Návod k použití SONY SLT-A77V

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SLT-A77V. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SLT-A77V bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SLT-A77V.


SONY SLT-A77V : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (17835 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SLT-A77V (17925 ko)
   SONY SLT-A77V (17855 ko)
   SONY SLT-A77V (17757 ko)
   SONY SLT-A77V BROCHURE (6993 ko)
   SONY SLT-A77V DATASHEET (1607 ko)
   SONY SLT-A77V CORRECTION AND SHOOTING WITH THE VIEWFINDER (1197 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SLT-A77V

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Digitální fotoaparát s výmnnými objektivy Píprava fotoaparátu Snímání a prohlízení snímk Poizování snímk vhodn k objektu Pouzívání funkcí fotografování Pouzití pehrávacích funkcí Seznam funkcí Prohlízení snímk v pocítaci Ostatní Pokrocilé operace Rejstík Návod k obsluze Bajonetem A VAROVÁNÍ Nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpecí pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. UPOZORNNÍ Modul akumulátoru Pi nesprávném zacházení s modulem akumulátoru mze dojít k výbuchu, zapálení ohn nebo dokonce chemickému popálení. · Nesnazte se modul akumulátoru zdeformovat, ani jej nevystavujte psobení síly nebo nárazm, nap. tlucení, upustní na zem nebo slapání na nj. · Nezkratujte jej, kontakty akumulátoru by nemly pijít do styku s kovovými pedmty. [. . . ] · Funkce Zvtsení zaostení je také zrusena, kdyz zpola stisknete tlacítko spoust. Snímání (Pokrocilé operace) 5 Úplným stisknutím tlacítka spoust poídíte snímek. · Pi zvtseném obrazu lze poizovat snímky, nicmén nahraný snímek je urcen pro celé zobrazení. · Po snímání dojde k uvolnní funkce Zvtsení zaostení. 123 Úprava zaostení Pímé rucní zaostení Po zaostení v rezimu automatického zaostení jej lze jemn upravit (Pímé rucní zaostení). Tuto funkci lze piadit k poloze , , A" otocného ovladace rezimu zaostení. Tímto zpsobem lze rychle zaostit objekt na rozdíl od rucního ostení zcela od zacátku. To se hodí v situacích snímání, jako je rezim makro. 1 Tlacítko MENU t ruc. zaos. ] 3 t [Nastavení AF-A] t [Pímé 2 Otocte ovladac rezimu zaostení na , , A". 3 Zpola stisknte tlacítko spoust a uzamknte zaostení. 4 K jemnému zaostení drzte stisknuté tlacítko spoust zpola a otácejte krouzkem zaostování. Poznámka · Pi nasazení objektivu SAM/SSM není funkce Pímé rucní zaostení na fotoaparátu dostupná. Funkce Pímé rucní zaostení na objektivu Je-li objektiv vybaven funkcí Pímé rucní zaostení a rezim zaostení nastaven na [AF na 1 snímek] ci [Automatické AF], mzete zaostení jemn upravit pomocí krouzku zaostování po uzamknutí zaostení (nap. DT 16-50mm F2. 8 SSM). 124 Úprava zaostení Ovládání AF/MF Mzete pepínat mezi automatickým zaostování/rucním zaostování bez zmny Vasí polohy (ovládání AF/MF). Stisknte tlacítko AF/MF. V rezimu automatického zaostení: Rezim zaostení je docasn pepnut na rucní zaostení. Stisknte a pidrzte tlacítko AF/MF a otácením krouzku zaostování upravte zaostení. V rezimu rucního zaostení: Rezim zaostení je docasn pepnut na automatické zaostení a zaostení uzamknuto. Tlacítko AF/MF Krouzek zaostování Snímání (Pokrocilé operace) · Vybraný rezim lze zachovat bez stisknutí a pidrzení tlacítka AF/MF pomocí [Tlac. AF/MF] v nabídce Vlastní (strana 177). Poznámka · Tuto funkci nelze pouzít s objektivem DT 18-55mm F3. 5-5. 6. 125 Detekce oblicej Detekce oblicej Tento fotoaparát detekuje obliceje, nastavuje zaostení i expozici, provádí zpracování snímku a upravuje nastavení blesku. Tlacítko Fn t (Detekce oblicej) t Vybrat pozadované nastavení Vypnuto Vypne detekci oblicej. Zap. (Regist. obliceje) Aktivuje detekci oblicej a upednostní rozpoznané obliceje, jez byly registrovány pomocí [Registrace obliceje] (strana 127). Zapnuto Aktivuje detekci oblicej, ale neupednostní rozpoznané obliceje. Rámecek Detekce oblicej Kdyz fotoaparát zjistí obliceje, zobrazí sedé rámecky Detekce oblicej. Vyhodnotí-li fotoaparát moznost automatického zaostení, rámecky Detekce oblicej zmní barvu na bílou. Kdyz zpola stisknete tlacítko Rámecky Detekce spoust, rámecky Detekce oblicej oblicej (sedé) zezelenají. Rámecky Detekce oblicej (bílé) · Není-li po stisknutí spoust zpola oblicej umístn uvnit dostupné oblasti AF, zmní barvu na zelenou ta oblast AF, která je pouzita pro zaostení. · Kdyz fotoaparát zjistí více oblicej, automaticky vybere prioritní oblicej a tento rámecek Detekce oblicej zmní barvu na bílou. Na obliceji, který byl registrován pomocí [Registrace obliceje], se zobrazí purpurový rámecek. 126 Detekce oblicej Technika fotografování · Upravte kompozici tak, aby se rámecek Detekce oblicej a oblast AF pekrývaly. Poznámky · Je-li rezim expozice Plynulé panoráma, Plynulé panoráma 3D nebo Priorita AE prbzného snímání, funkci Detekce oblicej nelze pouzít. · V závislosti na podmínkách snímání fotoaparát nemusí detekovat zádné obliceje nebo mze zjistit jiný objekt. · Bhem [Snímání úsmvu] je [Detekce oblicej] docasn nastavena na [Zap. (Regist. obliceje)], i kdyz byla nastavena na [Vypnuto]. Registrace obliceje Snímání (Pokrocilé operace) Fotoaparát zjisuje obliceje, u kterých pedem doslo k registraci informací. 1 Tlacítko MENU t [Nová registrace] 5 t [Registrace obliceje] t 2 Zarovnejte vodicí rámecek s oblicejem k registraci a stisknte tlacítko spoust. 3 Vyberte [Zadat] pomocí v na multifunkcním volici a stisknte jeho sted. · Zaregistrovat lze maximáln 8 oblicej osob. · Snímejte oblicej zepedu na jasn osvtleném míst. Oblicej zejm nebude registrován správn, je-li zakryt kloboukem, maskou, slunecními brýlemi atd. Zmna priority díve registrovaných oblicej Po zaregistrování nkolika oblicej je nastaveno prioritní poadí. Prioritní poadí mzete zmnit. 127 Detekce oblicej Tlacítko MENU t 5 t [Registrace obliceje] t [Výmna poadí] t Vybrat oblicej, u kterého chcete zmnit prioritu a prioritní úrove Vymazání registrovaného obliceje Registrovaný oblicej lze vymazat. Tlacítko MENU t 5 t [Registrace obliceje] t [Vymazat] t Vybrat oblicej, který chcete vymazat · Pi výbru [Odstr. · I kdyz vyberete [Vymazat], údaje o registrovaných oblicejích zstanou ulozeny ve fotoaparátu. [. . . ] · Tento návod obsahuje dále názvy systém a produkt, které jsou vtsinou ochrannými nebo registrovanými známkami svých autor ci výrobc. Známky TM nebo ® se vsak v tomto návodu neuvádjí ve vsech pípadech. 240 Specifikace · Stazením aplikace pro PlayStation 3 z webu PlayStation Store (kde je k dispozici) mzete zvtsit zábavu s pístrojem PlayStation 3. · Aplikace pro PlayStation 3 vyzaduje úcet PlayStation Network a stazení aplikace. Dostupné v oblastech, kde je PlayStation Store k dispozici. Odstraování problém/Ostatní (Pokrocilé operace) 241 Rejstík Rejstík Císelné 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 99, 223 Clona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SLT-A77V

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SLT-A77V bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag