Návod k použití SONY SCD-XA3000ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SCD-XA3000ES. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SCD-XA3000ES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SCD-XA3000ES.


SONY SCD-XA3000ES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (423 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SCD-XA3000ES (991 ko)
   SONY SCD-XA3000ES annexe 1 (1909 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SCD-XA3000ES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-249-408-12(3) Super Audio CD pehrávac Pokyny k obsluze CZ SCD-XA3000ES © 2003 Sony Corporation POZOR Abyste vyloucili nebezpecí pozáru nebo zásahu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti. Abyste se vyhnuli zásahu elektrickým proudem, neotvírejte kryt pístroje. V pípad poteby servisních zásah se obracejte výhradn na kvalifikované pracovníky. Abyste zabránili pozáru, nezakrývejte vtrací otvory pístroje novinami, ubrusy, záclonami, atd. Na pístroj také nepokládejte hoící svícky. [. . . ] V pípad pouzívání dálkového ovládání opakovan tisknte tlacítko . AMS > vlevo tak dlouho, dokud nenaleznete císlo vámi pozadované skladby. V pípad pouzívání dálkového ovládání opakovan tisknte tlacítko . nebo > tak dlouho, dokud nenaleznete danou skladbu. Bhem pehrávání stisknte tlacítko m/M a podrzte jej ve stisknutém stavu. Bhem posunování disku vped nebo vzad budete slyset perusované pehrávání. Po dosazení pozadovaného místa tlacítko uvolnte. aktuální nebo pedcházející skladby Nalezení urcitého bodu sledováním signalizace casu (rychlé vyhledávání) Bhem pozastavení pehrávání stisknte tlacítko m/M a podrzte jej ve stisknutém stavu. Nebudete slyset zvuk pehrávání. z pímo urcitou skladbu Jestlize se na displeji objeví nápis "Over!!" (Za!) , disk dosáhl svého konce. Návrat zpt mzete provést stisknutím tlacítka . nebo m. Nalezení skladby pímo zadáním císla skladby Z Zadejte císlo skladby stisknutím píslusného císelného tlacítka (tlacítek). z Poznámka Skladby, které mají délku pouze nkolika sekund, mohou být pro sledování pílis krátké. V tomto pípad pehrávac nemusí provádt vyhledávání správn. Jestlize chcete zadat císlo skladby vyssí nez 11 Z. 1 2 Nalezení bodu pomocí funkce index (rejstíku) (rejstíkové vyhledávání) Z Opakovan v rezimu pehrávání nebo pozastavení tisknte tlacítko INDEX. Jestlize chcete zadat 0, stisknte 10/0. Píklady: · Jestlize chcete pehrát skladbu císlo 30, stisknte tlacítko 10, potom 3 a nakonec 10/0. · Jestlize chcete pehrát skladbu císlo 100, stisknte dvakrát >10, potom 1 a nakonec dvakrát 10/0. Co je to funkce INDEX? Nkteré disky Super Audio CD nebo CD jsou vybaveny rejstíkovým systémem znacek, který dlí skladby nebo disky na mensí úseky. To je obzvlást uzitecné tehdy, kdyz chcete najít urcitý bod dlouhé skladby (napíklad v pípad klasické hudby). Funkce rejstíkového vyhledávání funguje pouze tehdy, kdyz pouzíváte na trhu dostupné oznacené disky (coz je obvykle uvedeno na stítku). 18CZ Opakované pehrávání skladeb Z Nalezení bodu nastavením pocátecního casu (vyhledávání pomocí casu) 1 2 Pozadovanou skladbu mzete nastavit v rezimu zastavení stisknutím tlacítka . /> (nebo otácením tocítka . Dobu zacátku pehrávání nastavte stisknutím a podrzením tlacítka m/M, pitom sledujte displej. Jestlize nejprve stisknte tlacítko M, mzete nastavit cas od zacátku pozadované skladby a jestlize nejprve stisknete tlacítko m, mzete nastavit cas od konce pozadované skladby zpt. MULTI 5. 1CH Celý disk nebo jeho cásti mzete pehrávat opakovan. Tuto funkci lze pouzít spolecn s funkcí Shuffle Play (pehrávání v náhodném poadí) pro opakování vsech skladeb v náhodném poadí (strana 20) nebo s funkcí Programme Play (pehrávání podle programu) pro opakování vsech skladeb podle programu (strana 21). Také mzete opakovat urcitou skladbu nebo cást skladby. REPEAT (opakování) AyB H x Pehrávání disk SACD TRACK MIN SEC 5 2 2. 57 12345 6 7 8 9 10 Stisknte tlacítko H. Pi dosazení casu zacne pehrávání. Poznámka Jestlize pehrávac vypnete nebo odpojíte pívod napájení ze sít, pehrávac ulozí poslední nastavení opakovaného pehrávání ("Repeat All" (opakovat vse) nebo "Repeat 1" (opakovat 1)) a pi dalsím zapnutí je vyvolá. Avsak nastavení funkce Repeat A-B Play (opakování pehrávání A-B) se vypnutím pehrávace nebo odpojením pívodu napájení ze sít zrusí. Opakování vsech skladeb na disku (Repeat All Play) Stisknte jednou tlacítko REPEAT a potom stisknte H. Na displeji se objeví nápis "REPEAT" a zacne opakované pehrávání celého disku (Repeat All Play). Opakované pehrávání se mní podle vámi zvoleného rezimu pehrávání. [. . . ] Z konektor DIGITAL (CD) OUT nevychází zádný zvuk. , Zvukové signály disk Super Audio CD nemohou vycházet z konektor DIGITAL (CD) OUT. , Umístte disk do schránky pro disk stítkem smrem nahoru. Vyndejte disk a ponechejte pehrávac piblizn jednu hodinu zapnutý. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SCD-XA3000ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SCD-XA3000ES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag