Návod k použití SONY SRS-GV20IP QUICK START GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SRS-GV20IP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SRS-GV20IP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SRS-GV20IP.


SONY SRS-GV20IP QUICK START GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (347 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SRS-GV20IP PŘÍRUČKA PRO RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ (349 ko)
   SONY SRS-GV20IP DATASHEET (183 ko)
   SONY SRS-GV20IP STARTUP GUIDE (349 ko)
   SONY SRS-GV20IP REFERENCE GUIDE (1649 ko)
   SONY SRS-GV20IP IPOD COMPATIBILITY (872 ko)
   SONY SRS-GV20IP QUICK STARTING GUIDE (349 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SRS-GV20IPQUICK START GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. [. . . ] Stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Nástroje > Nástroje > Hlas. pøíkazy > Profily a pøístroj vytvoøí hlasové záznamy pro aplikace a profily. Chcete-li pou¾ít roz¹íøený hlasový pøíkaz, podr¾te v pohotovostním re¾imu stisknuté pravé výbìrové tlaèítko a vyslovte hlasový pøíkaz. Hlasový pøíkaz je název aplikace nebo profilu zobrazeného v seznamu. Pro pøidání dal¹ích aplikací do seznamu zvolte mo¾nost Volby > Nová aplikace. Chcete-li pøidat druhý hlasový pøíkaz pro spu¹tìní aplikace, zvolte mo¾nost Volby > Zmìnit pøíkaz a zadejte nový hlasový pøíkaz jako text. Nepou¾ívejte velmi krátké názvy ani zkratky. Chcete-li si poslechnout pøístrojem vyslovený hlasový záznam, zvolte mo¾nost Volby > Pøehrát. Chcete-li nastavení hlasových pøíkazù zmìnit, zvolte mo¾nost Volby > Nastavení. Chcete-li vypnout syntezátor, Formátování velkokapacitní pamìti Pøeformátováním velkokapacitní pamìti trvale odstraníte v¹echna data v pamìti. Pøed formátováním velkokapacitní pamìti zálohujte v¹echna data, která chcete zachovat. Dùle¾ité: Pro zvý¹ení bezpeènosti va¹eho bezdrátového pøipojení k síti LAN v¾dy pou¾ijte nìkterou z dostupných metod ¹ifrování pøenosu. Pou¾ití ¹ifrování zmen¹uje riziko neoprávnìného pøístupu k va¹im datùm. Pokud vytvoøíte datové pøipojení pomocí pøístupového bodu k internetu bezdrátové sítì, sestaví pøístroj pøipojení k bezdrátové síti. Aktivní pøipojení k bezdrátové síti WLAN bude ukonèeno po ukonèení aplikace, která ho vyu¾ívá. Informace o souèasném ukonèení pøipojení najdete v èásti , , Správce spojení" na str. 83. 77 Spojení Spojení Bezdrátovou LAN mù¾ete pou¾ít v prùbìhu hlasového hovoru nebo je-li aktivní pøipojení paketovými daty. V jednom okam¾iku mù¾ete být pøipojeni pouze k jednomu pøístupovému bodu k bezdrátové síti, ale stejné pøipojení k bezdrátové síti LAN mù¾e pou¾ívat nìkolik aplikací. Bezdrátovou sí» LAN mù¾ete pou¾ívat, i kdy¾ aktivujete profil Offline (je-li sí» k dispozici). Nezapomeòte pøi sestavování a pou¾ívání pøipojení k bezdrátové LAN dodr¾et ve¹keré mo¾né bezpeènostní po¾adavky. Chcete-li zjistit jedineènou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje vá¹ pøístroj, zadejte v pohotovostním re¾imu kód *#62209526#. Spojení bod webový prohlí¾eè, vyberte stav, zvolte mo¾nost Spustit prohlí¾. Pokud vyberete zabezpeèenou bezdrátovou sí», pøístroj po¾ádá o zadání pøíslu¹ných hesel. [. . . ] propan a butan) zjistìte u výrobce, zda lze pøístroj bezpeènì pou¾ívat v okolí vozidla. 145 Doplòkové bezpeènostní informace Pokud se k pou¾ívání bezdrátového pøístroje s implantovaným zdravotnickým pøístrojem chcete na cokoli zeptat, obra»te se na poskytovatele zdravotní péèe. bezdrátové pøíslu¹enství ve vozidle nesprávnì instalováno a dojde k aktivaci airbagù, mù¾e dojít k vá¾nému osobnímu poranìní. Doplòkové bezpeènostní informace Tísòová volání Dùle¾ité: Bezdrátové telefony, vèetnì tohoto pøístroje, pracují na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Z tohoto dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako napøíklad v pøípadì lékaøské pohotovosti, byste nikdy nemìli spoléhat pouze na bezdrátový pøístroj. Certifikaèní informace (SAR) Tento mobilní pøístroj splòuje naøízení pro vystavení rádiovým vlnám. Tento mobilní pøístroj je vysílaèem a pøijímaèem rádiových vln. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SRS-GV20IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SRS-GV20IP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag