Návod k použití SONY SMP-U10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SMP-U10. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SMP-U10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SMP-U10.


SONY SMP-U10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1023 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SMP-U10 (621 ko)
   SONY SMP-U10 annexe 1 (1132 ko)
   SONY SMP-U10 DATASHEET (754 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SMP-U10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-157-000-11(1) USB multimediální pehrávac Návod k obsluze SMP-U10 © 2009 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Abyste pedesli nebezpecí úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Výmnu síového kabelu smí provádt pouze autorizovaný servis. [. . . ] Napíklad jemné textury lidské pleti, kvtin, písku a moských vln tak mzete zobrazit na velké obrazovce v úzasné kvalit. Ukoncení prohlízení obrázk Stisknte tlacítko x. b Funkce PICTURE NAVI (Navigace obrazu) nepracuje, pokud je v polozce , , MEDIA" (Typ soubor) vybrána moznost , , MUSIC" (Hudba) nebo , , VIDEO" (strana 16). 18 b · Pi pipojení k zaízení Sony kompatibilnímu s rezimem , , PhotoTV HD" pomocí kabelu HDMI nastaví televizor automaticky optimální kvalitu obrazu pro prohlízení fotografií. Podrobné informace - viz návod k obsluze vaseho televizoru. · Rezim , , PhotoTV HD" pro pehrávání fotografií je aktivován, pokud je polozka , , JPEG RESOLUTION" (Rozlisení JPEG) nastavena na , , PhotoTV HD" a pehrávac je pipojen k televizoru pomocí kabelu HDMI. · Pokud je aktivován rezim , , PhotoTV HD", nelze vybrat polozky , , CUSTOM PICTURE MODE" (Uzivatelský rezim obrazu) a , , SHARPNESS" (Ostrost). · Pokud je aktivován rezim , , PhotoTV HD", automaticky se docasn zmní nastavení výstupního video signálu v polozkách , , HDMI RESOLUTION" (Rozlisení HDMI) na , , 1 920x1 080i", , , TV TYPE" (Typ televizoru) na , , 16:9" a , , YCBCR/RGB (HDMI)" na , , YCBCR" (soucasná nastavení budou potom opt obnovena). · Pokud je aktivován rezim , , PhotoTV HD", nelze vybrat polozku , , HDMI RESOLUTION" (Rozlisení HDMI) nebo , , YCBCR/RGB (HDMI)" v nabídce , , HDMI SETUP" (Nastavení HDMI) (strana 29) nebo polozku , , TV TYPE" (Typ televizoru) v nabídce , , SCREEN SETUP" (Nastavení obrazovky) (strana 25). · Pi nastavení rezimu , , PhotoTV HD" nejsou dostupné funkce otocení, zvtsení ani funkce efekt pi výmn obrázk bhem prezentace. · Pokud je aktivován rezim , , PhotoTV HD", bude nastavení polozky , , TV TYPE" (Typ televizoru) bhem provádní funkce rychlého nastavení peskoceno (strana 14). · SLOW 1 (Pomalu 1): nastavení delsího intervalu nez u moznosti NORMAL (Normální). · SLOW 2 (Pomalu 2): nastavení delsího intervalu nez u moznosti SLOW 1 (Pomalu 1). 2 Stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Pehrávání b Interval zobrazení závisí na nastavení polozky , , JPEG RESOLUTION" (Rozlisení JPEG) v nabídce , , HDMI SETUP" (Nastavení HDMI) (strana 29). Nastavení efektu pi výmn obrázk bhem prezentace (EFFECT) (Efekt) Mzete vybrat zpsob výmny jednotlivých obrázk bhem prezentace. 1 Po výbru polozky (EFFECT) (Efekt) v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 20) vyberte stisknutím tlacítek X/x pozadované nastavení. Výchozí nastavení je podtrzeno. · MODE 1 (Rezim 1): pi zobrazování obrázk se budou náhodn vybírat jednotlivé efekty. · MODE 2 (Rezim 2): obrázek se roztáhne z levého horního rohu do pravého spodního rohu. · MODE 3 (Rezim 3): obrázek se roztáhne odshora dol. · MODE 4 (Rezim 4): obrázek se roztáhne zleva doprava. · MODE 5 (Rezim 5): obrázek se roztáhne smrem od stedu obrazovky k okrajm. · OFF (Vypnuto): vypnutí této funkce. Nastavení intervalu prezentace (INTERVAL) (Interval) Mzete nastavit casový interval, po který budou zobrazovány obrázky pi prezentaci. 1 Výchozí nastavení je podtrzeno. · NORMAL (Normální): nastavení standardního intervalu. · FAST (Rychle): nastavení kratsího intervalu nez u moznosti NORMAL (Normální). Po výbru polozky (INTERVAL) (Interval) v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) (strana 20) vyberte stisknutím tlacítek X/x pozadované nastavení. 2 Stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). b · Uvdomte si, ze toto nastavení není úcinné, pokud soubor JPEG obsahuje informace o otocení. · Podle nastavení polozky , , JPEG RESOLUTION" (Rozlisení JPEG) (strana 29) nemusí být nkteré efekty funkcní. , pokracování 19 Nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) Pomocí nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) mzete nastavit jednotlivé funkce a zobrazit píslusné informace. Opakovaným stisknutím tlacítka DISPLAY (Zobrazení) zapnte nebo zmte zobrazení nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) následovn: , Nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) 1 m Nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) 2 (neplatí pi nastavení polozky , , MEDIA" (Typ soubor) na , , MUSIC" (Hudba)) m Vypnutí nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) 1 ( 15 ) 1( 4) 0 : 00 : 02 OFF OFF USB ALBUM FILE USB REPEAT ENTER Quit: DISPLAY A Polozky nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) B Císlo aktuáln pehrávaného alba/ celkový pocet alb C Císlo aktuáln pehrávaného souboru/ celkový pocet soubor D Doba pehrávání* E Vybraný typ soubor F Stav pehrávání G Ikona vybrané polozky/nabídka mozností H Indikace operací I Název funkce vybrané polozky nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) * Zobrazí se datum vytvoení obrazových soubor. V nabídkách Control Menu (Nabídka ovládání) 1 a 2 se zobrazují rzné polozky podle typu média. Píklad: nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) 1 pi pehrávání video souboru. Stisknutím tlacítek X/x vyberte polozku nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Podrobné informace o jednotlivých polozkách - viz , , Seznam polozek nabídky Control Menu (Nabídka ovládání)" (strana 21). 20 Seznam polozek nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) Polozka Název polozky, funkce ALBUM (Album) Výbr alba obsahujícího video soubory pro pehrávání. [. . . ] V tomto pípad si projdte tabulku níze. První ti znaky Pícina anebo nápravné servisního císla opatení C 31 USB zaízení není správn pipojeno. , Znovu správn pipojte USB zaízení. Poznámky k video souborm, obrazovým souborm a hudebním souborm Pehrávac je schopen pehrát následující soubory: Typ souboru Video soubor Formát souboru DivX MPEG-1*1 MPEG-4 (jednoduchý profil)*2 Pípona , , . avi" nebo , , . divx" , , . mpg" nebo , , . mpeg" , , . mp4" nebo , , . m4v" , , . jpeg" nebo , , . jpg" , , . mp3" , , . wma" , , . m4a" Doplující informace Obrazový soubor Hudební soubor JPEG*3 MP3 WMA*2 AAC*2 LPCM/WAVE , , . wav" *1 Podporuje pouze videosekvence poízené fotoaparátem Cyber-shot. *2 Soubory s ochranou autorských práv (Digital Right Management) nelze pehrát. *3 Obrazové soubory, které odpovídají standardu DCF (Design rule for Camera File system). Pehrávac je schopen pehrát jakýkoliv soubor uvedený v tabulce, i kdyz je jeho formát odlisný. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SMP-U10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SMP-U10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag