Návod k použití SONY SLT-A35

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SLT-A35. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SLT-A35 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SLT-A35.


SONY SLT-A35 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (12685 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SLT-A35 (12601 ko)
   SONY SLT-A35 (12606 ko)
   SONY SLT-A35 DATASHEET (222 ko)
   SONY SLT-A35 CORRECTION (971 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SLT-A35

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-281-655-31 (1) Digitální fotoaparát s výmnými objektivy Píprava fotoaparátu Ped obsluhou pístroje Fotografování Návod k obsluze Bajonetem A Pouzití funkce fotografování Pouzití funkce prohlízení Zmna nastavení Prohlízení snímk v pocítaci Tisk snímk Ostatní Rejstík © 2011 Sony Corporation VAROVÁNÍ Nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpecí pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. UPOZORNNÍ Modul akumulátoru Pi nesprávném zacházení s modulem akumulátoru mze dojít k výbuchu, zapálení ohn nebo dokonce chemickému popálení. · Nesnazte se modul akumulátoru zdeformovat, ani jej nevystavujte psobení síly nebo nárazm, nap. tlucení, upustní na zem nebo slapání na nj. · Nezkratujte jej, kontakty akumulátoru by nemly pijít do styku s kovovými pedmty. [. . . ] · Pi fotografování ve vnitních prostorech nebo v noci venku lze vyuzít pomalou synchronizaci k poízení jasnjsího snímku osob a pozadí. · Synchronizaci pozadí lze vyuzívat k poízení pirozeného snímku cesty pohybujícího se objektu, jako je jedoucí jízdní kolo nebo krácející osoba. · Pouzíváte-li blesk HVL-F58AM/HVL-F43AM (prodává se zvlás), mzete pouzívat vysokorychlostní synchronizaci pi jakékoli rychlosti závrky. Podrobnjsí informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném s bleskem. Poznámky · Nedrzte fotoaparát za blesk. · Podmínky pro fotografování, jez jsou nutné k eliminaci stín na snímku, se lisí v závislosti na objektivu. · Je-li rezim expozice nastaven na AUTO, AUTO+, Výbr scény nebo Obrazový efekt, polozky [Pomalá synchr. ], [Synchr. · Je-li rezim expozice nastaven na P, A, S nebo M, polozky [Blesk vypnut] ci [Autom. blesk] nelze vybrat. · Pouzíváte-li blesk se stereomikrofonem ci podobným zaízením upevnným do aretacní patice na píslusenství, blesk se zejm nevysune do správné polohy a nahrané snímky budou mít v rozích stíny. Vyjmte jakékoli zaízení z aretacní patice na píslusenství. 98 Rozsah blesku Rozsah integrovaného blesku závisí na nastavení citlivosti ISO a hodnot clony. Viz následující tabulka. Clona Nastavení 100 ISO 200 400 800 F2. 8 1 ­ 3, 6 m 1 ­ 5, 1 m 1, 4 ­ 7, 1 m 2 ­ 10 m F4. 0 1 ­ 2, 5 m 1 ­ 3, 5 m 1­5m 1, 4 ­ 7, 1 m F5. 6 1 ­ 1, 8 m 1 ­ 2, 5 m 1 ­ 3, 6 m 1 ­ 5, 1 m Iluminátor AF · Iluminátor AF nefunguje, je-li [Rezim aut. zaost. ] nastaven na hodnotu (Prbzné AF) nebo pokud se fotografovaný objekt pohybuje a je nastaven rezim (Automatické AF). (Zobrazí se indikace nebo . ) · Iluminátor AF nemusí pracovat s objektivy s ohniskovou vzdáleností 300 mm a vtsí. · Je-li pipojen externí blesk (prodává se zvlás), který je vybaven iluminátorem AF, pouzije se iluminátor AF externího blesku. · Iluminátor AF nefunguje, kdyz je [Snímání úsmvu] nastaveno na [Zapnuto]. Deaktivace iluminátoru AF Pouzití funkce fotografování Tlacítko MENU t 2 t [Iluminátor AF] t [Vypnuto] Pouzití funkce bez cervených ocí Tato funkce redukuje jev cervených ocí pouzitím pedblesku (svtlo blesku o nízké intenzit). Ped vlastním poízením snímku blesk nkolikrát slab bleskne. Tlacítko MENU t 1 t [Bez cerv. ocí] t [Zapnuto] 99 Pouzití bezdrátového blesku Pi pouzití blesku s funkcí bezdrátového fotografování (prodává se zvlás) lze s tímto bleskem fotografovat bez jeho pipojení kabelem k fotoaparátu. Za pomocí zmny polohy blesku lze poídit snímek s trojrozmrným vzhledem vyuzívající zvýraznní kontrastu svtla a stínu na objektu. Pokyny pro pouzití blesku pi fotografování viz návod k obsluze blesku. 1 Pipojte bezdrátový blesk k aretacní patici na píslusenství a zapnte fotoaparát i blesk. 2 Tlacítko Fn t (Rezim blesku) t (Bezdrát. ) 3 Vyjmte bezdrátový blesk z aretacní patice na píslusenství a vysute vestavný blesk. · Pokud chcete provést zkusební zázeh blesku, stisknte tlacítko AEL. Poznámky · Fotoaparát neprovádí ízení pomru bezdrátového osvtlení. · Po dokoncení fotografování s bezdrátovým bleskem vypnte rezim bezdrátového blesku. Pouzijete-li vestavný blesk v dob, kdy je aktivní bezdrátový blesk, bude nastavení expozice nesprávné. · Pokud bezdrátový blesk pouzívá i jiný fotograf v blízkém okolí a jeho vestavný blesk spoustí vás externí blesk, zmte jeho kanál. Zmna kanálu externího blesku je popsána v návodu k obsluze pilozeném k blesku. Nastavení tlacítka AEL Pi pouzívání bezdrátového blesku se doporucuje nastavit [Tlac. AEL] na [Fixace AEL] v nabídce Vlastní (str. 147). 100 Úprava jasu snímku (Expozice, kompenzace blesku, mení) Fotografování s fixním jasem (Uzamcení AE) Pi fotografování proti slunci nebo v blízkosti okna nemusí pouzitá expozice pi fotografování objektu vyhovovat z dvodu velkého rozdílu mezi nasvícením objektu a pozadí. [. . . ] 126 Priorita AE prbzného snímání telezoom. . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Prohlízení snímk na obrazovce televizoru . . . . . . . . . 117 Prbzné snímání intervalu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Pednastavené vyvázení bílé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SLT-A35

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SLT-A35 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag