Návod k použití SONY SDX-1100V annexe 1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SDX-1100V. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SDX-1100V bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SDX-1100V.


SONY SDX-1100V annexe 1: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2148 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SDX-1100V (2154 ko)
   SONY SDX-1100V annexe 2 (2148 ko)
   SONY SDX-1100V (2159 ko)
   SONY SDX-1100V annexe 1 (2152 ko)
   SONY SDX-1100V annexe 2 (2153 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SDX-1100Vannexe 1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Spolecnost Sony Corporation neposkytuje na tuto pírucku, software ani dalsí uvedené informace zádnou záruku a na zádnou z tchto polozek výslovn neposkytuje zádné pedpokládané záruky nebo záruky vztahující se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro urcitý úcel. Spolecnost Sony Corporation nenese zádnou odpovdnost za nepímé, následné nebo zvlástní skody, bez ohledu na to, zda se zakládají na trestném cinu, smlouv nebo jinak, které vznikly v souvislosti s touto píruckou, softwarem nebo dalsími uvedenými informacemi nebo jejich pouzitím. Spolecnost Sony Corporation si vyhrazuje právo na úpravy této pírucky nebo obsazených informací bez pedchozího upozornní. Pouzívání softwaru popsaného v této pírucce se ídí podmínkami samostatné licencní smlouvy s uzivatelem. n8N Ped zahájením práce Dokumentace Sada dokumentace obsahuje tistné informace a uzivatelské pírucky, které jsou urceny pro ctení v pocítaci VAIO. Tistná dokumentace Strucná pírucka -- popisuje postup od vybalení do spustní pocítace VAIO. [. . . ] Pro kazdého uzivatele je mozné zaregistrovat az 10 otisk prst a pro pihlasování do systému pomocí funkce Power-on Security je mozné zaregistrovat az 21 otisk prst. Mzete také vybrat prst, jehoz otisk chcete pozdji pouzívat pro funkci Power-on Security. 1 2 3 Klepnte na moznost Start, Vsechny programy, Protector Suite QL a Control Center. Postupujte podle pokyn na obrazovce. Podrobnjsí popis najdete v nápovd otevené z okna Fingerprint Control Center. n 106 N Pizpsobení pocítace VAIO Pokud se otisk prstu nepodailo zaregistrovat, pokracujte následujícím postupem k dalsímu pokusu. 1 Umístte poslední kloub prstu na cidlo (1). n 107 N Pizpsobení pocítace VAIO 2 Pohybujte prstem kolmo k cidlu otisk prst. !Polozte spicku prstu do stedu cidla otisk prst. Otisk snímejte od posledního kloubu ke spicce prstu. Registrace otisku prstu se nemusí zdait, pokud prstem pohybujete pílis rychle nebo pílis pomalu. Otisk prstu mze být obtízn zaregistrovat nebo identifikovat, pokud je prst velmi suchý nebo mokrý, zvrásnný, poranný, znecistný atd. Zaregistrujte více nez jeden otisk prstu pro pípad, kdy by nebylo mozné otisk prstu rozpoznat. Pro pihlasování do systému pomocí funkce Power-on Security je mozné zaregistrovat az 21 otisk prst. Rozpoznávání pak bude snazsí. n 108 N Pizpsobení pocítace VAIO Pihlasování do systému Chcete-li funkci ovování otisk prst pouzít místo zadávání hesel pi pihlásení do systému, musíte nastavit heslo pro zapnutí a heslo systému Windows a nakonfigurovat pocítac pro ovování otisk prst. Pokyny pro nastavení hesla pro zapnutí a hesla systému Windows najdete v cásti Nastavení hesla (str. Klepnte na tlacítko OK. n 113 N Pizpsobení pocítace VAIO Pouzívání úsporných rezim Pi napájení pocítace z akumulátoru mzete pomocí nastavení ízení spoteby prodlouzit výdrz akumulátoru. Krom normálního provozního rezimu, ve kterém lze vypínat nkterá konkrétní zaízení, je pocítac vybaven dvma zvlástními úspornými rezimy: úsporný rezim a rezim spánku. Pi napájení z akumulátoru si uvdomte, ze kdyz se zbývající kapacita akumulátoru snízí na kritickou úrove, pejde pocítac automaticky do rezimu spánku nezávisle na zvoleném nastavení ízení spoteby. !Pokud úrove naptí akumulátoru klesne pod 10 %, pipojte adaptér stídavého naptí a nechejte akumulátor nabít nebo vypnte pocítac a vlozte pln nabitý akumulátor. Pouzívání normálního rezimu V tomto rezimu se pocítac nachází pi bzném pouzívání. Je-li tento rezim aktivní, svítí zelená kontrolka napájení. Chcete-li v dob, kdy s pocítacem nepracujete, usetit energii, mzete vypnout nkteré konkrétní zaízení, napíklad displej nebo pevný disk. n 114 N Pizpsobení pocítace VAIO Pouzívání úsporného rezimu V úsporném rezimu pocítac vypne displej a nastaví pamt'ová zaízení a procesor do rezimu nízké spoteby. V tomto rezimu bliká oranzová kontrolka napájení. !Pokud pocítac po delsí dobu nebudete pouzívat a bude odpojen od napájení, uvete pocítac do rezimu spánku nebo ho vypnte. Zapnutí úsporného rezimu Klepnte na tlacítko Start, klepnte na sipku u tlacítka Uzamknout a na moznost Úsporný rezim. Pokud se pocítac nachází v úsporném rezimu, nelze vkládat disky. Z úsporného rezimu se pocítac zapíná rychleji nez z rezimu spánku. V úsporném rezimu je spoteba energie vtsí nez v rezimu spánku. !Pokud se akumulátor vybije, kdyz je pocítac v úsporném rezimu, ztratíte vsechna neulozená data. [. . . ] Na interaktivním webovém portálu e-Support mzete zadávat veskeré technické dotazy, které se týkají pocítace, a pijímat odpovdi od specializovaného týmu odborné pomoci. Kazdý pijatý dotaz bude oznacen jedinecným císlem, aby byla zajistna bezproblémová komunikace mezi vámi a týmem portálu e-Support. Kdo mze portál e-Support vyuzívat? K webovému portálu e-Support sluzby VAIO-Link mají neomezený pístup vsichni zaregistrovaní zákazníci systému VAIO. Jak lze k portálu e-Support pistupovat? Po elektronické registraci pocítace obdrzíte bhem nkolika hodin automaticky zprávu s odkazem na webový portál e-Support, identifikátorem zákazníka a nkolika základními informacemi. Pro aktivaci úctu stací klepnout na odkaz uvedený v této zpráv. K webovému portálu e-Support mzete pistupovat z libovolného pocítace s aktivním pipojením k Internetu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SDX-1100V

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SDX-1100V bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag