Návod k použití SONY SPK-HCB annexe 1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SPK-HCB. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SPK-HCB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SPK-HCB.


SONY SPK-HCB annexe 1: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1035 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SPK-HCB (1227 ko)
   SONY SPK-HCB (531 ko)
   SONY SPK-HCB BROCHURE (107 ko)
   SONY SPK-HCB annexe 1 (1039 ko)
   SONY SPK-HCB annexe 3 (1039 ko)
   SONY SPK-HCB annexe 2 (1039 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SPK-HCBannexe 1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 9 Umístní ovládacích prvk a konektor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kontrolky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Pipojení zdroje napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Pouzívání akumulátoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Nástroj Intel VT nemusí být pro procesor nainstalovaný ve vasem pocítaci dostupný. Informace o virtualizaci a práci s virtualizacním softwarem zjistíte u výrobce softwaru. Zapnutí nástroje Intel VT 1 2 Zapnte pocítac. Jakmile pocítac zobrazí logo VAIO, stisknte klávesu F2. Pocítac zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte pocítac a po zobrazení loga VAIO nkolikrát stisknte klávesu F2. Klávesou M nebo m vyberte moznost Intel(R) Virtualization Technology nebo Intel(R) VT, stisknte klávesu Enter, vyberte moznost Enabled a stisknte klávesu Enter. !Pokud v okn nastavení systému BIOS není zobrazena karta Advanced nebo nemzete najít polozku Intel(R) Virtualization Technology, není nástroj Intel VT v pocítaci k dispozici. 3 4 5 Klávesami < nebo , vyberte moznost Exit, vyberte moznost Exit Setup a stisknte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stisknte klávesu Enter. Pizpsobení pocítace VAIO > Práce s nástrojem VAIO Control Center n 95 N Práce s nástrojem VAIO Control Center Nástroj VAIO Control Center zajisuje pístup k informacím o systému a zadávání preferencí chování systému. Práce s programem VAIO Control Center 1 2 3 Klepnte na tlacítko Start, na polozku Vsechny programy a na polozku VAIO Control Center. Zmna nastavení pozadované polozky bude dokoncena. Dalsí informace o kazdé moznosti najdete v nápovd k aplikaci VAIO Control Center. Kdyz okno VAIO Control Center otevete jako uzivatel se standardními právy, nebudou nkteré z polozek zobrazeny. Pizpsobení pocítace VAIO > Práce s nástrojem VAIO Power Management n 96 N Práce s nástrojem VAIO Power Management Systém ízení spoteby pomáhá nastavit schémata napájení pocítace napájeného ze sít nebo z akumulátoru tak, aby odpovídala vasim pozadavkm na spotebu. Funkce VAIO Power Management jsou pidány do okna Moznosti napájení systému Windows. Tato aplikace umozuje vylepsit funkce ízení spoteby systému Windows pro lepsí provoz pocítace a delsí výdrz akumulátoru. Volba rezimu napájení Pi spustní pocítace zobrazí systém na hlavním panelu ikonu stavu napájení. Není-li takové pracovist k dispozici, nepracujte v prostoru s kobercem a nedotýkejte se materiál, které vytváejí nebo udrzují statickou elektinu (napíklad celofánové obaly). Bhem postupu uzemujte statickou elektinu ze svého tla opakovaným dotýkáním nenatené kovové cásti rámu. Obal pamového modulu otevete az bezprostedn ped výmnou. Obal chrání modul ped statickou elektinou. Inovování pocítace VAIO > Pidávání a odebírání pamti n 99 N Pro ochranu ped statickými výboji pouzijte speciální sácek dodaný s modulem nebo modul zabalte do hliníkové fólie. Pokud do patic pro pamové moduly nebo do jiných vnitních soucástí pocítace vniknou tekutiny, cizí látky nebo pedmty, hrozí nebezpecí poskození pocítace. Na náklady oprav takového poskození se nevztahuje záruka. Neumísujte pamové moduly na místa, kde by byly vystaveny: zdroji tepla (radiátory nebo vzduchové kanály), pímému slunecnímu záení, nadmrné prasnosti, mechanickým otesm nebo nárazm, silným magnetm nebo reproduktorm bez magnetického stínní, okolní teplot nad 35 °C nebo pod 5 °C, vysoké vlhkosti. Nedotýkejte se hran soucástek a desek s integrovanými obvody uvnit pocítace, aby nedoslo ke zranní. Inovování pocítace VAIO > Pidávání a odebírání pamti n 100 N Vyjmutí a instalace pamového modulu Výmna nebo pidání pamového modulu 1 2 3 4 Vypnte pocítac a odpojte vsechna periferní zaízení. Odsroubujte sroub na spodní stran pocítace (oznacený na obrázku sipkou) a odstrate kryt prostoru pamového modulu. 5 Dotknte se kovového pedmtu, abyste vybili statickou elektinu. Inovování pocítace VAIO > Pidávání a odebírání pamti n 101 N 6 Následujícím postupem vyjmte nainstalovaný pamový modul: Vytáhnte západky ve smru sipek (1). Zkontrolujte, ze je pamový modul vyklonn smrem vzhru, a pak jej vytáhnte ve smru sipky (2). 7 Vyjmte nový pamový modul z obalu. Inovování pocítace VAIO > Pidávání a odebírání pamti n 102 N 8 Zasute pamový modul do patice a zatlacte jej tak, aby zaklapl na místo. !Nedotýkejte se na základní desce zádných jiných soucástí nez pamového modulu. Pokud chcete instalovat pouze jeden pamový modul, vlozte ho do spodní patice. [. . . ] Microsoft, Windows, logo Windows a BitLocker jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA a dalsích zemích. i. LINK je ochranná známka spolecnosti Sony, která oznacuje pouze produkty vybavené pipojením IEEE 1394. Roxio Easy Media Creator je ochranná známka spolecnosti Sonic Solutions. WinDVD for VAIO a WinDVD BD for VAIO jsou ochranné známky spolecnosti InterVideo, Inc. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SPK-HCB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SPK-HCB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag