Návod k použití SONY SCD-X501ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SCD-X501ES. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SCD-X501ES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SCD-X501ES.


SONY SCD-X501ES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (588 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SCD-X501ES (4218 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SCD-X501ES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-319-527-11(1) Pehrávac disk Super Audio CD Návod k obsluze SCD-X501ES ©2007 Sony Corporation VAROVÁNÍ Pro minimalizaci nebezpecí pozáru nebo zasazení elektrickým proudem nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Aby nedoslo k zasazení elektrickým proudem, neotevírejte kryt pístroje. V pípad poteby servisních zásah se obracejte výhradn na kvalifikované pracovníky. Abyste zabránili pozáru, nezakrývejte ventilacní otvory pístroje novinami, ubrusy, záclonami atd. Na pístroj také nepokládejte hoící svícky. [. . . ] Jestlize chcete program pehrát znovu od zacátku, stisknte tlacítko H. Program zstává ulozen v pamti i po zastavení pehrávání. Poznámky · Pokud vypnete pehrávac, odpojíte napájecí kabel, stisknete tlacítko A na pehrávaci nebo pepnete vrstvu nebo oblast pro pehrávání, program se smaze. · Pokud pepnete vrstvu nebo oblast pro pehrávání bhem programového pehrávání (Program Play), pehraje se pouze jedna skladba (od svého zacátku) a pak se program smaze. Kontrola obsahu programu Ped spustním pehrávání nebo bhem doby, kdy pehrávac pehrává, stisknte opakovan tlacítko CHECK na dálkovém ovladaci. 1 Opakovaným stiskem tlacítka PROGRAM na dálkovém ovladaci v rezimu zastaveno zobrazte na displeji zprávu , , PROGRAM" (Programové pehrávání). Opakovaným stiskem tlacítka . / > na dálkovém ovladaci vyberte pozadované císlo skladby. Jestlize zadáte chybné císlo skladby 2 3 Po kazdém stisku tohoto tlacítka se na displeji zobrazí císla skladeb v naprogramovaném poadí. Pokud bhem pehrávání stisknete na dálkovém ovladaci tlacítko CHECK, zobrazí se naprogramovaná císla skladeb pocínaje práv pehrávaným krokem programu. Stisknte tlacítko CLEAR na dálkovém ovladaci. Pak opakujte kroky 2 a 3 pro vlození správného císla skladby. 4 Opakováním krok 2 az 3 vlozte dalsí skladby. Po kazdém vlození císla skladby se na displeji zobrazí celkový pocet krok programu. 5 Stisknte tlacítko H. Spustí se programové pehrávání. pokracování 17CZ Zmna obsahu programu Obsah programu mzete zmnit v rezimu zastaveno. Funkce Provete následující: Poslech vícekanálových disk Super Audio CD -- Funkce ízení vícekanálového rezimu Tento pehrávac je vybaven funkcí pro ízení vícekanálového rezimu, která nastavuje rezim pehrávání disk Super Audio CD pomocí systému DSD-DSP (zabudovaného v pehrávaci) podle uspoádání nebo velikosti vasich reprosoustav. Pední reprosoustavy Smazat urcitou skladbu 1 Opakovan stisknte tlacítko CHECK na dálkovém ovladaci tak, aby se zobrazilo císlo skladby, kterou chcete smazat. 2 Stisknte tlacítko CLEAR na dálkovém ovladaci. Mazat od Stisknte tlacítko CLEAR na poslední skladby dálkovém ovladaci. v programu Po kazdém stisknutí tohoto tlacítka dojde k vymazání poslední skladby programu. konec programu Smazat vsechny skladby Stisknte a podrzte tlacítko x na pehrávaci (po dobu piblizn 2 sekund) tak, aby se na displeji zobrazila zpráva , , PGM CLEAR" (Smazat program). L R Stedová reprosoustava Subwoofer L - levá R - pravá Prostorové reprosoustavy Chcete-li nastavit funkci ízení vícekanálového rezimu, vyberte vhodný pednastavený rezim pehrávání (dvoukanálový rezim nebo vícekanálový rezim) a pak upravte vyvázení výstupní úrovn pro jednotlivé reprosoustavy (pouze v pípad vícekanálového rezimu). Poznámky · Tato funkce funguje pouze pi pehrávání disk Super Audio CD. · V závislosti na vámi zvoleném rezimu uspoádání reprosoustav se mze stát, ze nebudete moci upravit vyvázení výstupní úrovn. 18CZ Výbr rezimu pehrávání 1 2 Stisknte tlacítko MENU na pehrávaci. AMS > tak, aby se na displeji zobrazil pozadovaný kanálový rezim. Pehrávání disk MENU (Nabídka) . AMS > 2chSP MODE (Rezim dvoukanálových reprosoustav): Pro pehrávání dvoukanálového disku Super Audio CD. MchSP MODE (Rezim vícekanálových reprosoustav): Pro pehrávání vícekanálového disku Super Audio CD. 3 LEVEL ADJ (Pizpsobení úrovn) Stisknte tlacítko . AMS >. Na displeji se objeví rezim pehrávání. 4 Otocte . AMS > tak, aby se na displeji zobrazil pozadovaný rezim pehrávání. Výchozí nastavení je následující. Dvoukanálový rezim: 2ch DIRECT Vícekanálový rezim: Mch DIRECT Ve dvoukanálovém rezimu Rezim pehrávání F SW 2ch DIRECT (Dvoukanálový pímý)* 2ch+SW (Dvoukanálový + subwoofer) a ­­ a a Ve vícekanálovém rezimu Rezim pehrávání F C SR SW Mch DIRECT a (Vícekanálový pímý)* 5­LARGE+SW (5 velkých + subwoofer) 5­SMALL+SW (5 malých + subwoofer) L a L a L a a 5­LARGE (5 velkých) L S L S L S ­­ a F­LARGE+SW (Velké L pední + subwoofer) F­LARGE (Velké pední) L S S S S a ­­ pokracování 19CZ Rezim pehrávání F C SR SW NO­CNTR+SW (Bez stedové + subwoofer) NO­CNTR (Bez stedové) L L ­­ ­­ L L a ­­ *Vsechny signály vystupují pímo ze vsech reprosoustav. Vysvtlení symbol v tabulce F: Pední reprosoustavy C: Stedová reprosoustava SR: Prostorové reprosoustavy SW: Subwoofer a: Signál je odesílán na výstup ­­: Signál není odesílán na výstup L: Velké S: Malé Informace o , , velké" nebo , , malé" reprosoustav Velká reprosoustava (, , L") je reprosoustava, která dokáze bohat reprodukovat basové frekvence. Jestlize jsou prostorové reprosoustavy malými reprosoustavami (, , S"), budou basové frekvence vystupovat z pedních reprosoustav anebo subwooferu. Pi normálním pouzívání vyberte , , Mch DIRECT" nebo nastavte vsechny reprosoustavy na , , L" (nap. Jestlize zvuk je pílis hlasitý nebo vícekanálové pehrávání je pi pehrávání vícekanálového disku Super Audio CD neúcinné, zmte nastavení rezimu pehrávání tak, aby byly píslusné reprosoustavy nastaveny na , , S". · Jestlize budete pehrávat skladbu, která neobsahuje signál LFE*, nebude na výstupu signál pro subwoofer. Proto v pípad, ze vyberete , , Mch DIRECT", , , 5­LARGE+SW" nebo , , NO­ CNTR+SW", nebude ze subwooferu vystupovat zádný zvuk. Kdyz vsak vyberete , , 5­SMALL+SW" nebo , , F­LARGE+SW" (pi nastavení reprosoustav na , , S"), budou basové frekvence vystupovat ze subwooferu. [. . . ] Pihrádku pro disk nelze uzavít a na pedním panelu displeje se zobrazuje zpráva , , REMOVE" (Odstranit). · Vyjmte z pihrádky pro disk disk nebo cizí pedmt, vypnte pehrávac a pak jej znovu zapnte. Technické údaje Pi pehrávání disku Super Audio CD Rozsah kmitoct pi pehrávání 2 Hz az 100 kHz Frekvencní rozsah 2 Hz az 40 kHz (­3 dB) Dynamický rozsah 100 dB nebo více Celkové harmonické zkreslení Max. 0, 003 % Pomalé a rychlé kolísání Hodnota zmitelné hranice (±0, 001 % W. PEAK (pomalé spicky)) nebo mén Poté, co jste se pokusili provést doporucené nápravné akce Pokud pehrávac stále nefunguje správn, nebo pokud se vyskytnou jiné nez výse uvedené problémy, vypnte pehrávac, odpojte jej na nkolik minut ze síové zásuvky a pak znovu pipojte zástrcku do síové zásuvky. Poznámka Pi pehrávání disku CD Frekvencní rozsah 2 Hz az 20 kHz Dynamický rozsah 96 dB nebo více Celkové harmonické zkreslení Max. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SCD-X501ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SCD-X501ES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag