Návod k použití SONY SNC-Z20P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SNC-Z20P. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SNC-Z20P bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SNC-Z20P.


SONY SNC-Z20P : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (944 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SNC-Z20P

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-797-092-21 (1) Síová videokamera Návod k instalaci SNC-Z20N/Z20P © 2004 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste pedesli moznému pozáru nebo nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti. Neotvírejte skí pístroje, jinak hrozí nebezpecí úrazu elektrickým proudem. Opravy pístroje penechejte pouze kvalifikovanému personálu. Elektrické napájení Upozornní pro zem mimo USA a Kanady SNC-Z20P pracuje s napájecím naptím 24V AC, 12V DC nebo s NAPÁJENÍM Z LAN. [. . . ] 22. qf Spínac Reset Pro reset na nastavení z výroby zmácknte a pidrzte tento spínac a zapnte zárove napájení kamery. 8 Umístní a funkce jednotlivých díl a ovládacích prvk B Základní instalace a zapojení Systémové pozadavky Procesor Pentium III 500 MHz nebo vyssí (doporucujeme Pentium 4, 1 GHz nebo vyssí) RAM min. 128 MB OS Windows 98/ 98SE/ Me/ NT4. 0/ 2000/ XP Webový prohlízec Internet Explorer verze 5. 5 nebo 6. 0 Elektrické napájení Pro tento pístroj mohou být pouzity 3 druhy napájení. · 12 V DC · 24 V AC · Napájecí systém dle IEEE802. 3af (PoE1) systém) (36 az 56 V DC) Pipojte napájení 12 V DC nebo 24 V AC na napájecí svorky kamery. Pro napájení kamery mzete také pouzít napájecí systém dle IEEE802. 3af. Základní instalace a zapojení + DC 12V ­ TELE ZOOM WIDE 2 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 AC 24V 1 12 V DC nebo 24 V AC {24 V AC napájecí systém dle normy IEEE802. 3af} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) PoE je zkratka výrazu "Power over Ethernet" (napájení pes Ethernet). Systémové pozadavky /Elektrické napájení 9 Napájecí zdroj Pouzijte zdroj 12 V DC nebo 24 V AC izolovaný od naptí 100 - 240 V AC. Pouzitelný rozsah napájecího naptí: 12V DC: 10. 8 az 13. 2V 24 V AC: 21. 6 az 26. 4V Pro pipojení na napájení 12 V DC nebo 24 V AC pouzijte UL kabel (VW-1 typ1007). Pro napájecí zdroj 24 V AC pipojte uzemovací vodic do zdíky U. Piazení IP adresy kamee Pro pipojení kamery na sí je nutno kamee piadit IP adresu. Ped piazením IP adresy pipojte kameru k pocítaci nebo k síti. Pro pipojení k pocítaci pouzijte bzný kízený síový kabel. Pro pipojení na sí pouzijte bzný nekízený síový kabel. IP addresa, Subnet mask a Default gateway se piadí automaticky. Manuální zadání IP adresy: Zvolte "Use the following IP address" ("Pouzít následující IP adresu") a zadejte IP addresu, Subnet mask a Default gateway do píslusných polí. 1 2 3 4 Vlozte dodaný CD-ROM do Vasí CD-ROM jednotky. Provete instalaci programu IP Setup na Vás pocítac dle zobrazeného návodu. Pokud se zobrazí licencní smlouva k software (Software License Agreement), pozorn si pectte její obsah. Akceptace smlouvy je podmínkou pro pokracování instalace. 8 Zadejte adresu primárního DNS serveru a v pípad poteby i adresu sekundárního DNS serveru. Pro automatické piazení adresy DNS serveru: Zvolte "Obtain DNS server automatically" (Piadit DNS server automaticky). TManuální zadání adres DNS server: Zvolte "Use the following DNS server" ( Pouzít následující DNS server) a zadejte adresy primárního a sekundárního DNS serveru do píslusných polí. . Poznámka 5 Spuste program IP Setup. Program identifikuje kamery SNC-Z20 pipojené k lokální síti a vypíse jejich seznam v okn "Network tab". Adresy tetího a ctvrtého DNS serveru jsou pro tuto kameru neplatné. 9 Zadejte císlo HTTP rozhraní. Pro HTTP rozhraní se normáln pouzívá císlo rozhraní 80. Pokud chcete zadat jiné císlo rozhraní, vyberte textové pole a zadejte císlo rozhraní v rozsahu 1024 - 65535. 10Zadejte uzivatelské jméno a heslo administrátora. Standardní nastavení jména i hesla je "admin. " 6 Kliknte na kameru v seznamu, ke které chcete piadit IP adresu. Zobrazí se síové nastavení pro zvolenou kameru. 11Zkontrolujte správné zadání vsech polozek a potom kliknte na OK. Pokud se zobrazí hlásení "Setting OK" (Nastavení OK), byla IP adresa správn piazena. 12 Piazení IP adresy kamee Pístup na kameru pes webový prohlízec Po piazení IP adresy zkontrolujte, zda máte skutecn pístup na kameru pes webový prohlízec instalovaný na Vasem pocítaci. Tento odstavec vysvtluje pístup na kameru pes Internet Explorer. Detailní popis pouzívání webového prohlízece je uveden v Pírucce uzivatele ulozené na dodaném CD-ROM. Základní instalace a zapojení 1 Spuste webový prohlízec na Vasem pocítaci a do URL pole zadejte IP adresu kamery. Píklad: Obraz z kamery Nyní je piazení IP adresy ukonceno. "Instalace kamery". Poznámka Zobrazí se úvodní stránka "Network Camera SNC-Z20" (síová kamera SNC-Z20). Pro správný pístup na úvodní stránku nastavte úrove bezpecnosti Internet Exploreru na Medium (stední) nebo nizsí: 1 Zvolte Tool (Nástroje) z menu Internet Exploreru, potom Internet Options (Moznosti internetu) a Security (Zabezpecení). Kliknte na ikonu Internet (pokud pistupujete na kameru pes internet) nebo Local intranet (pokud pistupujete na kameru pes místní sí). (Pokud není zobrazen jezdec, kliknte na Default Level (Standardní úrove). 2 3 2 Kliknte na ádek "ActiveX viewer" (prohlízec ActiveX). Zobrazí se stránka prohlízece a na obrazovce se zobrazí obraz z kamery. Pi prvním zobrazení obrazu kamery v prohlízeci se zobrazí bezpecnostní hlásení: Kliknte na "Yes" a provede se instalace ovladace ActiveX. Poznámky · Pi instalaci prohlízece ActiveX viewer na operacní systém Windows NT4. 0, Windows 2000 nebo Windows XP se na pocítac musíte pihlásit jako administrátor. · Pokud u operacního systému Windows NT4. 0 nebo Windows 98 nefunguje zobrazení obrazu kamery, je nutno provést instalaci vyssí verze nástroje MFC42DLL z dodaného CD-ROM. Piazení IP adresy kamee 13 · Pokud je v nastavení místní sít (LAN) povolena automatická konfigurace Internet Exploreru, mze také dojít k problémm se zobrazováním obrazu kamery. [. . . ] V opacném pípad dojde ke znicení nebo vymazání dat na kart. · Kartu neohýbejte, chrate ji ped pádem nebo silnými nárazy. · Nepouzívejte ani neskladujte kartu na místech: -- velmi horkých, jako nap. v automobilu zaparkovaném na slunci nebo venku na pímém slunci, -- vystavených pímému slunecnímu záení, -- vlhkých nebo vystavených psobení agresivních plyn, -- vystavených psobení statické elektiny nebo magnetického pole. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SNC-Z20P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SNC-Z20P bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag