèítka otevøete kartu kontaktu nebo otevøete seznam skupin a zvolte skupinu kontaktù. Zobrazí se seznam vyzvánìcích tónù. 3 Vyberte vyzvánìcí tón, který chcete pou¾ít pro individuální kontakt nebo zvolenou skupinu. Odebrání èlenù ze skupiny 1 V seznamu skupin otevøete skupinu, kterou chcete upravit. 2 Vyberte kontakt a zvolte Volby > Odstr. All rights reserved. 63 Volání Volání Volání 3 Po pøijmutí nového hovoru volanou osobou pøipojte prvního úèastníka do konferenèního hovoru zvolením Volby > Konference. Chcete-li k hovoru pøipojit dal¹ího úèastníka, opakujte krok 2 a zvolte Volby > Konference > Pøidat do konf. . Pøístroj podporuje konferenèní hovory s maximálnì ¹esti úèastníky vèetnì vás. Chcete-li z nìkterým z úèastníkù hovoøit soukromì, zvolte Volby > Konference > Soukromì. Vyberte pøíjemce a zvolte mo¾nost Soukromí. Konferenèní hovor je v pøístroji pøepnut do poøadí. Ostatní úèastníci mohou pokraèovat v konferenèním hovoru. Po skonèení soukromého rozhovoru zvolte Volby > Pøidat do konf. Chcete-li nìkterého úèastníka odpojit, zvolte Volby > Konference > Odpojit úèastníka, vyberte úèastníka a zvolte Odpojit. 4 Pro ukonèení aktivního konferenèního hovoru stisknìte tlaèítko . telefonní èíslo pøiøadit, a zvolte Volby > Pøiøadit. V pohotovostním re¾imu stisknìte tlaèítko zrychlené volby a tlaèítko . Hlasové vytáèení Vá¹ pøístroj podporuje roz¹íøené hlasové pøíkazy. [. . . ] Tento mobilní pøístroj je vysílaèem a pøijímaèem rádiových vln. Pøístroj byl navr¾en tak, aby nepøekroèil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními právními pøedpisy. Tyto právní pøedpisy byly vytvoøeny nezávislou vìdeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpeènostní rozpìtí, aby byla zaji¹tìna bezpeènost v¹ech osob, bez ohledu na vìk nebo zdravotní stav. Smìrnice pro vyzaøování mobilních pøístrojù pracují s mìrnou jednotkou uvádìnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SS-MF400H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SS-MF400H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag