Návod k použití SONY SCD-XA1200ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SCD-XA1200ES. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SCD-XA1200ES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SCD-XA1200ES.


SONY SCD-XA1200ES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1206 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SCD-XA1200ES (1173 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SCD-XA1200ES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-696-254-11(2) Pehrávac disk Super Audio CD CZ Návod k obsluze ______________________________ SCD-XA1200ES © 2006 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti. Abyste se vyhnuli zásahu elektrickým proudem, neotvírejte kryt pístroje. V pípad poteby servisních zásah se obracejte výhradn na kvalifikované pracovníky. Abyste zabránili pozáru, nezakrývejte vtrací otvory pístroje novinami, ubrusy, záclonami atd. Na pístroj také nepokládejte hoící svícky. [. . . ] 2 Stisknte tlacítko CLEAR (Smazat) na dálkovém ovladaci. Stisknte tlacítko CLEAR (Smazat) na dálkovém ovladaci. Po kazdém stisknutí tlacítka dojde ke smazání poslední skladby programu. 4 5 Zopakujte kroky 2 a 3 pro zadání dalsích skladeb. Vzdy pi zadání císla skladby se na displeji objeví celkový pocet krok programu. Stisknte N. Smazání od poslední skladby v programu Spustí se pehrávání programu. Pidání skladby na Provete kroky 2 a 3. konec programu Smazání vsech skladeb Podrzte stisknuté tlacítko CLEAR (Smazat) na dálkovém ovladaci nebo tlacítko x (na piblizn 2 sekundy), az se na displeji zobrazí indikace , , PGM CLEAR (Smazání programu)". Pokud chcete obnovit rezim normálního pehrávání V rezimu stop stisknte tlacítko CONTINUE (Pokracování) na dálkovém ovladaci, az zmizí indikace , , SHUF (Pehrávání v náhodném poadí)" a , , PGM (Program). " Rada Program zstane zachován i po jeho skoncení. Jestlize chcete program pehrát znovu od zacátku, stisknte tlacítko N. Program zstává zachován i po zastavení pehrávání. Poznámky · Program se smaze vypnutím pehrávace, odpojením síového napájecího kabelu, stisknutím tlacítka A na pehrávaci nebo pepnutím vrstvy nebo oblasti pehrávání. · Pokud pepnete vrstvu nebo oblast pehrávání v prbhu pehrávání programu (Program Play), 15CZ Poslech vícekanálového disku Super Audio CD -- Multi-channel management function (Funkce ízení více kanál) Tento pehrávac je vybaven funkcí ízení více kanál, která nastavuje rezim pehrávání disk Super Audio CD pomocí systému DSD-DSP (zabudovaného v pehrávaci) podle uspoádání nebo velikosti vasich reprosoustav. Pední reprosoustavy MchSP MODE (Vícekanálový rezim SP): Pro pehrávání vícekanálového disku Super Audio CD. 3 4 Stisknte . AMS >. Na displeji se objeví rezim pehrávání. Otocte . AMS >, az se na displeji objeví pozadovaný rezim pehrávání. Ve dvoukanálovém rezimu Rezim pehrávání F (Pední) SW (Subwoofer) 2ch DIRECT (Pímý a dvoukanálový rezim)* 2ch+SW (2 kanály a a subwoofer) ­­ a L R Ve vícekanálovém rezimu Rezim pehrávání F C SR SW Stední reprosoustava Subwoofer L (Levý) R (Pravý) Mch DIRECT (Pímý vícekanálový rezim)* a a a a 5­LARGE+SW (Velké L L L a reprosoustavy a (Levý) (Levý) (Levý) subwoofer) 5­LARGE (Velké) L L L ­­ (Levý) (Levý) (Levý) S S a Prostorové (surround) reprosoustavy Pro nastavení funkce Multi-channel management (Funkce ízení více kanál) zvolte píslusný pednastavený rezim pehrávání (dvoukanálový nebo vícekanálový rezim), a pak nastavte vyvázení výstupní úrovn jednotlivých reprosoustav (pouze v pípad vícekanálového rezimu). Poznámky · Tato funkce pracuje pouze pi pehrávání disk Super Audio CD. · Mozná nebudete moci nastavit vyvázení výstupní úrovn v závislosti na vámi zvoleném rezimu uspoádání reprosoustav. 5­SMALL+SW (Malé S reprosoustavy a subwoofer) F­LARGE+SW (Velké pední reprosoustavy a subwoofer) F­LARGE (Velké pední reprosoustavy) L S (Levý) S a L S (Levý) (Levý) S ­­ NO­CNTR+SW (Bez L ­­ stední reprosoustavy a (Levý) subwoofer)) NO­CNTR (Bez L ­­ stední reprosoustavy) (Levý) L a (Levý) L ­­ (Levý) Volba rezimu pehrávání * Jednotlivé signály vycházejí pímo ze vsech reprosoustav. Vysvtlení symbol v tabulce F (Pední): Pední reprosoustavy C (Stední kanál): Stední reprosoustava SR: Prostorové (surround) reprosoustavy SW (Subwoofer): Subwoofer a: Signál je na výstupu ­­: Signál není na výstupu L (Levý):Large (Velké) S: Small (Malé) 1 2 Stisknte tlacítko MENU (Nabídka) na pehrávaci. AMS >, az se na displeji objeví pozadovaný rezim kanálu. 2chSP MODE (Dvoukanálový rezim SP): Pro pehrávání dvoukanálového disku Super Audio CD. 16CZ Poznámka k indikaci reprosoustavy , , Large (Velké)" nebo , , Small (Malé)" Reprosoustava , , L (Levý)" pedstavuje reprosoustavu, která umozuje kvalitní reprodukci hlubokých tón. Jestlize pro prostorové (surround) reprosoustavy zvolíte , , S", budou hluboké tóny vycházet z pedních reprosoustav anebo subwooferu. Pro normální pouzití zvolte , , Mch DIRECT (Pímý vícekanálový rezim)" nebo nastavte vsechny reprosoustavy na , , L (Levý)" (nap. , , 5­ LARGE+SW (Velké reprosoustavy a subwoofer)", , , 5­LARGE (Velké)", atd. ). Pokud je zvuk pílis hlasitý nebo vícekanálové pehrávání je pi pehrávání vícekanálového disku Super Audio CD neúcinné, zmte nastavení píslusných reprosoustav na , , S". Nastavení vyvázení výstupní úrovn jednotlivých reprosoustav Ve vícekanálovém rezimu mzete nastavovat následující polozky: SURR BAL (Vyvázení prostorových (surround) kanál) Relativní vyvázení výstupní úrovn mezi pedními reprosoustavami (FRONT L/R (Pední levý/pravý kanál)) a prostorovými (surround) reprosoustavami (SURR L/R (Prostorový (surround) levý/pravý kanál)) CNTR BAL (Vyvázení stedního kanálu) Relativní vyvázení výstupní úrovn mezi pedními reprosoustavami (FRONT L/R (Pední levý/pravý kanál)) a stední reprosoustavou (CENTER (Stední kanál)) SW BAL (Vyvázení subwooferu) Relativní vyvázení výstupní úrovn mezi pedními reprosoustavami (FRONT L/R (Pední levý/pravý kanál)) a subwooferem (SUB WOOFER) Poznámky · Nkterá nastavení nemusí fungovat v závislosti na rezimu vícekanálového pehrávání, který jste zvolili. · Úrove reprosoustavy nelze nastavovat, pokud je zvolena polozka , , Mch DIRECT (Pímý vícekanálový rezim)". Pehrávání disk 5 Stisknte . Pro návrat k normálnímu displeji stisknte tlacítko MENU (Nabídka) na pehrávaci. Poznámky · Funkce Multi-channel management (Funkce ízení více kanál) nepracuje, pokud zvolíte , , Mch DIRECT (Pímý vícekanálový rezim)" (nemzete nastavit vyvázení výstupní úrovn jednotlivých reprosoustav). · Pední reprosoustava je automaticky nastavena na , , L (Levý)", pokud nastavíte subwoofer na , , ­­". · Jestlize budete pehrávat skladbu, která neobsahuje signál LFE*, signál pro subwoofer nebude vycházet. Z tohoto dvodu, pokud zvolíte , , Mch DIRECT (Pímý vícekanálový rezim)", , , 5­LARGE+SW (Velké reprosoustavy a subwoofer)" nebo , , NO­CNTR+SW (Bez stední reprosoustavy a subwoofer)", nebude ze subwooferu vycházet zádný zvuk. Avsak, zvolíte-li polozku , , 5­ SMALL+SW (Malé reprosoustavy a subwoofer)" nebo , , F­ LARGE+SW (Velké pední reprosoustavy a subwoofer)" (pokud nastavíte reprosoustavu na , , S"), budou hluboké tóny vycházet ze subwooferu. [. . . ] PEAK (spicka)) nebo mén Laser Pozadavky na napájení Spoteba (píkon) Rozmry (s/v/h) Hmotnost (piblizná) Polovodicový laser (Super Audio CD: = 650 nm) (CD: = 780 nm) Doba vyzaování: nepetrzitá 230 V stídavých, 50/60 Hz 15 W 430 x 124 x 390 mm vcetn vystupujících cástí 7, 2 kg Doplující informace Dodávané píslusenství Propojovací kabel Dálkový ovladac Baterie Cervený a bílý 2x (2) Cerný 1x (2) RM-ASU001 (1) R6 (velikost AA) (2) Pi pehrávání disku CD Kmitoctový rozsah 2 Hz az 20 kHz Dynamický rozsah 96 dB nebo více Celkové harmonické zkreslení 0, 0035 % nebo mén Kolísání otácek Hodnota zmitelné hranice (±0, 001 % W. PEAK (spicka)) nebo mén Design a technické údaje podléhají zmnám bez upozornní. Výstupní konektory Typ zdíky Výstupní úrove Zatzovací impedance ANALOG OUT (Analogový výstup) DIGITAL (CD) OUT OPTICAL (Digitální optický výstup CD)* Zdíky Phono 2 Vrms (pi Více nez 10 50 kiloohm kiloohmech) (Svtelná vlnová délka: 660 nm) Ctyhranný ­18 dBm optický výstupní konektor DIGITAL Koaxiální (CD) OUT výstupní COAXIAL konektor (Digitální koaxiální výstup CD)* PHONES (Sluchátka) 0, 5 Vsp-sp 75 ohm Stereofonní 5 mW zvukový výstup 32 ohm * Pouze výstup audio signál CD 23CZ Pehled cástí pístroje a ovládacích prvk Dalsí podrobnosti jsou uvedeny na stránkách oznacených závorkami. Pokyny v tomto návodu k obsluze popisují ovládací prvky na pehrávaci. Mzete pouzít i ovládací prvky na dálkovém ovladaci, jestlize mají stejné nebo podobné názvy jako ovládací prvky na pehrávaci. Celní panel 1 2 3 4 5 6 7 8 TIME/TEXT POWER MENU MULTI/2CH SA-CD/CD AMS PHONES PHONE LEVEL PUSH ENTER MIN MAX qg qf qd qs qa q; 9 J Okénko displeje (11) K Senzor dálkového ovládání A Vypínac POWER (Napájení) (10) B Tlacítko TIME/TEXT (Cas/Text) (12) Po kazdém stisknutí tlacítka se na displeji objeví doba pehrávání skladby, celková zbývající doba na disku nebo textové informace. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SCD-XA1200ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SCD-XA1200ES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag