Návod k použití SONY SNC-RZ25P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SNC-RZ25P. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SNC-RZ25P bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SNC-RZ25P.


SONY SNC-RZ25P : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7521 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SNC-RZ25P

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-869-486-11 (1) Webová kamera Uzivatelská pírucka Software Version 1. 0 SNC-RZ25N/RZ25P © 2005 Sony Corporation Záznamy majitele Oznacení modelu a sériové císlo najdete na spodní stran kamery. Oba údaje uvádjte pi objednávání servisu a píslusenství Sony. Model ____________________ Sériové císlo __________________ Upozornní pro ostatní státy Kamera SNC-RZ25P pracuje na naptí 24V AC nebo 12V DC. Kamera SNC-RZ25P automaticky rozezná napájecí naptí. [. . . ] Pi volb úrovn Level 5 (Úrove 5) dosáhnete nejlepsí kvality obrazu. Výchozí nastavení kamery z výrobního závodu: Pan (natocení) - smr dopedu, Tilt (naklopení) - vodorovn a Zoom (zvtsení) - sirokoúhlý obraz (Wide). Bandwidth control (Síka pásma) V rezimu komprese JPEG je mozno omezit síku penáseného pásma. Lze volit z hodnot 0. 5, 0. 6, 0. 7, 0. 8, 0. 9, 1. 0, 2. 0, 3. 0, 4. 0, a Unlimited Mbps. Pokud nechcete omezovat síku pásma, zvolte Unlimited (Neomezená). Správa kamery administrátorem OK/Cancel Viz "Spolecná tlacítka pro nastavení vsech menu" na stran 29. Reset Menu Reset camera (Reset kamery) Po klepnutí na Reset se zobrazí upozornní a dotaz "Camera menu setting is reset to default. Are you sure?" ("Nastavení kamery bude resetováno na standardní hodnoty. Pro obnovení výchozího nastavení klepnte na OK. Nastavení obrazu a zvuku kamery -- Menu nastavení kamery 39 Konfigurování sít-- Menu nastavení sít Po klepnutí na Network (Sí) v menu Administrátor se oteve menu nastavení sít. Menu Network obsahuje 5 zálozek: Network (Sí), Wireless (Bezdrátové pipojení), Wireless authentication (Ovení pístupu pi bezdrátovém pipojení), PPPoE a Dynamic IP address notification (Oznámení dynamické IP adresy). IP address (IP adresa) Zadejte IP adresu kamery. Subnet mask (Maska podsít) Zadejte masku podsít. Default gateway (Výchozí brána) Zadejte výchozí bránu. Obtain DNS server address automatically (Automatické pidlení IP adresy) Pro automatické pidlování adresy DNS serveru polozku oznacte. Podmínkou je oznacení funkce Obtain an IP address automatically (DHCP) (Automatické pidlení IP adresy). Poznámka Network (Sí) V menu této zálozky se nastavuje pipojení kamery síovým kabelem. Správa kamery administrátorem Funkce "Automatické pidlení IP adresy" je podmínna pítomností DHCP serveru v síti. Use the following DNS server address (Pouzít následující adresu DNS serveru) Nastavení pevné IP adresy DNS serveru. Primary DNS server (Adresa primárního DNS serveru) Zadejte IP adresu primárního DNS serveru. Secondary DNS server (Adresa sekundárního DNS serveru) MAC address (MAC addresa) Zobrazení MAC adresy kamery. V pípad poteby zadejte IP adresu sekundárního DNS serveru. HTTP port number (Císlo HTTP portu) Obvykle se zadává císlo portu 80. Pouzít mzete také jiné císlo portu v rozsahu 1024 az 65535. Poznámka Obtain an IP address automatically (DHCP) (Automatické pidlení IP adresy) DHCP server je zapojený v síti. IP adresa bude pidlována automaticky. Poznámka Po nastavení jiného císla portu HTTP nez 80 v menu nastavení sít nebo v aplikaci Setup Program zadávejte adresu pro pístup ke kamee z webového prohlízece takto: Píklad: císlo HTTP portu je 8000 Povolíte-li funkci Obtain an IP address automatically (DHCP) (Automatické pidlení IP adresy), zkontrolujte, je-li na Internetu k dispozici DHCP server. Use the following IP address (Pouzít následující IP adresu) Oznacte, je-li IP adresa pidlena pevn. OK/Cancel Viz "Spolecná tlacítka pro nastavení vsech menu" na stran 29. 40 Konfigurování sít-- Menu nastavení sít Zálozka pro bezdrátové spojení -- Nastavení bezdrátového spojení Vlozte kartu sít LAN do slotu CF karty kamery a zadejte potebné údaje pro pipojení kamery do bezdrátové sít. Pouzití karty SNCA-CFW1 (zvlástní píslusenství) pro pipojení do bezdrátové sít LAN. Obtain DNS server address automatically (Automatické pidlení adresy DNS serveru) Pro automatické pidlování adresy DNS serveru polozku oznacte. Podmínkou je oznacení funkce Obtain an IP address automatically (DHCP) (Automatické pidlení IP adresy). Poznámka Funkce "Obtain DNS server address automatically" je podmínna pítomností DHCP serveru v síti. Use the following DNS server address (Pouzít následující adresu DNS serveru) Nastavení pevné IP adresy DNS serveru. Primary DNS server (Primární DNS server) Zadejte IP adresu primárního DNS serveru. Správa kamery administrátorem Secondary DNS server (Sekundární DNS server) MAC address (MAC addresa) Zobrazení adresy MAC karty LAN sít vlozené do slotu CF. Pokud karta LAN není vlozena, zobrazí se "00:00:00:00:00:00". Zadejte IP adresu sekundárního DNS serveru. Type (Typ) Nastavení typu síového spojení Ad hoc mode nebo Infrastructure mode. Zvolte Ad hoc mode (Rezim Ad hoc) pi pímém pipojení kamery k pocítaci, Infrastructure mode (Rezim infrastruktury) nastavte pi pipojení k pocítaci pes síovou pípojku nebo router pro rádiový penos. Pi volb Ad hoc mode (Rezim Ad hoc) zadejte komunikacní kanál. Poznámka Obtain an IP address automatically (DHCP) (Automatické pidlení IP adresy) DHCP server je zapojený v síti. IP adresa bude pidlována automaticky. Poznámka Povolíte-li funkci Obtain an IP address automatically (DHCP) (Automatické pidlení IP adresy), zkontrolujte, je-li na Internetu k dispozici DHCP server. Nastavení císla HTTP portu odpovídá nastavení síového kabelu. Antenna (Anténa) Pi pouzití píslusné karty NCA-CFW1 mzete provést následující nastavení antény. Internal (Interní): Vhodné pro penos na krátkou vzdálenost, anténa je vsesmrová. Toto nastavení je vhodné pro pouzití kamery ve vnitních prostorech. External (Externí): pipojení karty SNCA-CFW1 na externí anténu umozuje penos na velkou vzdálenost. Toto nastavení je vhodné pro penos na vtsí vzdálenosti s pipojením na externí anténu. Diversity: Pouzití interní nebo externí antény s vyssí citlivostí. [. . . ] <ID> obsahuje císlo identifikace (1 az 8), <communityName> obsahuje název komunity pro odesílání pastí, a <IpAddressString> obsahujeIP adresu pro odesílání pastí. Dalsí informace Píklad: Urcení cíle pro "traps", císlo identifikace "1". trap=1, public, 192. 168. 0. 101 7) delcommunity=<ID> Parametr rusí pedchozí nastavení komunity. <ID> obsahuje identifikacní císlo komunity (1 az 8). deltrap=<ID> Tento parametr rusí pedchozí nastavení cíle pro odesílání pastí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SNC-RZ25P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SNC-RZ25P bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag