Návod k použití SONY SLT-A65VV

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SLT-A65VV. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SLT-A65VV bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SLT-A65VV.


SONY SLT-A65VV : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2748 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SLT-A65VV (2664 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SLT-A65VV

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-287-950-61(1) Digitální fotoaparát s výmnnými objektivy Píprava fotoaparátu Snímání a prohlízení snímk Poizování snímk vhodn k objektu Pouzití funkcí fotografování Pouzití pehrávacích funkcí Seznam funkcí Prohlízení snímk v pocítaci Ostatní Pokrocilé operace Rejstík Pírucka k produktu Bajonetem A SLT-A65/SLT-A65V ©2011 Sony Corporation Obsah Základní operace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Tato cást poskytuje základní informace o obsluze fotoaparátu. Obsah cásti , , Základní operace" je stejný jako v pilozeném dokumentu Návod k obsluze. Poznámky k pouzívání fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Píprava fotoaparátu Kontrola pilozených polozek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Fotoaparát vyhodnotí, která z oblastí AF ve vybrané zón slouzí k zaostení. Stisknutím tlacítka AF zajistte zobrazení displeje nastavení a vyberte pozadovanou zónu. Fotoaparát pouzívá oblast AF umístnou výhradn ve stedové oblasti. Pomocí ovládacího tlacítka vyberte z 15 oblastí tu oblast, pro kterou chcete aktivovat zaostení. Stisknutím tlacítka AF zobrazte obrazovku nastavení a vyberte pozadovanou oblast. (Bodová) (Místní) Poznámky · [Oblast AF] je zafixována na [Siroká] a nelze vybrat jiná nastavení, kdyz je rezim expozice nastaven na AUTO, AUTO+, Plynulé panoráma, Plynulé panoráma 3D ci Výbr scény, nebo kdyz je pouzívána funkce Sledování objektu ci aktivováno Snímání úsmvu. · Oblast AF se nemusí rozsvítit bhem prbzného fotografování, nebo kdyz je tlacítko spoust stisknuto az dol bez pozastavení. 114 Úprava zaostení Sledování objektu Neustále zaostuje pohybující se objekt a pitom jej sleduje. Funkce sledování objektu je standardn nastavena na [Zapnuto]. 1 Stisknte sted ovládacího tlacítka na displeji s informacemi o záznamu. Zobrazí se cílový rámecek. · Chcete-li funkci sledování objektu vypnout, stisknte tlacítko Fn a nastavte ji na [Vypnuto]. 2 Zarovnejte cílový rámecek s objektem ke sledování a stisknte sted ovládacího tlacítka. Fotoaparát zahájí sledování objektu. · Chcete-li funkci sledování vypnout, stisknte sted znovu. Cílový rámecek Snímání (Pokrocilé operace) 3 Stisknutím tlacítka spoust poídíte snímek objektu. Poznámky · Sledování mze být obtízné v následujících situacích: ­ Objekt se pohybuje pílis rychle. ­ Kontrast mezi objektem a pozadím není dostatecný. · Funkci sledování objektu nelze pouzívat pi nastavení rezimu expozice na Plynulé panoráma, Plynulé panoráma 3D, Priorita AE prbzného snímání ci [Rucn drzený soumrak] ve Výbru scény nebo pi pouzití inteligentního telekonvertoru; je vybrána funkce rucního zaostení. · Fotoaparát zastaví sledování objektu, kdyz dojde k jeho pesunu mimo displej. 115 Úprava zaostení Kdyz objekt ke sledování pedstavuje oblicej Pesune-li se oblicej mimo displej, kdyz jej fotoaparát sleduje, a potom se na displej vrátí, fotoaparát na tento oblicej opt zaostí. · Zaktivujete-li snímání úsmvu pi sledování obliceje, tento oblicej se stane cílem funkce detekce úsmvu. 116 Úprava zaostení Rucní zaostení Je-li obtízné dosáhnout správného zaostení v rezimu automatického zaostení, lze zaostení upravit rucn. 1 Nastavte pepínac rezimu zaostení na objektivu na MF. 2 Není-li objektiv vybaven pepínacem rezimu zaostení, nastavte pepínac rezimu zaostení na fotoaparátu na MF. Snímání (Pokrocilé operace) 3 Zaostení dosáhnete otácením krouzku zaostování na objektivu. Krouzek zaostování Poznámky · Pi pouzití sirokoúhlé oblasti AF se pro zaostení pouzije stedová oblast; pi pouzití oblasti zóny AF se pouzije typická oblast vybrané oblasti; a pokud se pouzívá lokální oblast AF, pouzije se oblast vybraná ovládacím tlacítkem. · Pi pouzití telekonvertoru (prodává se zvlás) apod. se nemusí krouzek zaostování otácet plynule. · Správné zaostení v hledácku nelze dosáhnout v pípad, ze v rezimu hledácku nejsou správn nastaveny dioptrie uzivatele (str. · Pro rucní zaostení zajistte nastavení pepínace rezimu zaostení na MF. Krouzkem zaostování neotácejte bez nastavení na MF. Otácením krouzku zaostování bez nastavení na MF mze poskodit krouzek zaostování. 117 Úprava zaostení Obrysy Obrysy rozsah zaostení lze v rezimu rucního zaostení zvýraznit urcitou barvou. Tato funkce umozuje snadno potvrdit zaostení. Tlacítko MENU t 2 t [Úrove obrys] t Vybrat pozadované nastavení Poznámky · Protoze fotoaparát usuzuje, ze ostré oblasti jsou zaosteny, úrove obrys se lisí v závislosti na objektu, situaci snímání a pouzitém objektivu. · Obrys rozsah zaostení není zvýraznn, kdyz je fotoaparát pipojen pomocí kabelu HDMI. Nastavení barvy funkce obrys Ve funkci obrys v rucním zaostení lze nastavit pouzívanou barvu. Tlacítko MENU t 2 t [Barva obrys] t Vybrat pozadované nastavení Poznámka · Tuto polozku nelze nastavit, kdyz je [Úrove obrys] nastavena na [Vypnuto]. Zvtsení zaostení Ped snímáním mzete zkontrolovat zaostení zvtsením obrazu. 1 Tlacítko MENU t 3 t [Tlacítko Chytrý telekonv. ] t [Zvtsení zaostení] 2 Stisknte tlacítko Zvtsení zaostení. Tlacítko Zvtsení zaostení 118 Úprava zaostení 3 Dalsím stisknutím tlacítka Zvtsení zaostení zvtsete snímek a pomocí v/V/b/B na ovládacím tlacítku vyberte tu cást, kterou chcete zvtsit. · Po kazdém stisknutí tlacítka Zvtsení zaostení se rozsah piblízení zmní tímto zpsobem: Celé zobrazení t Pibl. ×11, 7 4 Nastavte a potvrte zaostení. · Pro zaostení v rezimu rucního zaostení otácejte krouzkem zaostování. [. . . ] To vás informuje o tom, ze máte právo pístupu, modifikace a optovné distribuce zdrojového kódu k tmto softwarovým programm za podmínek poskytnuté licence GPL/LGPL. Následující adresa URL slouzí k jeho stazení. http://www. sony. net/Products/ Linux/ Preferovali bychom, kdybyste se na nás neobraceli ohledn obsahu zdrojového kódu. 217 Licence Pectte si , , license2. pdf" ve slozce , , License" na disku CD-ROM. Naleznete v nm licence (v anglictin) k softwaru , , GPL" a , , LGPL". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SLT-A65VV

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SLT-A65VV bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag